Tuesday, November 20, 2018

გველის თუ არა "რევოლუცია" მეორე ტურის შემდეგ?

ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის შემ­დეგ ქვე­ყა­ნა­ში რე­ვო­ლუ­ცი­ას თუ არა, სულ მცი­რე დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ას ელი­ან. არე­უ­ლო­ბის მო­ლო­დინ­ში მმარ­თვე­ლი ძალა სხვა­დას­ხვა ტრი­ბუ­ნი­დან სულ უფრო აქ­ტი­უ­რად სა­უბ­რობს და ამ­ბობს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში რე­ვო­ლუ­ცი­ურ სცე­ნა­რებს გან­ვი­თა­რე­ბა არ ექ­ნე­ბა.
აქვე უნდა აღ­ვნიშ­ნოთ, რომ ეს პირ­ვე­ლი არ­ჩევ­ნე­ბი არ არის, რომ­ლის შემ­დე­გაც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ოპო­ზი­ცი­ის და­გეგ­მილ არე­უ­ლო­ბას აა­ნო­ნებს. გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი არ იქ­ნე­ბა თუ ვი­ტყვით, რომ მსგავ­სი ში­შე­ბი 2014 წლი­დან დღემ­დე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა არ­ჩევ­ნე­ბის წინ არ­სე­ბობ­და. თუმ­ცა, წინა წლე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, მიმ­დი­ნა­რე წლის საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ზე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ში­შებს თა­ვად ოპო­ზი­ცი­უ­რი ძა­ლის ლი­დე­რე­ბის გან­ცხა­დე­ბე­ბი და პო­ლიტ­ტექ­ნო­ლოგ ვი­ტა­ლი შკლი­ა­რო­ვის არ­ჩევ­ნე­ბი­სად­მი მი­ძღვნი­ლი ბლო­გიცკვე­ბავს.
რუსი ბლო­გე­რი და პი­არ­ტექ­ნო­ლო­გი ბლოგ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის პირ­ველ ტურს აჯა­მებს და ამ­ბობს, რომ ძა­ლი­ან ცო­ტას სჯე­რო­და, რომ ოპო­ზი­ცი­უ­რი კან­დი­და­ტი პირ­ველ ტურ­ში ხმე­ბის თით­ქმის იმა­ვე რა­ო­დე­ნო­ბას და­აგ­რო­ვებ­და, რამ­დენ­საც მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის მხარ­და­ჭე­რი­ლი კან­დი­და­ტი.არის შან­სი, რომ დე­კემ­ბერ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შე­იც­ვა­ლოს. არის შან­სი, რომ მოხ­დე­ბა არა მო­რი­გი "ვარ­დე­ბის რე­ვო­ლუ­ცია" ან ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ცვლა, არა­მედ მშვი­დო­ბი­ა­ნი და ნამ­დვი­ლი დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის "რე­ვო­ლუ­ცია". რე­ვო­ლუ­ცია, სა­დაც ქვე­და ფე­ნას, ისე­ვე რო­გორც ზედა ფე­ნას უკვე არ სურთ და აღარც შე­უძ­ლი­ათ ძვე­ლე­ბუ­რად ცხოვ­რე­ბა.რე­ვო­ლუ­ცია, რო­მელ­შიც არ იქ­ნე­ბი­ან და­მარ­ცხე­ბუ­ლე­ბი. სა­ქარ­თვე­ლო გახ­დე­ბა კი­დევ უფრო ძლი­ე­რი დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ახა­ლი ტი­პი­სა და ახა­ლი თა­ო­ბის "ქვე­ყა­ნა-სა­ხელ­მწი­ფო", თა­ნა­მედ­რო­ვე მსოფ­ლი­ო­ში კი - ეს გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და მისი ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქის ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის ერ­თა­დერ­თი გზაა" - ნათ­ქვა­მია შკლი­ა­რო­ვის ბლოგ­ში.
