Tuesday, February 19, 2019

ვინ არის მსოფლიოს მერვე საოცრებად წოდებული "პალმა ჯუმეირას" ქართველი კონსტრუქტორი - "სამწუხაროა, რომ მას საქართველოში არ იცნობენ

სამ­წუ­ხა­როა, რომ მსოფ­ლი­ოს ამ "მერ­ვე სა­ოც­რე­ბის" შე­სა­ხებ არ­სე­ბულ უამ­რავ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში ხში­რად არ არის მი­თი­თე­ბუ­ლი ოთარ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის ვი­ნა­ო­ბა. სწო­რედ მან მო­ა­ხერ­ხა იმ კონ­სტრუქ­ცი­ის დაპ­რო­ექ­ტე­ბა, რომ­ლის წყა­ლო­ბი­თაც ყუ­რე­ში ნი­ა­და­გის და­მაგ­რე­ბა მო­ხერ­ხდა, რათა მიწა ზღვას არ წა­ე­ღო. სამ­წუ­ხა­როა ისიც, რომ ოთარ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლი თა­ვი­სი გე­ნი­ა­ლუ­რი კონ­სტრუქ­ცი­ის შე­დე­გე­ბის ნახ­ვას ვერ მო­ეს­წრო. უფრო სამ­წუ­ხა­როა ის, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ასეთ დიდ პი­როვ­ნე­ბას არ იც­ნო­ბენ" - ამ­ბობს ცნო­ბი­ლი ის­ტო­რი­კო­სი რუ­სუ­დან და­უშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც ოთარ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვილ­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო ცნო­ბებს გვაწ­ვდის:

