Tuesday, January 22, 2019

ქერჩის სრუტეში 2 გემზე გაჩენილი ხანძრისას დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა

ქერჩის სრუტეში 2 გემზე გაჩენილი ხანძრისას დაღუპულთა რაოდენობა 14-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ რუსული მედია სამაშველო სამსახურის წყაროზე დაყრდნობით წერს.
ხანძრისას მაშველებმა 12 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს, თუმცა ამ დრომდე უცნობი რჩება 6 ადამიანის მდგომარეობა. ისინი ჯერჯერობით დაკარგულებად მიიჩნევიან. მაშველები ამბობენ, რომ მათი ცოცხლად პოვნის შანსები დაბალია.
ტანზანიის დროშის ქვეშ მცურავი ხომალდების ბორტზე 32 მეზღვაური იყო. ისინი თურქეთისა და ინდოეთის მოქალაქეები არიან. 
ცეცხლი ერთ-ერთ გემზე გაჩნდა, საიდანაც ის მეორეზე გავრცელდა. ხანძარი აფეთქებამ გამოიწვია.
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

Monday, January 21, 2019

5 პრობლემა, რომელსაც საზღვარგარეთ მოგზაურობისას შეიძლება წააწყდეთ და მათი მოგვარების გზები

სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბა დიდ სი­ა­მოვ­ნე­ბა­სა და პო­ზი­ტი­ურ ემო­ცი­ებ­თან ერ­თად, შე­იძ­ლე­ბა გარ­კვე­ულ გა­მოწ­ვე­ვებ­სა და სირ­თუ­ლე­ებ­თან იყოს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. უბ­რა­ლოდ, ამ დროს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ყვე­ლა­ფე­რი ისე და­გეგ­მოთ და გა­ა­კე­თოთ, რომ დაბ­რკო­ლე­ბებ­მა სა­სი­ა­მოვ­ნო შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი არ გა­და­ფა­როს. ნე­ბის­მი­ე­რი სირ­თუ­ლის აღ­მო­ჩე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში, ეცა­დეთ მას პო­ზი­ტი­უ­რი მხრი­დან შე­ხე­დოთ და ცუდ­შიც კი კარ­გი და­ი­ნა­ხოთ. თუმ­ცა უმ­ჯო­ბე­სია, წი­ნას­წარ და­ფიქ­რდეთ, თუ რა გა­მოწ­ვე­ვას შე­იძ­ლე­ბა წა­ა­წყდეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს და მათი მოგ­ვა­რე­ბის ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი გზე­ბიც მო­ფიქ­რე­ბუ­ლი გქონ­დეთ.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ენის ბა­რი­ე­რი
ცო­ტა­ო­დე­ნი ინ­გლი­სუ­რით ბევრ ქვე­ყა­ნა­ში შეძ­ლებთ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის დამ­ყა­რე­ბას. მაგ­რამ არის ქა­ლა­ქე­ბი, სა­დაც მას­პინ­ძლებს ინ­გლი­სუ­რად სა­უ­ბა­რი უბ­რა­ლოდ არ სურთ და უნ­დათ, ტუ­რის­ტე­ბი მათ მშობ­ლი­ურ ენა­ზე ეკონ­ტაქ­ტონ. ამ შემ­თხვე­ვა­ში უმ­ჯო­ბე­სია, წი­ნას­წარ რამ­დე­ნი­მე სი­ტყვა და ფრა­ზა ის­წავ­ლოთ, შე­ი­ძი­ნოთ სა­სა­უბ­რო ლექ­სი­კო­ნი და მო­ემ­ზა­დოთ ადა­მი­ა­ნებ­თან მათ­სა­ვე ენა­ზე სა­სა­უბ­როდ. ამით ად­გი­ლობ­რი­ვებ­ზე და­დე­ბით შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას მო­ახ­დენთ და შე­იძ­ლე­ბა იმა­ზე მე­ტა­დაც და­გეხ­მა­რონ, ვიდ­რე თქვენ ელო­დით.ად­გი­ლობ­რი­ვი წე­სე­ბი და ტრა­დი­ცი­ე­ბი