მო­სა­ლოდ­ნელ დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­კუ­თარ ვა­რა­უ­დებს, სწო­რედ ამ წყა­რო­ე­ბით ამ­ყა­რებს პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძე.
"ეს იკ­ვე­თე­ბა ყვე­ლაფ­რი­დან, ეს იკ­ვე­თე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლად "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" ლი­დე­რე­ბის და მათი რუსი პიარ ტექ­ნო­ლო­გე­ბის ფრა­ზე­ბი­დან. პირ­და­პირ სა­უბ­რობ­და მა­გა­ლი­თად, რუსი შკლი­ა­რო­ვი იმა­ზე, რომ მზად­დე­ბა რე­ვო­ლუ­ცია, ასე­ვე სა­უბ­რობ­და სა­ა­კაშ­ვი­ლი, რომ თუ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას სურს რე­ვო­ლუ­ცია, ის მი­ი­ღებს რე­ვო­ლუ­ცი­ას. პირ­და­პირ სა­უბ­რო­ბენ ნაც­მოძ­რა­ო­ბის ლი­დე­რე­ბი იმა­ზე, რომ მათ აქვთ და­გეგ­მი­ლი რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი სცე­ნა­რი, თუმ­ცა ვი­ცით რომ მათ ჰქონ­დათ ასე­თი სცე­ნა­რე­ბი 2016 წელს, სხვა დრო­საც, თუმ­ცა ისი­ნი ბუ­ნებ­რი­ვია სა­ქარ­თვე­ლო­ში დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ას და რე­ვო­ლუ­ცი­ას ვერ ეღირ­სე­ბი­ან" - გა­ნა­ცხა­და პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რემ მე­დი­ას­თან სა­უბ­რი­სას.
მმარ­თვე­ლი ძალა მუ­ქა­რის შემ­ცველ კონ­ტექსტს ხე­დავს პრე­ზი­დენ­ტო­ბის კან­დი­და­ტის გრი­გოლ ვა­შა­ძის მიერ გა­მო­ცე­მა "დო­ი­ჩე ვე­ლეს­თვის" მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში გაჟ­ღე­რე­ბულ ფრა­ზებ­შიც:
ვე­რა­ვინ ვერ შეძ­ლებს ჩემს შე­კა­ვე­ბას, რომ პო­ლი­ტი­კურ პრო­ცე­სებს ვუ­ხელ­მძღვა­ნე­ლო. მსურს შევ­ხე­დო ნე­ბის­მი­ერ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, როცა მე მო­ვუ­წო­დებ 50 ან 100 000 თა­ნა­მე­მა­მუ­ლეს ქუ­ჩებ­ში გა­მოს­ვლი­სა და ჩემს პრო­ტესტთან შე­ერ­თე­ბის­კენ. ვინ და­უდ­გე­ბა ამას წინ? უბ­რა­ლოდ წარ­მო­იდ­გი­ნეთ რა სა­ხის დე­მონ­სტრა­ცია იქ­ნე­ბა ეს. ამი­ტომ ე.წ ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა მარ­თა­ლია, რო­დე­საც აწარ­მო­ებს სამ­კვდრო-სა­სი­ცო­ცხლო ბრძო­ლას ამ პოს­ტის­თვის, თუმ­ცა ისი­ნი ამ ბრძო­ლა­ში უკვე და­მარ­ცხდნენ" - გა­ნა­ცხა­და ვა­შა­ძემ "დო­ი­ჩე ვე­ლეს­თვის" მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში.
თა­ვად ოპო­ზი­ცის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი რა­ი­მე სა­ხის დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ურ სცე­ნარს გა­მო­რი­ცხა­ვენ. ნა­წი­ლი, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ბრალ­დე­ბებს ბოდ­ვას უწო­დებს და ამ­ბობს, რომ "ოც­ნე­ბამ" ამომ­რჩევ­ლის და­ში­ნე­ბა ამ გზით უკვე არა­ერ­თხელ სცა­და. თუმ­ცა, ოპო­ზი­ცი­უ­რი ძა­ლის ნა­წი­ლი ამ­ბობს, რომ არ­ჩევ­ნე­ბის გა­ყალ­ბე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, სა­ზო­გა­დო­ე­ბას შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს მშვი­დო­ბი­ა­ნი პრო­ტეს­ტი.
"ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ყო­ვე­ლი არ­ჩევ­ნე­ბის წინ გვი­ა­ნონ­სებს რა­ღაც გა­დატ­რი­ა­ლე­ბას. ჯერ იყო ჭი­კა­ი­ძის სა­ბუ­რა­ვე­ბის გა­დატ­რი­ა­ლე­ბა, შემ­დეგ იყო "რუს­თა­ვი 2"-ის ეზო­ში რო­გორ იგეგ­მე­ბო­და გა­დატ­რი­ა­ლე­ბა და ა.შ. ამი­ტომ ამ ბოდ­ვა­ზე სე­რი­ო­ზულ კო­მენ­ტარს ვერ გა­ვა­კე­თებ. ისი­ნი ცდი­ლო­ბენ ამომ­რჩევ­ლის და­ში­ნე­ბას ამ ბოდ­ვით, უკვე მე­რამ­დე­ნედ" - გა­ნა­ცხა­და "ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს" წევ­რმა ოთო კა­ხი­ძემ AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში და გან­მარ­ტა, რომ მშვი­დო­ბი­ა­ნი პრო­ტეს­ტი არის პო­ლი­ტი­კუ­რი ცხოვ­რე­ბის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლი და, რომ ამა­ში არა­ფე­რი რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი და დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ის შემ­ცვე­ლი არ არის.
იმას, რა­საც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ას უწო­დებს, არას­ტა­ბი­ლუ­რო­ბის სა­ხე­ლით მო­იხ­სე­ნი­ებს ექ­სპერ­ტი გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც პო­ლი­ტი­კუ­რად ცხელ 2019 წელს აა­ნონ­სებს. თუმ­ცა ამ­ბობს, რომ ვი­თა­რე­ბა დუ­ღი­ლის ტემ­პე­რა­ტუ­რას არ მი­აღ­წევს და მოვ­ლე­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ურ სცე­ნარს გა­მო­რი­ცხავს.
თუ "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა" საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში გა­ი­მარ­ჯვებს, ამ შემ­თხვე­ვა­ში იქ­ნე­ბა არას­ტა­ბი­ლუ­რო­ბის ინი­ცი­რე­ბის ფაქ­ტე­ბი, იქ­ნე­ბა რიგ­გა­რე­შე არ­ჩევ­ნე­ბის მო­თხოვ­ნა, რა­ღაც ეტაპ­ზე სა­ვა­რა­უ­დოდ სა­ა­კაშ­ვი­ლიც გა­მოჩ­ნდე­ბა არე­ნა­ზე და უფრო აქ­ტი­უ­რად და ინ­ტენ­სი­უ­რად იმოქ­მე­დებს. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა იქ­ნე­ბა მუდ­მი­ვი რყე­ვი­სა და ტურ­ბუ­ლენ­ცი­ის პი­რო­ბებ­ში...
არას­ტა­ბი­ლუ­რო­ბა­ში ვგუ­ლის­ხმობ იმას, რომ მუდ­მი­ვი პო­ლი­ტი­კუ­რი პრე­სინ­გი იქ­ნე­ბა. ასე­თი დი­ნა­მი­კა გაგ­რძელ­დე­ბა და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას მუდ­მი­ვი პრე­სინ­გის პი­რო­ბებ­ში მო­უ­წევს მუ­შა­ო­ბა. ეს ცუდი სუ­ლაც არ არის - იმი­ტომ რომ სხვა­ნა­ი­რად ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ვერ მო­ა­ხერ­ხა გა­მო­ფხიზ­ლე­ბა და სის­ტე­მურ პრობ­ლე­მებ­ზე სის­ტე­მუ­რი პა­სუ­ხის გა­ცე­მა. ასე კი, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა შე­საძ­ლოა იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­დეს, იმოქ­მე­დოს სა­ხელ­მწი­ფო პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­წყვე­ტის კუ­თხით" - აღ­ნიშ­ნა ხუ­ხაშ­ვილ­მა.