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

- მას შემ­დეგ, რაც ძვ.წ. II ს-ში მსოფ­ლი­ოს შვი­დი სა­ოც­რე­ბის სია შედ­გა, არა­ერ­თხელ იყო ამ სიის შეც­ვლის და შევ­სე­ბის მცდე­ლო­ბა.
 XXI-ე სა­უ­კუ­ნის "მსოფ­ლი­ოს მერ­ვე სა­ოც­რე­ბად" მიჩ­ნე­უ­ლია სპარ­სე­თის ყუ­რე­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი "პალ­მა ჯუ­მე­ი­რა", ეს არის ზღვა­ში გან­ლა­გე­ბუ­ლი პალ­მის ფორ­მის ხე­ლოვ­ნუ­რი კუნ­ძუ­ლე­ბი, რო­მე­ლიც ასე­ვე ხე­ლოვ­ნუ­რი ატო­ლით არის შე­მო­ფარ­გლუ­ლი. 
რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, ადა­მი­ა­ნის ხე­ლით შექ­მნი­ლი ეს მე­ო­რე ძეგლია, დიდი ჩი­ნუ­რი კედ­ლის შემ­დეგ, რო­მე­ლიც კოს­მო­სი­დან ჩანს. ამ უნი­კა­ლუ­რი პრო­ექ­ტის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია პრე­სის, ტე­ლე­ვი­ზი­ის, ინ­ტერ­ნე­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით და ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მეტ-ნაკ­ლე­ბად ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლია, თუმ­ცა ყვე­ლამ არ იცის, რომ ამ პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი ჩვე­ნი თა­ნა­მე­მა­მუ­ლე, ემიგ­რან­ტი ოთარ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლია. სა­ქარ­თვე­ლო­ში უკეთ იც­ნო­ბენ ოთა­რის ძმას, ამე­რი­კელ ბიზ­ნეს­მენ გივი ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვილს, რო­მე­ლიც ხში­რად ჩა­მო­დი­ო­და სა­ქარ­თვე­ლო­ში და 2001 წელს ამე­რი­კუ­ლი აკა­დე­მი­აც და­ა­არ­სა. გივი სა­ქარ­თვე­ლოს პირ­ვე­ლი დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი რეს­პუბ­ლი­კის მთავ­რო­ბის სა­არ­ქი­ვო კო­მი­სი­ის წევ­რი იყო.
ოთა­რის და გი­ვის მამა სო­ლო­მონ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლი ეროვ­ნუ­ლი არ­მი­ის პოლ­კოვ­ნი­კი, და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის კომ­ტე­ტი­სა და სამ­ხედ­რო ცენ­ტრის წევ­რი და 1924 წლის აგ­ვის­ტოს აჯან­ყე­ბის ერთ-ერთი ხელ­მძღვა­ნე­ლი იყო. აჯან­ყე­ბის და­მარ­ცხე­ბი­სა და სის­ხლში ჩახ­შო­ბის შემ­დეგ სას­ტი­კი რეპ­რე­სი­ე­ბი და­ი­წყო. სო­ლო­მონ­მა ქა­ქუ­ცა ჩო­ლო­ყაშ­ვი­ლის შე­ფი­ცუ­ლებ­თან ერ­თად სა­ი­დუმ­ლოდ და­ტო­ვა სა­ქარ­თვე­ლო და თურ­ქე­თის გზით საფ­რან­გეთ­ში გა­ი­ხიზ­ნა. მალე საფ­რან­გეთ­ში ოჯა­ხის წევ­რე­ბი, მე­უღ­ლე მარი ხირ­სე­ლი და შვი­ლე­ბი გივი და ოთა­რიც ჩა­ვიდ­ნენ. გივი 5 წლის იყო, ოთა­რი 2-ის, როცა სა­ქარ­თვე­ლო­დან წა­იყ­ვა­ნეს. საფ­რან­გეთ­ში 17 წელი იცხოვ­რეს, მაგ­რამ ბავ­შვებ­მა ქარ­თუ­ლი ცნო­ბი­ე­რე­ბა და ენა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეს. ყო­ველ კვი­რას დედა ქარ­თულ სა­დილს ამ­ზა­დებ­და და მათ ოჯახ­ში ქარ­თვე­ლე­ბი იკ­რი­ბე­ბოდ­ნენ. II მსოფ­ლიო ომის დროს უამ­რავ სხვა ემიგ­რან­ტთან ერ­თად სო­ლო­მო­ნიც ჩა­ე­ბა ტყვე­თა გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის კამ­პა­ნი­ა­ში. ქარ­თველ ტყვე­თა გა­სა­თა­ვი­სუფ­ლებ­ლად რუ­მი­ნეთ­შიც ჩა­ვი­და და 500 ქარ­თვე­ლის ბა­ნა­კი­დან გა­მოყ­ვა­ნას დიდი ბრძო­ლით მი­აღ­წია, მაგ­რამ და­ა­ვად­და და 1941 წელს ბუ­ქა­რეს­ტის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში ტვი­ნის ან­თე­ბით გარ­და­იც­ვა­ლა.
ამე­რი­კა­ში რო­გორ აღ­მოჩ­ნდნენ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლე­ბი?
- სო­ლო­მონ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის მე­უღ­ლემ და ვაჟ­მა გი­ვიმ 1947 წელს და­ტო­ვეს ევ­რო­პა და ამე­რი­კა­ში გა­და­სახ­ლდნენ, სა­დაც უკვე ცხოვ­რობ­და ოთა­რი. საფ­რან­გეთ­ში სკო­ლა­დამ­თავ­რე­ბულ­მა გი­ვიმ სწავ­ლა ჰარ­ვარ­დის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გა­ნაგ­რძო. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის წარ­მა­ტე­ბით დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ გი­ვიმ ბიზ­ნესს მიჰ­ყო ხელი. გი­ვი­ზე სამი წლით უმ­ცრო­სი ოთა­რი 1922 წელს თბი­ლის­ში და­ი­ბა­და, პა­რი­ზის უმაღ­ლე­სი ტექ­ნი­კუ­რი სას­წავ­ლე­ბე­ლი და­ამ­თავ­რა, შემ­დეგ სწავ­ლა სორ­ბო­ნის უნი­ვერ­სტეტ­ში გა­აგ­რძე­ლა. გა­ტა­ცე­ბუ­ლი იყო დიდი ქარ­თვე­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბის, მუს­ხე­ლიშ­ვი­ლი­სა და ვე­კუ­ას შრო­მე­ბით და მათ თე­ო­რი­ებ­ზე დაყ­რდნო­ბით 1952 წელს სა­ხელ­გან­თქმულ ავი­ა­კონ­სტრუქ­ტორ ალექ­სან­დრე ქარ­თვე­ლიშ­ვილ­თან ერ­თად სა­დოქ­ტო­რო დი­სერ­ტა­ცია და­იც­ვა, აე­რო­დი­ნა­მი­კა­სა და ნი­ა­და­გის მე­ქა­ნი­კა­ში.