უცხო ქვე­ყა­ნა­ში სა­მოგ­ზა­უ­როდ წას­ვლამ­დე, კარ­გად გა­ე­ცა­ნით მათ წე­სებ­სა და ტრა­დი­ცი­ებს. მა­გა­ლი­თად, აღ­მო­სავ­ლე­თის ქვეყ­ნებ­ში, სა­დაც ქა­ლე­ბი ჩადრს ატა­რე­ბენ, ზო­გან ჩად­რის ტა­რე­ბა სას­ტუმ­რო­შიც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, ზო­გან კი - მხო­ლოდ ქუ­ჩა­ში. ირან­ში ჩად­რის სას­ტუმ­რო­ში მოხ­სნის შემ­თხვე­ვა­ში თქვენ შე­იძ­ლე­ბა, და­ჯა­რიმ­დეთ. ამი­ტომ კარ­გად გა­ე­ცა­ნით ყვე­ლა წეს­სა და ტრა­დი­ცი­ას. ასე­ვე გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ მათი ეროვ­ნუ­ლი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი და დას­ვე­ნე­ბის დღე­ე­ბი
ინ­ტერ­ნე­ტი
დღეს­დღე­ო­ბით მოგ­ზა­უ­რო­ბა ინ­ტერ­ნე­ტის გა­რე­შე წარ­მო­უდ­გენ­ლია. უცხო გა­რე­მო­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია წვდო­მა სხა­დას­ხვა სა­ჭი­რო პლატ­ფორ­მას­თან, აპ­ლი­კა­ცი­ა­სა და სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­თან. ამი­ტომ ნუ იქ­ნე­ბით wifi-ის იმედ­ზე. ბევრ ქვე­ყა­ნა­ში ამ სერ­ვი­სით სარ­გებ­ლო­ბა არც ისე მარ­ტი­ვია, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი ქუ­ჩა­ში ყოფ­ნი­სას, სა­დაც ის უბ­რა­ლოდ არ არის ხოლ­მე. მო­ბი­ლუ­რი ინ­ტერ­ნე­ტის მო­სა­პო­ვებ­ლად მო­გი­წევთ გა­არ­კვი­ოთ, სად შეძ­ლებთ ად­გი­ლობ­რი­ვი სიმ ბა­რა­თის შე­ძე­ნას. თუმ­ცა თუ უფრო ხელ­მი­საწ­ვდომ და კომ­ფორ­ტულ გზას ანი­ჭებთ უპი­რა­ტე­სო­ბას, მა­შინ „ბი­ლა­ი­ნის“ რო­უ­მინგს გირ­ჩევთ. ის ავ­ტო­მა­ტუ­რად ირ­თვე­ბა სა­ზღვრის გა­დაკ­ვე­თის­თა­ნა­ვე და რო­უ­მინ­გის მომ­სა­ხუ­რე­ბას ყვე­ლა­ზე და­ბალ ფა­სად გთა­ვა­ზობთ.წი­ნას­წა­რი ჯავ­შა­ნი
შე­იძ­ლე­ბა ფიქ­რობთ, რომ ამა თუ იმ ქვე­ყა­ნა­ში აქ­ტი­ურ სე­ზონ­ზე არ მი­დი­ხართ და სას­ტუმ­როს ან გა­სარ­თობ-შე­მეც­ნე­ბი­თი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის და­ჯავ­შნა წი­ნას­წარ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არაა. პრობ­ლე­მე­ბის თა­ვი­დან არი­დე­ბის მიზ­ნით აუ­ცი­ლებ­ლად წი­ნას­წარ და­ჯავ­შნეთ ყვე­ლა­ფე­რი, მათ შო­რის მუ­ზე­უ­მე­ბიც, რომ­ლის სტუმ­რო­ბა­საც გეგ­მავთ. ასე თქვენ და­ზო­გავთ დრო­საც, ფულ­საც და ენერ­გი­ა­საც.უსაფრ­თხო­ე­ბა
მცი­რე თაღ­ლი­თო­ბე­ბი არა­ვის­თვის უცხო არაა, რად­გან ხში­რად გვეს­მის, რომ, მა­გა­ლი­თად, ტაქსმა ტურ­სი­ტებს სამ­ჯერ მეტი გა­მო­არ­თვა ან რეს­ტო­რან­ში მო­მა­ტე­ბუ­ლი თან­ხა გა­და­ახ­დე­ვი­ნეს. ეს შე­იძ­ლე­ბა მარ­თლაც მოხ­დეს, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, მსოფ­ლი­ოს რო­მელ ქვე­ყა­ნა­ში იმ­ყო­ფე­ბით. ამი­ტომ წი­ნას­წარ კარ­გად გა­არ­კვი­ეთ კონ­კრე­ტუ­ლი სერ­ვი­სის ან დახ­მა­რე­ბის შე­მო­თა­ვა­ზე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში სა­ნაც­ვლოდ რას გთხო­ვენ. ამით მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ხარ­ჯე­ბის­გან და­ი­ზღვევთ თავს
ambebi.ge