იმა­ში, რომ არ­ჩევ­ნებ­ში გა­მარ­ჯვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ოპო­ზი­ცია ვა­დამ­დე­ლი სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის­თვის მზა­დე­ბას და­ი­წყებს, დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია კი­დევ ერთი ექ­სპერ­ტი ზაალ ან­ჯა­ფა­რი­ძე.
"თუ არ­ჩევ­ნებს ოპო­ზი­ცი­ის კან­დი­და­ტი გრი­გოლ ვა­შა­ძე მო­ი­გებს, თით­ქმის დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, რომ პირ­ველ ეტაპ­ზე შე­ეც­დე­ბა არ გა­ამ­წვა­ვოს სი­ტუ­ა­ცია, რად­გან ეს არ იქ­ნე­ბა კარ­გად აღ­ქმუ­ლი და­სავ­ლე­თის თვალ­ში, რომ­ლის მხარ­და­ჭე­რაც ასე ძა­ლი­ან სჭირ­დე­ბათ. ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად მოხ­დე­ბა მისი აღი­ა­რე­ბა გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლად.
რო­დე­საც და­ი­კა­ვებს პრე­ზი­დენ­ტის პოსტს, მის ირ­გვლივ შე­მოკ­რე­ბი­ლი ოპო­ზი­ცი­უ­რი ძა­ლე­ბი და­ი­წყე­ბენ პო­ლი­ტი­კუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რის აწე­ვას, და­ი­წყებს იმ და­პი­რე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას, რა და­პი­რე­ბე­ბიც გას­ცა და რა­ზეც ძა­ლი­ან ღიად ილა­პა­რა­კა "დო­ი­ჩე ვე­ლეს­თან" - რომ მოხ­დე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მო­ბი­ლი­ზე­ბა ვა­დამ­დე­ლი სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის მო­თხოვ­ნით" - აღ­ნიშ­ნავს ან­ჯა­ფა­რი­ძე.
ექ­სპერ­ტი თვლის, რომ პო­ლი­ტი­კურ­მა ძა­ლამ, რო­მელ­მაც არ­ჩევ­ნე­ბის პირ­ველ ტურ­ში 700 ათა­სი ხმის მო­პო­ვე­ბა შეძ­ლო, არც ვა­დამ­დე­ლი სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის ინი­ცი­რე­ბის­თვის სა­ჭი­რო 200 ათა­სი ხმის მო­ბი­ლი­ზე­ბა გა­უ­ჭირ­დე­ბა.
საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში ოპო­ზი­ცი­უ­რი კან­დი­და­ტის და­მარ­ცხე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ექ­სპერ­ტე­ბი საპ­რო­ტეს­ტო ტალ­ღას ელი­ან, თუმ­ცა ამ­ბო­ბენ, რომ ამ­ჟა­მად სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი მუხ­ტი არ არ­სე­ბობს და მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ამ სცე­ნა­რის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში ოპო­ზი­ცი­ურ ძა­ლებს არ აყ­ვე­ბი­ან.
თუმ­ცა, რო­გორც ხუ­ხაშ­ვილ­მა და ან­ჯა­ფა­რი­ძემ AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში გა­ნა­ცხა­დეს, მოვ­ლე­ნე­ბის ნე­ბის­მი­ე­რი გან­ვი­თა­რე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლად არ­ჩევ­ნე­ბის დღე­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი და იმა­ზე, თუ რა დას­კვნას და­დე­ბენ სა­ერ­თა­შო­რი­სო და ად­გი­ლობ­რი­ვი დამ­კვირ­ვებ­ლე­ბი პრო­ცე­სის დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.
ambebi.ge