სა­მეც­ნი­ე­რო საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან ერ­თად, 1949 წელს ოთარ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვილ­მა მუ­შა­ო­ბა ბოს­ტონ­ში, სამ­შე­ნებ­ლო კომ­პა­ნი­ა­ში და­ი­წყო. 1952 წელს კომ­პა­ნი­ის პარტნი­ო­რი გახ­და, 1964-89 წელს კი - პრე­ზი­დენ­ტი, 1989-1997 წლებ­ში დი­რექ­ტორ­თა საბ­ჭოს თავ­მჯდო­მა­რე. მისი ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით 25 ინ­ჟი­ნე­რი სხვა­დას­ხვა დიდ სამ­შე­ნებ­ლო პრო­ექ­ტებს ახორ­ცი­ე­ლებ­და. ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვილს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი აქვს პრო­ექ­ტე­ბის რე­კორ­დუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა - 1000-ზე მეტი ამე­რი­კა­ში, ევ­რო­პა­ში, აფ­რი­კა­სა და ახლო აღ­მო­სავ­ლეთ­ში. მათ შო­რი­საა: ბოს­ტო­ნის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აე­რო­პორ­ტი, ჰარ­ვარ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტა­დი­ო­ნი­სა და ბრა­უ­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მო­ი­ჰა­ნის აუ­დი­ტო­რი­ის აღ­დგე­ნის პრო­ექ­ტე­ბი, სა­სახ­ლე­ე­ბი ვა­შინგტონ­სა და ამე­რი­კის სხვა ქა­ლა­ქებ­ში, მაღ­ლი­ვი შე­ნო­ბე­ბი საფ­რან­გეთ­ში, ალ­ჟირ­ში, ერაყ­ში და ბო­ლოს, "ჯუ­მე­ი­რას" გე­ნე­რა­ლუ­რი გეგ­მა სა­უ­დის არა­ბეთ­ში. ის იყო პი­ო­ნე­რი სამ­შე­ნებ­ლო კონ­სტრუქ­ცი­ე­ბის ტექ­ნი­კის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში, რომ­ლის მეშ­ვე­ო­ბი­თაც ავ­ტოს­ტრა­დის ზედა სივ­რცის გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და. მის სა­ხელს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კონ­სტრუქ­ცი­უ­ლი ინო­ვა­ცი­ე­ბი უკავ­შირ­დე­ბა
რაც შე­ე­ხე­ბა "ჯუ­მე­ი­რას", მას "პალ­მა" ეწო­დე­ბა იმი­ტომ, რომ 2 და­შო­რე­ბუ­ლი კუნ­ძუ­ლი დუ­ბა­ის სა­ნა­პი­როს­თან 17-ტო­ტი­ან პალ­მის ხეს ქმნის. იგი ნა­ხე­ვარ­მთვა­რის ფორ­მის რი­ფე­ბით არის გარ­შე­მორ­ტყმუ­ლი, თვი­თონ არ­ქი­პე­ლა­გი 200 კუნ­ძუ­ლი­სა­გან შედ­გე­ბა. არ­ქი­პე­ლაგ­ზე 100 ხუთ­ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნი სას­ტუმ­როა, ათა­სი ვილა, პენ­ტჰა­უ­ზი და 5.000 კერ­ძო ბინა. პალ­მა­ზე ბევრ ცნო­ბილ პი­როვ­ნე­ბას აქვს სა­კუთ­რე­ბა. ერთ-ერთი პირ­ვე­ლე­ბი იყ­ვნენ ბექ­ჰე­მე­ბი, რომ­ლებ­მაც აპარ­ტა­მენ­ტებ­ში 12 მი­ლი­ო­ნი გირ­ვან­ქა გა­და­ი­ხა­დეს. ბოლო წლე­ბის სა­ო­ცა­რი სა­ნა­ხა­ო­ბაა "პალ­მა­ზე" მო­წყო­ბი­ლი სა­ა­ხალ­წლო ფე­ი­ერ­ვერ­კე­ბია.
სამ­წუ­ხა­როა, რომ მსოფ­ლი­ოს ამ "მერ­ვე სა­ოც­რე­ბის" შე­სა­ხებ არ­სე­ბულ უამ­რავ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში ხში­რად არ არის მი­თი­თე­ბუ­ლი ოთარ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის ვი­ნა­ო­ბა. სწო­რედ მან მო­ა­ხერ­ხა იმ კონ­სტრუქ­ცი­ის დაპ­რო­ექ­ტე­ბა, რომ­ლის წყა­ლო­ბი­თაც მო­ხერ­ხდა ყუ­რე­ში ნი­ა­და­გის და­მაგ­რე­ბა, რომ მიწა ზღვას არ წა­ე­ღო. უფრო სამ­წუ­ხა­როა ის, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ასეთ დიდი პი­როვ­ნე­ბას არ იც­ნო­ბენ. მის გარ­დაც­ვა­ლე­ბას მხო­ლოდ ერთი ქარ­თუ­ლი გა­ზე­თი გა­მო­ეხ­მა­უ­რა მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი ნეკ­რო­ლო­გით. ოთარ ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლი ხან­გრძლი­ვი ავად­მყო­ფო­ბის შემ­დეგ 83 წლის ასაკ­ში 2005 წელს გარ­და­იც­ვა­ლა, იგი მაუთ ობურ­ნის სა­საფ­ლა­ო­ზე დაკ­რძა­ლეს. დაკ­რძალ­ვას მსოფ­ლი­ოს უამ­რა­ვი ცნო­ბი­ლი მეც­ნი­ე­რი და სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წე და­ეს­წრო.
ambebi.ge