ქუთაისში, სავარაუდოდ, H1N1 ვირუსით ახალნამშობიარევი გარდაიცვალა

ქუთაისში, სავარაუდოდ, H1N1 ვირუსით 32 წლის ქალი გარდაიცვალა. შემთხვევა დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრში მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილი ახალნამშობიარევია.
interpressnews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

დღეს ღამით რუსთაველის გამზირი რამდენიმე საათით გადაიკეტება

დედაქალაქის მასშტაბით, საახალწლო დეკორაციებისა და ილუმინაციების დემონტაჟი დაიწყო.
 
თბილისის მერიის ცნობით, ამ სამუშაოებიდან გამომდინარე, რუსთაველის გამზირი, პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან თავისუფლების მოედნამდე, ამაღამ, 00:00 საათიდან 22 იანვრის 07:00 საათამდე გადაიკეტება.
სამუშაოებს „თბილსერვის ჯგუფი“ ახორციელებს.
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

არიანა გრანდეს პლაგიატში ადანაშაულებენ

არიანა გრანდე პლაგიატში ამხილეს. საუბარია კომპოზიცია "7 Rings"-ზე. რეპშემსრულებელი "პრინსეს ნოკია" ირწმუნება, რომ არიან გრანდემ სიმღერის ტექსტი მას მოჰპარა. ინფორმაციას Fox News-ი ავრცელებს.
არიანა გრანდეს პლაგიატში რეპერები Soulja Boy და 2 Chainz-იც ადანაშაულებენ. 
არიანა გრანდეს ოფიციალურ Youtube არზე სიმღერის 7 Rings პრემიერა 17 იანვარს შედგა. დღეს კლიპს უკვე 50 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს.
ჰანა ლუქს დევისის გადაღებულ ვიდეოში, 26 წლის შემსრულებელი გლამურულ წვეულებაზე ერთობა და აღნიშნავს, რომ ყოველთვის იღებს იმას, რაც სურს.
14 დეკემბერს ახალგაზრდა ვარსკვლავმა დისკის საიმიჯო სინგლი Imagine გამოუშვა, ფირფიტის ლიდ სინგლის Thank U, Next რელიზი კი 3 ნოემბერს შედგა.
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

სარეცხი მანქანა სოკოვან დაავადებებს იწვევს - როგორ გავწმინდოთ ის ობისა და ნადებისგან?

თუ შემ­თხვე­ვით იგ­რძე­ნით, რომ გა­რე­ცხილ სა­რე­ცხს არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნო სუნი სდის, თუმ­ცა ეს ფხვნი­ლის გავ­ლე­ნა არ არის და ასე­ვე შე­ამ­ჩნი­ეთ, რომ სა­რე­ცხის მან­ქა­ნის კა­რის დამ­ლუქ­ველ რე­ზი­ნას შავი წერ­ტი­ლე­ბი გა­უჩ­ნდა, იცო­დეთ რომ ეს არის შავი სოკო, რო­მე­ლიც სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბას იწ­ვევს რო­გორც ადა­მი­ა­ნებ­ში, ასე­ვე ცხო­ვე­ლებ­ში.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