შარტავასა და კოსტავას ქუჩებზე ბასლეინების დახაზვა დაიწყო

სააკაძის მოედანზე, შარტავასა და კოსტავას ქუჩების ახლადრეაბილიტირებულ მონაკვეთზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის გამოყოფილი ზოლების დახაზვა დაიწყო. ბასლეინები გზის ორივე მხარეს მოეწყობა.
თბილისის მერიამ კოსტავასა და შარტავას ქუჩებზე ბასლეინების ორივე მიმართულებით დახაზვის გადაწყვეტილება საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ფრანგული კომპანიის,  „სისტრას“ რეკომენდაციით მიიღო, რომელიც თბილისის ახალ სამარშრუტო სქემაზე მუშაობს. რაც შეეხება რეაბილიტირებულ მონაკვეთს, მასზე საგზაო მოძრაობის ახალი სქემა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურმა ბრიტანული კომპანიის, „მოტ მაკდონალდსის“ ექსპერტებთან ერთად შეიმუშავა. 
თბილისის მერიის ცნობით, დასავლელი სპეციალისტების შეთავაზებით, კოსტავასა და შარტავას ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის სქემების შედგენისას პრიორიტეტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და ქვეითების უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას მიენიჭა. 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის ცალკე სამოძრაო ზოლების გამოყოფამ კოსტავასა და შარტავას ქუჩებზე ავტომობილების პარკირების ადგილების 238-დან 170-მდე შემცირება გამოიწვია. ევროპელი ექსპერტების შეფასებით, სანაცვლოდ, თბილისის მერიას  შესაძლებლობა ექნება, შეუფერხებლად და კომფორტულად მოემსახუროს იმ 150 000 მგზავრს, რომელიც კოსტავასა და შარტავას ქუჩებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ყოველდღიურად გადაადგილდება.  
ბასლეინების დახაზვის შემდეგ, 21 ნოემბრიდან ჩვეულ მარშრუტებს უბრუნდებიან ავტობუსები N51 და N91, ასევე, მიკროავტობუსები 145 და 202. ისინი სასტუმრო „ჰოლიდეი ინნის“ მიმართულებით კვლავ კოსტავას ქუჩით იმოძრავებენ. შარტავას ქუჩაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ორმხრივი მოძრაობა ბასლეინების დახაზვის სამუშაოების დასრულების შემდეგ აღდგება. 
imedinews.ge

თურქეთში ვიკინგების ხმალი იპოვეს

თურქეთში, ანტალიის პროვინციაში მდებარე ანტიკურ ქალაქ პატარაში არქეოლოგიური გათხრებისას ხმალი იპოვეს. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია წერს
აკდენიზის თანამედროვე არქოლოგიის უნივესიტეტის პროფესორი ფეიზულა შახინი მიიჩნევს, რომ ეს ხმალი ვიკინგებს ეკუთვნოდათ. კერძოდ ის იმ ვიკინგის საკუთრება იყო, რომელიც ბიზანტიურ არმიაში დაქირავებული მებრძოლი იყო.
მისივე თქმით, ეს ვიკინგების მეორე ხმალია, რომელიც თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს.
imedinews.ge

ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრს შესაძლოა თაღლითობაში ბრალი მეორედ წარუდგინონ

ისრაელის პოლიცია ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ თაღლითობის ბრალდების წარდგენის რეკომენდაციით გამოდის. ინფორმაციას The Times of Israel-ავრცელებს
ისრაელის პოლიციის გამოძიების ცნობით, ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრი არიეჰ დერი ეჭვმიტანილია თაღლითობაში. ნდობის დარღვევაში, სასამართლო პროცედურის შეფერხებაში, ფულის გათეთრებასა და საგადასახადო სამართალდარღვევებში, რომელიც მილიონობით შეკელს მოიცავს.
ისრაელის მედია წერს, რომ გამოძიება დასრულებული არ არის. გამოძიების მასალები რამდენიმე დღეში პროკურატურას გადაეცემა.
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ არიეჰ დერიმ, 1990-იან წლებში, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს ქრთამის აღებისთვის 2000-2002 წლები ციხეში გაატარა. ის ამ პერიოდში ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო
imedinews.ge

მთავრობით უკმაყოფილო პოლიციამ პაპუა-ახალი გვინეას პარლამენტი შტურმით აიღო

პაპუა-ახალ გვინეაში პოლიციელებმა პარლამენტის შენობა შტურმით აიღეს. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს.
სამართალდამცველების თქმით, „აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის“ სამიტის ფარგლებში ჩატარებული ზეგანაკვეთურად შესრულებული სამუშაოსთვის პოლიციელებსა და უსაფრთხოების სამსახურების თანამშრომლებს, პაპუა-ახალი გვინეის მთავრობა სახელფასო დანამატს დაჰპირდა. თითოეულ პოლიციელს, საერთაშორისო სამიტზე უსაფრთხოების დაცვის სანაცვლოდ, 100 დოლარი უნდა მიეღო.
უკმაყოფილო პოლიციელები პარლამენტის შენობაში შეიჭრნენ და ავეჯი დაწვეს. პოლიციელები მთავრობას  კორუფციაშიც ადანაშაულებენ.
„აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის“ სამიტი პაპუა-ახალ გვინეაში გასულ კვირას გაიმართა. ადგილობრივ პოლიციელებს უსაფრთხოების დაცვაში ავსტრალიელი და ახალზელანდიელი სამართალდამცველები ეხმარებოდნენ.
imedienews.ge

ქუთაისში ქართული კინოს ფორუმი დასრულდა

ქუთაისში ქართული კინოს ფორუმი მარი გულბიანის დოკუმენტური ფილმით „სანამ მამა დაბრუნდება“ დაიხურა. ფილმის შეფასების შემდეგ კი, გაიმართა კინოფორუმის შემაჯამებელი დისკუსია „ქართული კინო დღეს“.
სულ ფორუმის ფარგლებში დამსწრე აუდიტორამ 5 სრულმეტრაჟიანი და 12 მოკლემეტრაჟიანი ახალი ქართული ფილმი იხილა.
ქუთაისი რამდენიმე დღის მანძილზე კინომოყვარულთათვის ნამდილი ეპიცენტრი გახდა. ქალაქში თავი მოიყარეს ცნობილმა ქართველმა რეჟისორებმა, მსახიობებმა, პროდიუსერებმა, კინომცოდნეებმა და მედიის წარმომადგენლებმა. კინოფორუმის სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, ენახათ ის ქართული ფილმები, რომლებიც ახლახანს დასრულდა და ჯერ ფართო ეკრანებზე არ გამოსულაწელს ღონისძიება ქართული კინოს 110 წლის იუბილეს მიეძღვნა. კინოფორუმი 16 ნოემბერს გაიხსნა და 19 ნოემბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა.
imedinews.ge

ტაქსის მძღოლს რომ არ დაენახა, მეორე დღეს მკვდარს ვიპოვიდით" - მიხეილ გიორგაძის მეგობარი ავარიის დეტალებს ჰყვება

გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე მი­ხე­ილ გი­ორ­გა­ძე ორი დღის წინ ავა­რი­ა­ში მოყ­ვა. ის მრავ­ლო­ბი­თი მო­ტე­ხი­ლო­ბით ინ­გო­როყ­ვას სა­ხე­ლო­ბის კლი­ნი­კა­ში, რე­ა­ნი­მა­ცი­ულ გან­ყო­ფი­ლე­ბა­შია მო­თავ­სე­ბუ­ლი და ამ დრომ­დე მარ­თვით სუნ­თქვა­ზე იმ­ყო­ფე­ბა. რა გახ­და ავა­რი­ის გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი ამის გა­სარ­კვე­ვად Ambebi.ge მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლის მე­გო­ბარს, კახა კან­დე­ლაკს და­უ­კავ­შირ­და:
- ცოლ-შვი­ლი ლო­პო­ტა­ზე ჰყავ­და და ერთი დღით თვი­თო­ნაც ჩა­ვი­და. მე­ო­რე დღეს სამ­სა­ხურ­ში უნდა წა­სუ­ლი­ყო, პი­ჯა­კი თან არ ჰქონ­და და ამი­ტომ ღა­მის 11 სა­ათ­ზე თბი­ლის­ში წა­მო­ვი­და. თურ­მე გზა შე­ე­შა­ლა, რად­გან ბნე­ლო­და... სხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით შე­უხ­ვია და ორ­მო­ებ­ში ჩა­ვარ­და... ეტყო­ბა, ჯერ თავი და­არ­ტყა და გა­ი­თი­შა, შემ­დეგ ბა­ლი­შე­ბი გა­იხ­სნა და ამან ნეკ­ნე­ბი ჩა­უმტვრია. რო­გორც ჩანს, რო­დე­საც გა­ი­თი­შა მან­ქა­ნა­ში აქეთ იქეთ ეხეთ­ქე­ბო­და და ამ დროს მი­ი­ღო ეს და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი. მთა­ვა­რია ხერ­ხე­მა­ლი და ტვი­ნი არ აქვს და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი. ფილ­ტვი აქვს შე­კუმ­შუ­ლი, ახლა მთა­ვა­რია სწო­რედ ფილ­ტვის გა­მარ­თუ­ლი მუ­შა­ო­ბა, ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნია, არ სვამს და იმე­დი გვაქვს, რომ ეს გა­და­არ­ჩენს. კრი­ტი­კუ­ლი 48 სა­ა­თი სა­ღა­მოს გა­დის.
- ნას­ვა­მი იყო თუ გა­დაღ­ლი­ლი?
- სა­ერ­თოდ არ სვამს, და­ბა­დე­ბის დღე­ებ­ზეც კი. ბავ­შვო­ბი­დან ასეა, გა­დაღ­ლი­ლიც არ ყო­ფი­ლა, შუ­ა­დღით თურ­მე და­ი­ძი­ნა კი­დეც. უბ­რა­ლოდ იმ გზა­ზე რომ მოხ­ვდა, ამი­ტომ და­შავ­და. თქვენ წარ­მო­იდ­გი­ნეთ მან­ქა­ნის მი­ნაც კი არ არის ჩამ­ტვრე­უ­ლი, ხე­ე­ბის­თვი­საც აუ­ცი­ლე­ბია. უკან ტაქ­სის მძღო­ლი მო­დი­ო­და და იმას და­უ­ნა­ხია, რომ იმ გზა­ზე შე­ვარ­და და მა­გან გა­დაგ­ვარ­ჩი­ნა, თორე მე­ო­რე დღეს მკვდარს ვი­პო­ვი­დით.
- ექი­მე­ბი რას ამ­ბო­ბენ?
- მდგო­მა­რე­ო­ბა არის სტა­ბი­ლუ­რად მძი­მე. ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვა არ სჭირ­დე­ბა, რად­გან ფილ­ტვი აქვს შე­კუმ­შუ­ლი, დიდი დატ­ვირ­თვა რომ არ ჰქონ­დეს, ამის გამო ჰყავთ გა­თი­შუ­ლი. გუ­ლის კუნ­თე­ბი ამუ­შავ­და, წნე­ვაც და­უ­რე­გუ­ლირ­და და ახლა მტა­ვა­რია ეს კრი­ტი­კუ­ლი სა­ა­თე­ბი უნდა გა­და­ლა­ხოს აუ­ცი­ლებ­ლად.
ambebi.ge