კალაძე: ლილოს ნაგავსაყრელი დაიხურება

დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით, თბილისის მუნიციპალიტეტი ლილოს ნაგავსაყრელის პრობლემის მოგვარებას გეგმავს. მისივე თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიც არიან ჩართული. 

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

"ლილოს ნაგავსაყრელი რომ მოუწესრიგებელია, ეს სერიოზული და წლების განმავლობაში დაგროვებული პრობლემაა. რა თქმა უნდა, მდგომარეობა მძიმეა, განსაკუთრებით ეს აწუხებთ ადგილობრივ მცხოვრებლებს. შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ პრობლემის რაც შეიძლება სწრაფად მოგვარება. ამ მიმართულებით უკვე კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგით. ვმუშაობთ იმ საკითხზე, რომ როგორც ნორმალურ, ევროპულ, განვითარებულ ქალაქებშია, ისე მოხდეს ამ ნარჩენების გადამუშავება და შემდეგ ელექტროენერგიის ან საწვავის მიღება. მინდა მადლობა გადავუხადო საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებს, რომლებიც აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში გვეხმარებიან“, - განაცხადა კახა კალაძემ.
ამის შესახებ კალაძემ მოქალაქე ვანო ჯანიაშვილის კითხვის საპასუხოდ ილაპარაკა.
imedinews.ge

გაირკვა, რომ ვერცხლის ქუჩაზე სროლისას კიდევ 1 ადამიანი დაიჭრა

თბილისში, ვერცხლის ქუჩაზე, სადაც სროლას მსხვერპლი მოჰყვა, კიდევ ერთი ადამიანი დაიჭრა. ეს ინფორმაცია imedinews-ის შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

როგორც უწყებაში აცხადებენ, დაჭრილი რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. მას რამდენიმე ოპერაცია ჩაუტარდა. ექიმების თქმით, მისი მდგომარეობა მძიმეა.
19 თებერვალს ვერცხლის ქუჩაზე 50 წლის ზვიად ჯაფარიძე მოკლეს. საქმეზე გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო. გარდაცვლილი არაერთგზის ნასამართლევია.
მომხდართან დაკავშირებით ჯერჯერობით არავინ დაუკავებიათ.
imedinews.ge

აშშ-ში „კოცნის“ ქანდაკება ვანდალიზმის მსხვერპლი გახდა

ლეგენდარულ ფოტოზე გამოსახული, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის ჯორჯ მენდონსას გარდაცვალებიდან ერთი დღის შემდეგ, ძეგლი, რომელიც ფოტოზე გამოსახულ ლეგენდარულ კოცნას გამოხატავდა, ვანდალიზმის მსხვერპლი გახდა, მასზე გრაფიტი #MeToo გააკეთეს. ინფორმაციას BBC ავრცელებს.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ძეგლი ფლორიდის შტატში, სარასოტაში დგას და მასზე წითელი ფერის სპრეით არის წარწერა გაკეთებული. პოლიციის ცნობით, მიყენებული ზარალი 1000 დოლარამდეა. 
18 თებერვალს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი ჯორჯ მენდონსა გარდაიცვალა, რომელიც 1945 წლის 14 აგვისტოს ნიუ-იორკში ტაიმ-სკვერზე გადაღებული ფოტოს ერთ-ერთი გმირია.
ლეგენადარული ფოტო, სახელწოდებით „კოცნა“ ჟურნალ LIFE-ის ფოტოგრაფმა, ალფრედ აიზენსტედიმ გადაიღო და ის გამარჯვების დღის სიმბოლოდ, ასევე ფოტოგრაფიის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობად კადრად იქცა.
ფოტოზე მენდონსა ექთან გრეტა ზიმერს კოცნის, რომელიც 2016 წელს გარდაიცვალა.
2017 წელს ჰოლივუდში სექს-სკანდალი აგორდა, რომლის მთავარი გმირი პროდიუსერი ჰარვი ვაინშტეინი იყო. სკანდალური საქმის შესახებ მასალები თითქმის ერთდროულად გამოაქვეყნა ორმა წამყვანმა ამერიკულმა გამოცემამ - The New York Times-მა და The New Yorker-მა.
მალევე დაიწყო კამპანია #MeToo, რომლის ერთ-ერთი ლიდერიც აზია არჯენტო კინოს ბიზნესში ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც პროდიუსერი ჰარვი ვაინშტეინი სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა. 2017 წელს, კანის 71-ე კინოფესტივალზე სიტყვით გამოსვლისას მან თქვა, რომ 1997 წელს ვაინშტეინმა გააუპატიურა. არჯენტო მოძრაობა #MeToo-ს ერთ-ერთი ლიდერი გახდა. თუმცა ახლახანს გაირკვა, რომ თავად არჯენტომ წარსულში 17 წლის ბიჭზე, მსახიობ ჯიმი ბენეტზე სექსუალურად იძალადა. ამის შესახებ ინფორმაცია ამერიკულმა The New York Times-მა გამოაქვეყნა. გამოცემის ცნობით, მათ არჯენტოს „ბრალის“ დამადასტურებელი დოკუმენტები მოიპოვეს, მათ შორის ფოტოც, რომელთა ავთენტურობაც საქმესთან დაკავშირებულმა სამმა ადამიანმა დაადასტურა.

მსახიობმა ბრალდება უარყო, რის შემდეგაც მას ფოტოს სახით კომპრომატი გამოუქვეყნეს.ლეგენდარულ ფოტოზე გამოსახული, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის ჯორჯ მენდონსას გარდაცვალებიდან ერთი დღის შემდეგ, ძეგლი, რომელიც ფოტოზე გამოსახულ ლეგენდარულ კოცნას გამოხატავდა, ვანდალიზმის მსხვერპლი გახდა, მასზე გრაფიტი #MeToo გააკეთეს. ინფორმაციას BBC ავრცელებს.
ძეგლი ფლორიდის შტატში, სარასოტაში დგას და მასზე წითელი ფერის სპრეით არის წარწერა გაკეთებული. პოლიციის ცნობით, მიყენებული ზარალი 1000 დოლარამდეა. 
18 თებერვალს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი ჯორჯ მენდონსა გარდაიცვალა, რომელიც 1945 წლის 14 აგვისტოს ნიუ-იორკში ტაიმ-სკვერზე გადაღებული ფოტოს ერთ-ერთი გმირია.
ლეგენადარული ფოტო, სახელწოდებით „კოცნა“ ჟურნალ LIFE-ის ფოტოგრაფმა, ალფრედ აიზენსტედიმ გადაიღო და ის გამარჯვების დღის სიმბოლოდ, ასევე ფოტოგრაფიის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობად კადრად იქცა.
ფოტოზე მენდონსა ექთან გრეტა ზიმერს კოცნის, რომელიც 2016 წელს გარდაიცვალა.
2017 წელს ჰოლივუდში სექს-სკანდალი აგორდა, რომლის მთავარი გმირი პროდიუსერი ჰარვი ვაინშტეინი იყო. სკანდალური საქმის შესახებ მასალები თითქმის ერთდროულად გამოაქვეყნა ორმა წამყვანმა ამერიკულმა გამოცემამ - The New York Times-მა და The New Yorker-მა.
მალევე დაიწყო კამპანია #MeToo, რომლის ერთ-ერთი ლიდერიც აზია არჯენტო კინოს ბიზნესში ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც პროდიუსერი ჰარვი ვაინშტეინი სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა. 2017 წელს, კანის 71-ე კინოფესტივალზე სიტყვით გამოსვლისას მან თქვა, რომ 1997 წელს ვაინშტეინმა გააუპატიურა. არჯენტო მოძრაობა #MeToo-ს ერთ-ერთი ლიდერი გახდა. თუმცა ახლახანს გაირკვა, რომ თავად არჯენტომ წარსულში 17 წლის ბიჭზე, მსახიობ ჯიმი ბენეტზე სექსუალურად იძალადა. ამის შესახებ ინფორმაცია ამერიკულმა The New York Times-მა გამოაქვეყნა. გამოცემის ცნობით, მათ არჯენტოს „ბრალის“ დამადასტურებელი დოკუმენტები მოიპოვეს, მათ შორის ფოტოც, რომელთა ავთენტურობაც საქმესთან დაკავშირებულმა სამმა ადამიანმა დაადასტურა.

მსახიობმა ბრალდება უარყო, რის შემდეგაც მას ფოტოს სახით კომპრომატი გამოუქვეყნეს.
imedinews.ge

სალომე ზურაბიშვილმა და ემანულ მაკრონმა ერთობლივი პრესკონფერნცია გამართეს

ელისეს სასახლეში სალომე ზურაბიშვილისა და ემანუელ მაკრონის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტები ხელს მოაწერეს თანამშრომლობის დეკლარაციას „დიმიტრი ამილახვრის სახელობის ფრანგულ-ქართული დიალოგის“ დაფუძნების შესახებ, რომელიც სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის თავდაცვით საკითხებში, თანამშრომლობას ითვალისწინებს.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ამის შემდეგ სალომე ზურაბიშვილმა და ემანუელ მაკრონმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს.
მაკრონის თქმით, ის შეხვდა სახელმწიფოს მეთაურს, რომელიც ასევე შესანიშნავი ფრანგი დიპლომატი იყო.
„მადლობელი ვართ საქართველოსი, რომ დაგვიბრუნდით, რათა ჩვენი კავშირების ახალი გვერდი დაიწეროს. 14 თუ 15 წლის წინ ამ შენობაში ჩვენმა წინამორბედებმა გადაწყვიტეს, რომ თქვენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდებოდით. მე მივესალმები თქვენს საქართველოს პრეზიდენტად არჩევას. წინასაარჩევნო კამპანია არ იყო შეფერხებების გარეშე, თუმცა ბოლომდე მიიყვანეთ ის თქვენი მტკიცე განწყობით"-განაცხადა მაკრონმა.
საფრანგეთის პირველი პირის პირის თქმით, საქართველოში წინასაარჩევნო კამპანია საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილმა მას თავი შესანიშნავად გაართვა.
„ვიცი, რომ საკმაოდ რთული იყო წინასაარჩევნო კამპანია, მაგრამ თქვენ შესანიშნავად გაართვით თავი, არ შეგიცვლიათ თქვენი პოზიციები, ბრძანდებით ერთგული თქვენი ქვეყნის და გამოძრავებთ ევროპული ღირებულებები, რაც თანმდევია თქვენს კარიერაში. გქონდათ არაჩვეულებრივი, წარმატებული დიპლომატიური კარიერა საფრანგეთში, რომელიც ბევრ მეტყველებს იმ მეგობრობაზე, იმ დამოკიდებულებაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებით გაქვთ და რომელიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის.
ამასთან მაკრონის თქმით, მან ქართველი კოლეგისგან საქართველოში მიწვევა მიიღო.
„ქალბატონო პრეზიდენტო თქვენ მე დამპატიჟეთ საქართველოში და რა თქმა უნდა, ძალიან ბედნიერი ვიქნები ვუპასუხო ამ თქვენს მოწვევას და გეწვიოთ საქართველოში“, – განაცხადა ემანუელ მაკრონმა
imedinews.ge

ნიკარაგუაში ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს 216-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს

ნიკარაგუის ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს, მედარდო მაირენს, რომელიც 2018 წლის ანტისამთავრობო აქციებში იღებდა მონაწილეობას, სასამართლომ 216-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
ამის შესახებ გამოცემა Nuevo Diario იტყობინება. ოპოზიციონერს ბრალი რამდენიმე რამდენიმე მძიმე მუხლით წაუყენეს. ის ტერორიზმსა და მკვლელობების ორგანიზებაში დაადანაშაულეს.
ამავე ბრალდებით 210 და 159 წლით თავისუფლების აღკვეთა კიდევ ორ ოპოზიციონერს, პედრო მენას და ლუის ორლანდო იკაბალსეტას მიუსაჯეს, თუმცა როგორც ადგილობრივი მედია იტყობინება, სასჯელის ვადა პირობითია, რადგანაც ნიკარაგუის კანონმდებლობით პატიმრობის მაქსიმალური ვადა 30 წლით არის განსაზღვრული
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

11 წლის გორელი ბიჭი თავის დამზადებულ მამალოებს Stop Russia-ს აწერს

გიორგი შეშაბერიძემ მამალოების მომზადება Youtube-დან ისწავლა. დღეში 700-მდე მამალოს აკეთებს და ყოველდღიურად გორის სხვადასხვა მაღაზიაში აბარებს, კვირაში რამდენჯერმე კი ბაკურიანისა და ბორჯომის მაღაზიებშიც ახერხებს თავისი პროდუქტის შეტანას. გიორგის შესახებ 1tv-მ დაწერა.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

11 წლის გიორგიმ ბიზნესის წამოწყება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მშობლები სამსახურის გარეშე დარჩნენ, სახლი დაკარგეს და ოჯახი იძულებული გახდა ქირით გადასულიყო.
„21-ე საუკუნეში, როდესაც არსებობს ინტერნეტი, შეუძლებელია, რომ რამე ვერ ისწავლო. ჩემი დამზადებული მამალოები ყველაზე მეტად ბორჯომში და ბაკურიანში იყიდება, ერთხელ ხურვალეთში, მაღაზიაში მისვლისას მავთულხლართები ვნახე, იქვე იყვნენ ჯარისკაცები და კოშკურაც. ამის შემდეგ გამიჩნდა იდეა, რომ მამალოები შემეფუთა წარწერით Stop Russia, მალე რუს ჯარისკაცებთან მივალ და ვეტყვი რომ ეს ჩვენი ტერიტორიაა და ისინი, რომ აქ დგანან ასე არ უნდა იყოს და ჩემს დამზადებულ მამალოებს ჯარისკაცებს შვილებთან გავატან“- ამბობს გიორგი.
გიორგი მუშაობას მას შემდეგ იწყებს, რაც სკოლიდან დაბრუნებული გაკვეთილების მომზადებას ასრულებს. ახლა თიხისგან და თაბაშირისგან სუვენირების გაკეთებაც ისწავლა. ამბობს, რომ ბიზნესის გაფართოებას გეგმავს. აპირებს გამოაცხოს საბავშვო პური, რომელსაც მულტფილმის გმირების ფორმები ექნება.
imedinews.ge