შავი სოკო ძი­რი­თა­დად ჩნდე­ბა იქ, სა­დაც მის­თვის ყვე­ლა­ზე ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბია: მა­ღა­ლი ტე­ნი­ა­ნო­ბა და სით­ბო. სა­პირ­ფა­რე­შო კი ერთ-ერთი იდე­ა­ლუ­რი ად­გი­ლია მათი წარ­მო­შო­ბის­თვის, შემ­დეგ კი ჰა­ე­რის მეშ­ვე­ო­ბით მისი სპო­რე­ბი ად­ვი­ლად გა­და­ად­გილ­დე­ბა სხვა­დას­ხვა საგ­ნის ზე­და­პირ­ზე და უკვე ად­ვი­ლი მი­სახ­ვედ­რია, რამ­ხე­ლა რის­კია, და­ვინ­ფი­ცირ­დეთ.
სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა­ში მათი გა­ჩე­ნის ძი­რი­თა­დი მი­ზე­ზია სა­რე­ცხის სი­სი­ტე­მა­ტი­უ­რი რე­ცხვა 30-40° C ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა და ის ფაქ­ტი, რომ ამ დროს სა­რე­ცხი მან­ქა­ნის ავზი ბო­ლომ­დე წყლით არ ივ­სე­ბა, სწო­რედ ხელ­საყ­რელ გა­რე­მოს იძ­ლე­ვა გან­ვი­თარ­დეს სო­კო­ე­ბის მთე­ლი კო­ლო­ნია. გარ­და ამი­სა, სო­კო­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ერთ-ერთ მი­ზე­ზია სა­რე­ცხი მან­ქა­ნის არას­წო­რად მოვ­ლა.

რო­გორ გავ­წმინ­დოთ სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა ობის­გან?
ამი­სათ­ვის დაგ­ჭირ­დე­ბათ: ქლო­რი (სი­თხე), საწ­მენ­დი ღრუ­ბე­ლი ან ხელ­სა­ხო­ცი (რო­მელ­საც შემ­დეგ გა­და­აგ­დებთ), რე­ზი­ნის ხელ­თათ­მა­ნე­ბი და 25 გრ ლი­მონმჟა­ვა.
1. პირ­ველ ეტაპ­ზე უმ­ჯო­ბე­სია ქა­ღალ­დის მშრა­ლი ხელ­სა­ხო­ცით ("სალ­ფეთ­ქი") ან ღრუბ­ლით გაწ­მინ­დოთ სა­რე­ცხის მან­ქა­ნის შიგ­ნი­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბა.
2. მე­ო­რე ეტაპ­ზე კი ქლო­რი­ა­ნი სი­თხე ე.წ. ბა­რა­ბა­ნის რე­ზი­ნის მთელს ზე­და­პირ­ზე და­ას­ხით, რო­მე­ლიც თვი­თონ გა­და­ნა­წილ­დე­ბა მის შიგ­ნით.
3. და­ხუ­რეთ სა­რე­ცხის მან­ქა­ნის კარი და და­ტო­ვეთ ასე 2 სა­ა­თის მან­ძილ­ზე.
4. 2 სა­ა­თის შემ­დეგ ჩარ­თეთ მან­ქა­ნა გავ­ლე­ბის რე­ჟიმ­ზე.
5. გავ­ლე­ბის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ ფხვნი­ლის უჯ­რა­ში ჩა­ას­ხით 25 გრ ლი­მონმჟა­ვა და ჩარ­თეთ ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის რე­ცხვის რე­ჟი­მი.
ამ პრო­ცე­დუ­რის შემ­დეგ თქვე­ნი მან­ქა­ნა იბრწყი­ნებს. გა­ი­მე­ო­რეთ იგი­ვე 2-3 თვე­ში ერთხელ და სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად გა­ნად­გურ­დე­ბა სოკო და მისი სპო­რე­ბი თქვენს მან­ქა­ნა­ში. არ და­გა­ვი­წყდეთ, რომ პრე­ვენ­ცი­უ­ლი მოვ­ლა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად ახან­გრძლი­ვებს თქვე­ნი მან­ქა­ნის მდგო­მა­რე­ო­ბას, პირ­ველ რიგ­ში კი თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბას.
რო­გორ გავ­წმინ­დოთ სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა ნა­დე­ბის­გან?
იმი­სათ­ვის, რომ მწყობ­რი­დან არ გა­მო­ვი­დეს, სა­რე­ცხ მან­ქა­ნას პე­რი­ო­დუ­ლი წმენ­და სჭირ­დე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით ყუ­რადსა­ღე­ბია რე­გი­ო­ნებ­სა და რა­ი­ო­ნებ­ში მა­ცხოვ­რებ­ლე­ბის­თვის, იქ, სა­დაც მძი­მე და ხის­ტი წყა­ლია, რო­მელ­საც ად­ვი­ლად შე­უძ­ლია და­ა­ზი­ა­ნოს სა­რე­ცხი მან­ქა­ნა, მი­უ­ხე­და­ვად მას­ში არ­სე­ბუ­ლი ფილტრი­სა.
ქი­მი­უ­რი და­ნა­მა­ტე­ბი წმენ­დს სა­რე­ცხის მან­ქა­ნის ფილტრსა და ე.წ. "სპი­რალს", თუმ­ცა ისი­ნი ხელ­მი­საწ­ვდო­მი არაა ყვე­ლა მომ­ხმა­რე­ბე­ლის­თვის და ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში არ შვე­ლის უკვე გა­ფუ­ჭებლ საქ­მეს. წარ­მო­სად­გე­ნად ძა­ლი­ან ძნე­ლია სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა­ში გა­რე­ცხი­ლი თქვე­ნი შვი­ლის ტან­საც­მელ­ზე რო­გორ გა­და­დის უხი­ლა­ვად ნა­დე­ბი და სო­კოს გა­მომ­წვე­ვი მრა­ვა­ლი ბაქ­ტე­რია. სწო­რედ ამ მიზ­ნით გთა­ვა­ზობთ ნა­დე­ბი­სა და ზო­გა­დად მიკ­რო­ბე­ბის­გან გაწ­მენდვის ერთ მე­ტად მარ­ტივ ხერ­ხს.
ამ მე­ტად უსაფრ­თხო და მარ­ტი­ვი გზის მეშ­ვე­ო­ბით, თქვენ სა­მუ­და­მოდ და­ი­ვი­წყებთ ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ პრობ­ლე­მებ­სა და სა­რე­ცხის მან­ქა­ნის გა­ფუ­ჭე­ბა­ზე ფიქ­რს. უბ­რა­ლოდ ნე­ბის­მსი­ერ სურ­სათ­ში შე­ი­ძი­ნეთ ლი­მონმჟა­ვა, რომ­ლის 60 გრამს გა­მო­ი­ყე­ნებთ 4 კგ-იან სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა­ზე, ხოლო 6 კი­ლოგ­რა­მი­ან მან­ქა­ნა­ზე კი 100 გრამს. ჩა­ყა­რეთ ლი­მონმჟა­ვას ფხვნი­ლი სა­რე­ცხი სა­შუ­ა­ლე­ბის­თვის გან­კუთ­ვნილ უჯ­რა­ში და ჩარ­თეთ მან­ქა­ნა მა­ღალ ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე - ბამ­ბე­უ­ლის რე­ცხვის რე­ჟიმ­ზე.
ად­ვი­ლად რომ წარ­მო­იდ­გი­ნოთ თუ რო­გორ სუფ­თავ­დე­ბა ამ დროს თქვე­ნი სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა, აი­ღეთ ჩა­ი­და­ნი, სა­დაც წარ­მოქ­მნი­ლია ნა­დე­ბი, ჩა­ყა­რეთ 1.5 კოვ­ზი ლი­მონმჟა­ვას ფხვნი­ლი, და­ას­ხით წყა­ლი და წა­მო­ა­დუ­ღეთ, შე­დე­გი ნამ­დვი­ლად გა­გა­ო­ცებთ.
მსგავ­სი მე­თო­დით შე­გიძ­ლი­ათ წე­ლი­წად­ში სამ­ჯერ გაწ­მინ­დოთ თქვე­ნი მან­ქა­ნა, ხოლო თუ მძი­მე და ხისტ წყალს იყე­ნებთ, შე­გიძ­ლი­ათ ოთხჯე­რაც. ცდად ნამ­დვი­ლად ღირს, არ ინა­ნებთ!
ambebi.ge

აფხაზეთში სამი რუსი სამხედრო დაიღუპა

ოკუპირებულ აფხაზეთში 3 რუსი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს.
რუსეთის სამხრეთ სამხედრო ოლქის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ინციდენტი წებელდის პოლიგონის მახლობლად 18 იანვარს მოხდა.
სამხედრო კოლონის ერთ-ერთი ჯავშანმანქანა ხეობაში გადავარდა. ინციდენტის მიზეზი შესაძლოა ჯავშანმანქანის ტექნიკური გაუმართაობა ან მძღოლის შეცდომა იყოს.
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში