Friday, May 31, 2019

ვის საზღვრებშია დავით გარეჯი - 90 წლის წინ გამოცემული 2 რუკა, რომლებიც აზერბაიჯანთან დავაში ქართული მხარის დოკუმენტია

ტე­რი­ტო­რია, რო­მე­ლიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბას უპი­რო­ბოდ ქარ­თუ­ლი ეგო­ნა, რამ­დე­ნი­მე კვი­რის წინ მე­ზო­ბელ ქვეყ­ნებს შო­რის და­ვის სა­გა­ნი გახ­და. აღ­დგო­მის წინა დღე­ებ­ში აზერ­ბა­ი­ჯა­ნელ­მა მე­სა­ზღვრე­ებ­მა უდაბ­ნოს მო­ნას­ტერ­თან მი­სას­ვლე­ლი სა­ცალ­ფე­ხო ბი­ლი­კი ჩა­კე­ტეს და ამით ქარ­თველ ხალ­ხსაც და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­საც კარ­გად მი­ვი­წყე­ბუ­ლი მრა­ვალ­წლი­ა­ნი პრობ­ლე­მის შე­სა­ხებ შე­ახ­სე­ნეს. და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღ­დგე­ნი­დან 28 წლის შემ­დეგ, სა­ქარ­თვე­ლო კვლავ ად­მი­ნის­რა­ცი­ულ სა­ზღვრებ­ზე და­ვობს, ამ­ჯე­რად არა ჩრდი­ლო­ელ, არა­მედ სამ­ხრეთ მე­ზო­ბელ­თან.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

  • გა­დის თუ არა აზერ­ბა­ი­ჯან-სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვა­რი მთა უდაბ­ნოს თხემ­ზე და ეკუთ­ვნის თუ არა უძ­ვე­ლე­სი ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი ქარ­თუ­ლი ძეგლი ახლა უკვე აზერ­ბა­ი­ჯანს?
  • 🙏 საქართველოს საპატრიარქო

ამ სა­კი­თხის გა­სარ­კვე­ვად ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ 20-კა­ცი­ა­ნი ახა­ლი კო­მი­სია კვლავ შექ­მნა და ბა­ქო­ში კო­ლე­გებ­თან მო­სა­ლა­პა­რა­კებ­ლად გაგ­ზავ­ნა. ის­ტო­რი­კო­სიგი­ორ­გი ოთხმე­ზუ­რი მი­იჩ­ნევს, რომ სა­ერ­თოდ არ შე­იძ­ლე­ბა კი­თხვის ნიშ­ნე­ბი არ­სე­ბობ­დეს იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, არის თუ არა და­ვით გა­რე­ჯის სა­დაო ტე­რი­ტო­რია სა­ქარ­თვე­ლო­სი. მისი თქმით, პრობ­ლე­მის გა­და­სა­წყვე­ტად ოთხი მი­მარ­თუ­ლე­ბა არ­სე­ბობს: პო­ლი­ტი­კუ­რი, სა­მარ­თლებ­რი­ვი, რე­ლი­გი­უ­რი და ის­ტო­რი­უ­ლი. თუმ­ცა, რო­გორც ჩანს, მე­გო­ბარ და მე­ზო­ბელ ქვე­ყა­ნას ამ ოთხი მი­მარ­თუ­ლე­ბი­დან, სულ მცი­რე, ორი - რე­ლი­გი­უ­რი და ის­ტო­რი­უ­ლი კონ­ტექ­სტი არ აინ­ტე­რე­სებს და დე­ბა­ტე­ბის ჩიხ­ში შეყ­ვა­ნას ცდი­ლობს.
💢 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • რა დო­კუ­მენ­ტე­ბით უნდა შეძ­ლოს, ამ პი­რო­ბებ­ში, სა­ქარ­თვე­ლომ და­ვით გა­რე­ჯზე სა­კუთ­რე­ბის უფ­ლე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა?
ოთხმე­ზუ­რი ამ კი­თხვა­ზეც გვპა­სუ­ხობს და ამ­ბობს, რომ არ­სე­ბობს შე­სა­ბა­მი­სი საბ­ჭო­თა დრო­ინ­დე­ლი რუ­კე­ბი, რო­მელ­თა ნა­წილ­ზე და­ვით გა­რე­ჯი და მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რია უპი­რო­ბოდ სა­ქარ­თვე­ლოს შე­მად­გენ­ლო­ბა­შია. რუ­კე­ბის ის­ტო­რი­ის, წარ­მო­შო­ბი­სა და იმის გა­სარ­კვე­ვად, თუ რამ­დე­ნად ემ­სა­ხუ­რე­ბა ისი­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს ინ­ტე­რე­სებს, კარ­ტოგ­რაფ­სა და თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სორს თენ­გიზ გორ­დე­ზი­ანს მივ­მარ­თეთ.
"სა­ზღვა­რი არის კარ­ტოგ­რა­ფი­უ­ლი კა­ტე­გო­რია და შე­სა­ბა­მი­სად, და­ტა­ნი­ლია რუ­კა­ზე. არ­სე­ბობს ორი რუკა, რო­მე­ლიც არის უტყუ­ა­რი ის­ტო­რი­ულ-კარ­ტოგ­რა­ფი­უ­ლი დო­კუ­მენ­ტი, რო­მელ­საც რომ გინ­დო­დეს, ვერ­სად გა­ექ­ცე­ვი. ეს არის 200-ათა­სი­ა­ნი მას­შტა­ბის მქო­ნე პლან­შე­ტი, სა­დაც სა­დაო ტე­რი­ტო­რია დე­ტა­ლუ­რად ჩანს და მე­ო­რე - ამის სა­ფუძ­ველ­ზე, სამი წლის დაგ­ვი­ა­ნე­ბით შედ­გე­ნი­ლი კედ­ლის რუკა, სა­დაც ისე დე­ტა­ლუ­რად არა, თუმ­ცა აქაც ჩანს, რომ კე­ლი­ე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზეა", - აცხა­დებს კარ­ტოგ­რა­ფი.
რუ­კე­ბი, რომ­ლებ­ზეც გორ­დე­ზი­ა­ნი სა­უბ­რობს, 1936 და 1939 წლებ­ში მე­ექ­ვსე კარ­ტოგ­რა­ფი­ულ ფაბ­რი­კა­ში სა­კავ­ში­რო კარ­ტოგ­რა­ფი­ულ ტრეს­ტში რუ­სე­თის საბ­ჭო­თა ფე­დე­რა­ცი­უ­ლი სო­ცი­ა­ლის­ტუ­რი რეს­პუბ­ლი­კის ცენ­ტრა­ლუ­რი ორ­გა­ნოს, ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­ხალ­ხო კო­მი­სა­რი­ა­ტის მიერ 1932-33 წლე­ბის აგეგ­მვის მი­ხედ­ვით არის შედ­გე­ნი­ლი. 1936 წელს შედ­გე­ნი­ლი რუკა გა­ცი­ლე­ბით დე­ტა­ლუ­რია და მისი მას­შტა­ბია 1:200 000, რაც იმას გუ­ლის­ხმობს, რომ 1 სმ-ს 2 კი­ლო­მეტ­რი შე­ე­სა­ბა­მე­ბა.
ამ დე­ტა­ლუ­რი რუ­კის მი­ხედ­ვით, კომ­პლექ­სი მთლი­ა­ნად მოქ­ცე­უ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. კომ­პლექ­სი კი არა, მთა უდაბ­ნოს მიღ­მა და­ახ­ლო­ე­ბით 200 ჰექ­ტარ­ზე მეტი ტე­რი­ტო­რი­აც ჩვენ გვე­კუთ­ვნის", - ამ­ბობს გორ­დე­ზი­ა­ნი.
პრო­ფე­სო­რის თქმით, დე­ტა­ლუ­რი რუ­კის სა­ფუძ­ველ­ზე, უკვე მოგ­ვი­ა­ნე­ბით 39 წელს ნაკ­ლე­ბად დე­ტა­ლუ­რი 1:500 000 მას­შტა­ბის რუკა შე­იქ­მნა.
"ის 5-ათა­სი­ა­ნი ტი­რა­ჟით გა­მო­ვი­და, რუ­კის ტექ­ნი­კუ­რი რე­დაქ­ტო­რე­ბი კი სი­ნილ­ნი­კო­ვი ბ.ე. და რუ­დენ­კო ს.ს. იყ­ვნენ - რო­გორც ხე­დავთ, ქარ­თუ­ლი გვა­რი და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი სა­ერ­თოდ არ არის. რუკა და­ბეჭ­დი­ლია სსრ კავ­ში­რის მი­ნის­ტრთა საბ­ჭოს­თან არ­სე­ბუ­ლი გე­ო­დე­ზი­ი­სა და კარ­ტოგ­რა­ფი­ის მთა­ვა­რი სამ­მარ­თვე­ლოს თბი­ლი­სის მერ­ვე კარ­ტოგ­რა­ფი­ულ ფაბ­რი­კა­ში. ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი სა­ზღვრე­ბი მო­ცე­მუ­ლია 1938 წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით. სა­ერ­თოდ, კარ­ტოგ­რა­ფი­ა­ში ცნო­ბი­ლია, რომ უფრო დე­ტა­ლუ­რი მას­შტა­ბი­დან რომ გა­და­დი­ხარ ნაკ­ლე­ბად დე­ტა­ლურ­ზე, ხაზი უფრო გან­ზო­გა­დე­ბუ­ლი ხდე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, 39 წლის რუკა უფრო გან­ზო­გა­დო­ე­ბუ­ლია. თუმ­ცა ამ რუ­კის მი­ხედ­ვი­თაც, არა­ნა­ი­რი პრობ­ლე­მა არ არის, რად­გან მთა უდაბ­ნო სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზეა", - გან­მარ­ტავს პრო­ფე­სო­რი და აქვე ამ­ბობს, რომ იმის გა­სა­გე­ბად, ვის ეკუთ­ვნის კონ­კრე­ტუ­ლი ტე­რი­ტო­რია, ორი კრი­ტე­რი­უ­მი უნდა გქონ­დეს - უნდა იცო­დე ტო­პო­ნი­მე­ბი, ანუ გე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი ად­გი­ლე­ბის: მდი­ნა­რე­ე­ბის, მთე­ბის, სოფ­ლე­ბის, და­სახ­ლე­ბუ­ლი პუნ­ქტე­ბის, მწვერ­ვა­ლე­ბის და­სა­ხე­ლე­ბე­ბი და ის, თუ რო­გო­რია ის­ტო­რი­ულ-არ­ქი­ტექ­ტუ­რუ­ლი და სა­კულ­ტო ძეგ­ლე­ბი ან რო­გორ აღევ­ლი­ნე­ბა ლოც­ვა.
"აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ გა­რე­ჯი ალ­ბა­ნუ­რი კულ­ტუ­რის ძეგლია, თუმ­ცა შე­მიძ­ლია გი­თხრათ, რომ ეს ალ­ბა­ნუ­რი კულ­ტუ­რის ძეგლი ვერ იქ­ნე­ბა, ვერც არ­ქი­ტექ­ტუ­რუ­ლად, ვერც ის­ტო­რი­უ­ლად და ვერც პე­რი­ო­დის მი­ხედ­ვით. როცა აიგო და ზო­გა­დად, ალ­ბა­ნე­თი რუ­კა­ზე აქ სა­ერ­თოდ არ იყო. ის უფრო სამ­ხრეთ-აღ­მო­სავ­ლე­თით იყო გა­წე­უ­ლი და აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის გარ­და, თით­ქმის მთე­ლი ირა­ნის ტე­რი­ტო­რი­ას მო­ი­ცავ­და", - ამ­ბობს კარ­ტოგ­რა­ფი.
AMBEBI.GE-ის მიერ მო­პო­ვე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის თა­ნახ­მად, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლებს და­ვით გა­რე­ჯის პრობ­ლე­მის გა­და­წყვე­ტა 1945 და 1963 წლებ­ში შედ­გე­ნი­ლი რუ­კის სა­ფუძ­ველ­ზე სურთ. აღ­ნიშ­ნუ­ლი რუ­კე­ბიც სა­ხელ­მწი­ფო გა­მომ­ცემ­ლო­ბაა, თუმ­ცა მას­შტა­ბი კი­დევ უფრო დე­ტა­ლუ­რია - 1:100 000. აღ­ნიშ­ნუ­ლი რუ­კე­ბის მი­ხედ­ვით, სა­და­ვო ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე სა­ზღვა­რი პირ­და­პირ მთის წვერ­ზე გა­და­დის, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ უდაბ­ნოს მო­ნას­ტე­რი მე­ზო­ბე­ლი ქვეყ­ნის კონ­ტრო­ლი­რე­ბად ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე ხვდე­ბა. თუმ­ცა აქვე არის ერთი პრობ­ლე­მა - ამა­ვე რუ­კე­ბის მი­ხედ­ვით, წი­თე­ლი ხიდი, რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მად ორი­ვე ქვეყ­ნის კონ­ტროლს ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა, მთლი­ა­ნად სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ხვდე­ბა.
კარ­ტოგბ­რა­ფე­ბის გან­მარ­ტე­ბით, 60-იან წლე­ბამ­დე სა­ზღვა­რი ხი­დის სამ­ხრეთ კი­დეს­თან გა­დი­ო­და, მერე ხრამს მი­უყ­ვე­ბო­და და შემ­დეგ ჩრდი­ლო­ე­თით ამო­დი­ო­და - ანუ ხიდი, თა­ვი­სი მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ით, სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ხვდე­ბო­და. ეს მო­ცე­მუ­ლო­ბა კი აზერ­ბა­ი­ჯა­ნუ­ლი მხა­რის ინ­ტე­რე­სებ­თან თან­ხვედ­რა­ში არ მო­დის. გა­მო­დის, რომ მე­ზო­ბელ ქვე­ყა­ნას გა­რე­ჯის მო­ნაკ­ვეთ­ზე სა­ზღვრის დად­გე­ნა იმ რუ­კის სა­ფუძ­ველ­ზე სურს, რო­მე­ლიც მის ინ­ტე­რე­სებს უკვე მე­ო­რე, წი­თე­ლი ხი­დის, მო­ნაკ­ვეთ­ში ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა.
კო­მი­სი­ებს შო­რის შეხ­ვედ­რა, რო­მე­ლიც გა­სულ კვი­რას გა­ი­მარ­თა, არ­გუ­მენ­ტე­ბი­სა და დო­კუ­მენ­ტე­ბის გაც­ვლით, თუმ­ცა რა­ი­მე ხელ­შე­სა­ხე­ბი წარ­მა­ტე­ბის გა­რე­შე დას­რულ­და. შემ­დე­გი "რა­უნ­დი" უკვე სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სა­სა­ზღვრო ზო­ნა­ში გა­ი­მარ­თე­ბა - ექ­სპერ­ტე­ბი არ­სე­ბულ ვი­თა­რე­ბას ად­გილ­ზე შე­ის­წავ­ლი­ან. თუმ­ცა, ვიდ­რე სა­დღაც კა­ბი­ნე­ტებ­ში ფურ­ცლე­ბი­სა და რუ­კე­ბის ფრი­ა­ლით დავა მიმ­დი­ნა­რე­ობს, მე­გო­ბა­რი ქვე­ყა­ნა შე­უ­თან­ხმე­ბელ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გზის გაყ­ვა­ნით სა­მუ­შა­ო­ებს აწარ­მო­ებს. რო­გორც ჩანს, პრო­ცე­სი გა­ჭი­ა­ნურ­დე­ბა, არა­და თბი­ლისს ბა­ქოს­თან 13 მსგავ­სი მო­ნაკ­ვე­თი აქვს შე­სა­თან­ხმე­ბე­ლი, მათ შო­რის, ერთ-ერთი ადა­მი­ა­ნე­ბით და­სახ­ლე­ბუ­ლი ერი­სი­მე­დია.
ambebi.ge

სასკოლო ექსკურსიებთან დაკავშირებით რეგულაციები გამკაცრდა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიხეილ ბატიაშვილის ინიციატივით, სასკოლო ექსკურსიებთან დაკავშირებით ორგანიზატორებისთვის რეგულაციები გამკაცრდა და ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტით დარეგულირდა ექსკურსიებში მონაწილე მხარეების უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობები. მინისტრსის ბრძანება სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა.
ახალი მიდგომით, სკოლას დაევალა გადამყვანი კომპანიისგან/ფიზიკური პირისგან მოითხოვოს მძღოლის კვალიფიკაციისა და ავტომანქანის ტექნიკური გამართულობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. სკოლის დირექცია დაგეგმილი ექსკურსიის თარიღის, ლოკაციის, აქტივობების, მონაწილე არასრულწლოვანი და სრულწლოვანი პირების შესახებ სრულად უნდა იყოს ინფორმირებული. ექსკურსიის ორგანიზატორი/ხელმძღვანელი შესაძლოა იყოს მოსწავლის წარმომადგენელი, მასწავლებელი ან სკოლაში დასაქმებული სხვა პირი;
ექსკურსიის ხელმძღვანელს სრულყოფილად უნდა ჰქონდეს მონაწილე მოსწავლეებისა და მშობლების მონაცემები, მათ შორის, ინფორმაცია მონაწილე მოსწავლის სპეციალური საჭიროებების შესახებ. აუცილებელია ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდეს სრულწლოვანი პირი, რომელსაც პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის უნარ-ჩვევა ექნება. ბავშვების კვების მიზნით საკვები პროდუქტების ტრანსპორტირება უნდა ხორციელდებოდეს სანიტარული პირობების დაცვით. ექსკურსიის განხორციელების წესის დაცვა სავალდებულოა როგორც სკოლის, ასევე, მშობლების მიერ სასკოლო დროს ორგანიზებულ ექსკურსიებზე.
ამ წესის დარღვევისას გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხისმგებლობა. წესი უკვე დაეგზავნა ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას. სამინისტრო მოუწოდებს ყველა საჯარო და კერძო სკოლას, რომ აღნიშნული აქტის ყველა მუხლი ზედმიწევნით დაიცვან.
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სკოლების სამზარეულოები შეამოწმა

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მიმდინარე სასწავლო წელს საჯარო და კერძო სკოლების ბუფეტები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადაამოწმა.
სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში სკოლების სამზარეულოებში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა, სურსათის განთავსებისა და რეალიზაციის პირობები შემოწმდა. შემოწმების პარალელურად, ბიზნესოპერატორებს მიეცათ რეკომენდაციები იმის შესახებ, რა სამუშაოები უნდა ჩაატარონ არდადეგების პერიოდში, რათა მომავალი სასწავლო წლის დაწყებას მომზადებულები შეხვდნენ
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ჯაზის მომღერალი ლეონ რედბოუნი გარდაიცვალა

წარმოშობით სომეხი ჯაზმომეღერალი დიკრან გობალიანი გარდაიცვალა, რომელიც ლეონ რედბოუნის ფსევდონიმით იყო ცნობილი. ამის შესახებ Variety წერს. 
მომღერალი კანადაში გარდაიცვალა. ის 69 წლის იყო. 
მუსიკალური კარიერის განმავლობში რედბიუნმა 5 ალბომი გამოუშვა.
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ვინ იყო ეგვიპტის ქართველი დედოფალი, რომლის სილამაზისა და გონიერების წინაშე ნაპოლეონ ბონაპარტიც კი უძლური აღმოჩნდა

კაიროს ე.წ. მკვდართა ქალაქში, უამრავ საფლავს შორის სამი ძალიან ცნობილი პიროვნების სამუდამო განსასვენებელია...
სამივე ქართველი მამლუქი გახლდათ...
სამივე სტამბულის ტყვეთა ბაზარზე ნაყიდი...

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

1. ალი-ბეი ალ-ქაბირი ეგვიპტის ყველაზე გამოჩენილი ქართველი გამგებელი
2. ისმაილ-ბეი - ეგვიპტის მამლუქთა ოსმალურ ფრთის მეთაური
3. იბრაჰიმ ქათხუდას კი ეგვიპტეში განუზომელი სიმდიდრე და გავლენა ჰქონდა.
მათი საფლავებიდან ორიოდ ნაბიჯში, უბრალო ხის ჭიშკართან პატარა მავზოლეუმია... სწორედ აქ განისვენებს ნაფისა ხანუმი - "თეთრი განძად" წოდებული ქართველი ქალი.
.

🙏 საქართველოს საპატრიარქო


არავინ იცის, საქართველოს რომელ კუთხეს ან გვარს ეკუთვნოდა ნაფისა... როგორც ეგვიპტეში ამბობენ აფხაზეთის მთებში უნდა ყოფილიყო გაზრდილი. მისი წარმომავლობის შესახებ ცნობილია მხოლოდ ის, რომ იყო საქართველოდან.
ოსმალურ-ეგვიპტური წყაროების მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ეგვიპტეში ყველა ქალი ჰარამხანისთვის იყო განწირული, ნაფისა არასოდეს ყოფილა ჰარამხანის ჩვეულებრივი ბინადარი.
💢 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მონათა ბაზარზე ის ცნობილ მამლუქს- ალი-ბეი ალ-ქაბირს უყიდია...
ნაფისას (ეს სახელი ტყვეობაში მიიღო) მალევე გამოუჩენია თავი საკუთარი გონიერებით. ამიტომაც ალი-ბეის მისთვის თავისუფლება უბოძებია და ცოლად შეურთავს.
სამწუხაროდ, ქართველი ქალის გადამრჩენელი ეგვიპტის გამგებელი მალევე, ერთ-ერთ ბრძოლაში დაიღუპა. ნაადრევად დაქვრივებულ ნაფისას კი საარაკო სიმდიდრე დარჩა.
ჭკვიანი ქალი მარჯვედ შეუდგა ქონების მართვას. ის კარგად განაგებდა მას და ქველმოქმედებასაც ეწეოდა.
ცოტა ხანში ნაფისა, მეორე, ძალიან ცნობილ ქართველ მამლუქს, მურად-ბეის გაჰყვა ცოლად.
განუზომელი სიმდიდრის წყალობით ისინი ფუფუნებაში ცხოვრობდნენ, ჰქონდათ არაერთი სასახლე, ჰყავდათ სამასი მეომრისგან შემდგარი პირადი ჯარი და ხშირად მართავდნენ წვეულებებს.
მსოფლიო პოლიტიკური მოვლენებიდან გამომდინარე, ნაფისას გამჭრიახმა გონებამ ზუსტად ივარაუდა, რომ ეგვიპტელ ხალხს მძიმე წლები დაუდგებოდა და შესაძლოა, ქმრის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობა დაეკარგა. ამიტომაც მან ქონება დაიმტკიცა. ისტორიული წყაროების მიხედვით, ეს იყო უნიკალური ფაქტი მუსლიმანურ სახელმწიფოში, როცა ქალი, ანუ უუფლებო ადამიანი, ოფიციალურად ხდება უზარმაზარი ქონების განმგებელი.
ნაფისამ შეიძინა ყველაზე დიდი ქარვასლა და მას მიაშენა თავისი სახელობის მოწყალების სახლი - „საბილ ქუთაბი" .
"საბილ ქუთაბში " სხვა მოწყალებასთან ერთად, სასმელ წყალსაც უფასოდ გასცემდნენ. საკმარისი იყო რკინის ჭიშკარს ვინმე მისდგომოდა და ნაფისასთვის ეხმო, წყალობას მაშინვე იღებდა.
გასაოცარი გარეგნობის გამო დედოფალს „ბაიდა ნაფისას" ეძახდნენ, რაც ეგვიპტურად „თეთრ განძს"ნიშნავს.
სამწუხაროდ, ისტორიამ არ შემოგვინახა ნაფისას პორტრეტი.
ისტორიკოს რესტავრატორ აგნესკა დობროვოლსკას თქმით, რომელმაც 2 წლის წინ "საბილ ქუთაბს" რესტავრაცია ჩაუტარა : " ეგვიპტელები ვარაუდობენ, რომ იმ ეპოქაში შექმნილი "კავკასიელი ქალის" პორტრეტზე სწორედ "თეთრი განძი" უნდა იყოს გამოსახული".

1798 წელს ნაპოლეონის ჯარი ეგვიპტეს მიადგა.პირველი გააფთრებული ბრძოლა პირამიდებთან მოხდა. მამლუქთა 6-ათასიან ცხენოსან ლაშქარს ხელმძღვანელობდა ქართველი იბრაჰიმ შინჯიკაშვილი და მისი ქართველი ძმადნაფიცი მურად-ბეი.
უთანასწორო ბრძოლაში მამულქებმა უკან დიხიეს. იბრაჰიმმა და მურადმა ზემო ეგვიპტეს შეაფარეს თავი.
კაიროში დარჩა მურად ბეის მეუღლე ქართველი ნაფისა...
...და როდესაც საფრანგეთის იმპერატორი ნაპოლეონი თავისი არმიით ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროს მიადგა, ქართველი მამლუქების გმირული წინააღმდეგობით გამძვინვარებულ ფრანგთა ლაშქარს,კაიროს შესასვლელთან მარმარილოს ქანდაკებასავით აღმართვია წინ ხელაღმართული ულამაზესი ქალი.
დედოფლის სილამაზითა და გამბედაობით მონუსხული იმპერატორი ცხენიდან ჩამოქვეითებულა და მოკრძალებით ხლებია მას.
ეგვიპტეში ახლაც სჯერათ, რომ მაშინ ნაპოლეონი ამ უშიშარი ქალბატონის წინაშე თრთოდა და მზად იყო, მისი ყველა განკარგულება შეესრულებინა. ფრანგ იმპერატორს ქალბატონი სასახლეში წვეულებაზე მიუპატიჟებია და ბრილიანტებით მოოჭდვილი სამაჯურიც მიუძღვნია მისთვის.
დიპლომატიითა და გონიერებით გამორჩეული ნაფისა ფრანგებთან პოლიტიკურ მოლაპარაკებას მართავს, პარალელურად კი კონტაქტს არ წყვეტს ქართველ მეუღლესთან.
შედეგიც მალე დგება!
მურადი და მისი მეომრები უკან ბრუნდებიან და ნაპოლეონთან გარიგება ხდება.
ამ შემთხვევის მერე ეგვიპტელებმა ნაფისას ახალი სახელი "უმალ მამალიქი"- "მამლუქთა დედა" უწოდეს.

intermedia.ge

ქაბულში აფეთქებას მსხვერპლი მოჰყვა

ავღანეთის დედაქალაქში მორიგი ტერორისტული აქტი განხორციელდა. დანაღმული ავტომობილი კალა-ე-ვაზირის რაიონში ამერიკული სამხედრო კოლონის ჩავლისას აფეთქდა. ამის შესახებ Reuters-ი წერს
გამოცემის ინფორმაციით, დაიღუპა სულ მცირე 4 ადამიანი. არიან დაშავებულებიც. მათ შორის 4 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეა.
მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არცერთ რადიკალურ დაჯგუფებას არ აუღია.
30 მაისს, ავღანეთის სამხედრო საწვრთნელ ცენტრთან აფეთქება მოხდა, რაზეც პასუხისმგებლობა ISIS-მა აიღო.
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ბეტმენის როლზე რობერტ პატინსონსა და ნიკოლას ჰოლტს განიხილავენ

მეტ რივზის ფილმში ბეტმენის როლის შემსრულებლის მთავარ კანდიდატს, რობერტპატინსონს კონკურენტი გამოუჩნდა.  
Dailymail-ის ცნობით, The Wrap-ის რეპორტიორმა Twitter-ზე დაწერა, რომ როლისთვის გარდა 33 წლის პატინსონისა, 29 წლის მსახიობი ნიკოლას ჰოლტიც მოიაზრება. მსახიობები ამ ეტაპზე საცდელ გადაღებებში მონაწილეობენ. 
ორი კვირის წინ გამოცემა Variety-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბეტმენის მთავარ როლს, დიდი ალბათობით, რობერტ პატინსონი შეასრულებდა. კომპანია Warner Bros.-ს ცნობით კი ფილმის პრემიერა 2021 წლის 25 ივნისს შედგება. 
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ხვალიდან ახალი ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო, თამბაქოს ბიზნესი დაჯარიმდება

დღეიდან, 31 მაისიდან თამბაქოს ბიზნესისთვის ახალი ვალდებულება ამოქმედდება.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

31 მაისიდან სავალდებულო ხდება, რომ თუთუნის, ელექტრო სიგარეტის ან სხვა ნებისმიერი სახის თამბაქოს პროდუქტის სარეალიზაციოდ გატანამდე, 3 თვით ადრე მწარმოებელმა ჯანდაცვის სამინისტროში უნდა წარადგინოს ყველა ინფორმაცია ამ თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლობის და მისი ქიმიური დანამატების შესახებ.
მსგავსი ინფორმაციის წარდგენა ქვეყანაში შემოსულ ყოველ პარტიაზე სავალდებულო იქნება. თუ მეწარმე ამ მოთხოვნას არ შეასრულებს ან არასრულად წარადგენს ინფორმაციას, კანონით საჯარიმო სანქციაა გათვალისწინებული.
კერძოდ, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, ბაზარზე განთავსებამდე არაუგვიანეს 3 თვისა ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტებისგან გამოფრქვეული ნივთიერებების გაზომვის სტანდარტების შესაბამისად ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარუდგენლობა (მათ შორის, გამოფრქვეული ნივთიერებების რაოდენობის ან მათი სხვა პარამეტრის ცვლილების შემთხვევაში) და თამბაქოს ნაწარმის ინგრედიენტების (კერძოდ, ინგრედიენტების ჩამონათვალის, რაოდენობისა და წონის) თაობაზე ინფორმაციის წარუდგენლობა (მათ შორის, ინგრედიენტების რაოდენობის ან მათი სხვა პარამეტრის ცვლილების შემთხვევაში) − მწარმოებლის 5 000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს.
bpn.ge

Thursday, May 30, 2019

არასრულწლოვანი გოგონას გატაცების საქმე, რომელსაც 17 წელია იძიებენ - რა კავშირი აქვს აფრასიძეებთან მარიამ გოგინაშვილის გაუჩინარებას

2002 წლის 24 ივ­ლისს 15 წლის მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლი წყნე­თი­დან გა­ი­ტა­ცეს. მომ­ხდა­რი­დან ორ დღე­ში ვაკე-სა­ბურ­თა­ლოს რა­ი­ო­ნულ­მა პრო­კუ­რა­ტუ­რამ თა­ვი­სუფ­ლე­ბის უკა­ნო­ნოდ აღ­კვე­თის ფაქ­ტზე სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე აღ­ძრა. უკვე მეჩ­ვიდ­მე­ტე წე­ლია, რაც ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო ამ საქ­მეს იძი­ებს. მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით უგზო-უკვლოდ გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბულ სხვა ბავ­შვებ­თან ერ­თად, ინ­ტერ­პო­ლი დღემ­დე ეძებს მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვილს.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით AMBEBI.GE-მ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს­გან ინ­ფორ­მა­ცია გა­მო­ი­თხო­ვა, თუმ­ცა უწყე­ბა­ში მხო­ლოდ ის გან­გვი­ცხა­დეს, რომ მო­ზარ­დის გა­ტა­ცე­ბის საქ­მე­ზე ჯერ კი­დევ მიმ­დი­ნა­რე­ობს გა­მო­ძი­ე­ბა.

🙏 საქართველოს საპატრიარქო

"ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ცენ­ტრა­ლუ­რი კრი­მი­ნა­ლუ­რი პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის მიერ მო­წო­დე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის თა­ნახ­მად, 2002 წლის ივ­ლი­სის თვე­ში, დაბა წყნე­თი­დან არას­რულ­წლო­ვა­ნის - მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის, გა­მო­ძი­ე­ბით და­უდ­გე­ნე­ლი პირ(ებ)ის მიერ გა­ტა­ცე­ბის ფაქ­ტზე, სა­მი­ნის­ტროს ცენ­ტრა­ლუ­რი კრი­მი­ნა­ლუ­რი პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტში კვლავ მიმ­დი­ნა­რე­ობს გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის No090050026 საქ­მე­ზე, და­ნა­შა­უ­ლი გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 143-ე მუხ­ლის მე-2 ნა­წი­ლის "ე" და "თ" ქვე­პუნ­ქტე­ბით", - ნათ­ქვა­მია უწყე­ბის მიერ AMBEBI.GE- სთვის გა­მოგ­ზავ­ნილ წე­რილ­ში.არას­რულ­წლო­ვა­ნი გო­გო­ნას გა­ტა­ცე­ბის საქ­მე იმ პე­რი­ოდ­ში ძალ­ზედ გახ­მა­უ­რე­ბუ­ლი იყო და იმ­დე­ნად აქ­ტი­უ­რად შუქ­დე­ბო­და მე­დი­ით, რომ შე­საძ­ლოა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდ ნა­წილს დღემ­დე ახ­სოვ­დეს საქ­მის დე­ტა­ლე­ბი.
💢 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ბუ­რუ­სით მო­ცულ საქ­მეს ერ­თა­დერ­თი თვითმხილ­ვე­ლი ჰყავ­და: მზე­სუმ­ზი­რის გამ­ყიდ­ვე­ლი ქალი. ის ამ­ბობ­და, რომ ბავ­შვი, რო­მე­ლიც წყნეთ­ში, სა­კუ­თარ უბან­ში მდე­ბა­რე მა­ღა­ზი­ა­ში პრო­დუქ­ტე­ბის სა­ყიდ­ლად წა­ვი­და, გამ­ტა­ცებ­ლებს სა­კუ­თა­რი ნე­ბით ჩა­უჯ­და მან­ქა­ნა­ში. ამ ფაქ­ტმა საქ­მის მოწ­მეს გა­უ­ჩი­ნა ეჭვი, რომ დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბი ბავ­შის­თვის უცხო­ე­ბი არ იყ­ვნენ. გა­მო­ძე­ბის­თვის მი­ცე­მულ ჩვე­ნე­ბა­ში, ფაქ­ტის შემ­სწრე ქალ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ ბავ­შვს მათი და­ნახ­ვა გა­უ­ხარ­და კი­დეც. თუმ­ცა მან ვერ გა­იხ­სე­ნა ავ­ტო­მო­ბი­ლის ნო­მე­რი და ვერც კრი­მი­ნა­ლე­ბის სახე აღიდ­გი­ნა.
მო­ზარ­დის გა­ტა­ცე­ბი­დან მე­ო­რე დღეს გამ­ტა­ცებ­ლე­ბი ტე­ლე­ფო­ნით და­უ­კავ­შირ­დნენ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის მა­მას და გო­გო­ნას გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის სა­ნაც­ვლოდ 100 000 დო­ლა­რი მო­ი­თხო­ვეს. მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის შე­დე­გად, თან­ხა 70 ათას დო­ლა­რამ­დე შემ­ცირ­და. გო­გო­ნას მა­მამ 27 ივ­ლისს თბი­ლის­ში, ვაჟა-ფშა­ვე­ლას გამ­ზირ­ზე, დათ­ქმულ ად­გილ­ზე ფული მი­ი­ტა­ნა, თუმ­ცა დამ­ნა­შა­ვე­ებ­მა პი­რო­ბა არ შე­ას­რუ­ლეს, მძე­ვა­ლი არ გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს და მას შემ­დეგ გა­ტა­ცე­ბუ­ლის ოჯახ­საც აღარ და­კავ­ში­რე­ბი­ან.
რო­გორც ცნო­ბი­ლია, მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის მამა მხედ­რი­ო­ნე­ლი იყო, იმ დრო­ის­თვის ძა­ლო­ვან სტრუქ­ტუ­რებ­ში გავ­ლე­ნი­ან პო­ზი­ცი­ა­ზე მუ­შობ­და და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი ოჯა­ხი ჰქონ­და. მა­შინ გა­მო­ით­ქვა ვა­რა­უ­დი, თით­ქოს ბავ­შვის გა­ტა­ცე­ბა მის მხედ­რი­ო­ნელ მა­მა­ზე შუ­რის­ძი­ე­ბას უკავ­შირ­დე­ბო­და.

გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ვერ­სი­ით, გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბუ­ლი გო­გო­ნას მა­მამ ორ­ჯერ გა­და­უ­ხა­და სო­ლი­დუ­რი თან­ხა გამ­ტა­ცებ­ლებს. თუმ­ცა სი­ნამ­დვი­ლე­ში სულ სხვა პი­რე­ბი სარ­გებ­ლობ­დნენ მომ­ხდა­რით და რე­ა­ლუ­რი გამ­ტა­ცებ­ლე­ბი ოჯახ­თან კონ­ტაქ­ტზე არც არა­სო­დეს გა­მო­სუ­ლან.
კუ­ლუ­ა­რუ­ლად ვრცელ­დე­ბო­და ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, გო­გი­ნაშ­ვი­ლი თით­ქოს­და ძმებ­მა აფ­რა­სი­ძე­ებ­მა გა­ი­ტა­ცეს. 2006 წელს სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ორ­გა­ნო­ებ­მა აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის საქ­მი­სა და კახა კა­ლა­ძის ძმის, ლე­ვან კა­ლა­ძის გა­ტა­ცე­ბის კონ­ტექ­სტში მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის გა­ტა­ცე­ბის ვერ­სია ოფი­ცი­ა­ლუ­რად გა­მოთ­ქვეს.
სვა­ნეთ­ში გა­მარ­თულ სა­გან­გე­ბო ბრი­ფინგზე მა­შინ­დელ­მა შს მი­ნის­ტრმა ვანო მე­რა­ბიშ­ვილ­მა და ყო­ფილ­მა გე­ნე­რა­ლურ­მა პრო­კუ­რორ­მა ზუ­რაბ ადე­იშ­ვილ­მა გა­ნა­ცხა­დეს, რომ სა­მარხში აღ­მო­ჩე­ნი­ლი რვა გვა­მი აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის მოქ­მე­დე­ბის შე­დე­გი იყო. მა­შინ­ვე გავ­რცელ­და ვერ­სია, რომ ერთ-ერთი მათ­გა­ნი მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის გვა­მი იყო. სამ­ხა­რა­უ­ლის ექ­სპერ­ტი­ზის ბი­უ­რომ უარ­ყო ეს ინ­ფორ­მა­ცია - დად­გინ­და, რომ ეს ცხედ­რე­ბი 19-ე სა­უ­კუ­ნის დრო­ინ­დე­ლი იყო. მა­შინ­ვე გაჩ­ნდა მო­საზ­რე­ბა, რომ წინა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ამით აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის ოჯახ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ხმა­უ­რი­ა­ნი სპე­ცო­პე­რა­ცი­ის გა­მარ­თლე­ბას ცდი­ლობ­და. ამ ვა­რა­უ­დის მარ­თე­ბუ­ლო­ბა გა­ამ­ყა­რა საქ­მის კი­დევ ერ­თმა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს­მა გა­რე­მო­ე­ბამ, რო­მე­ლიც სულ რამ­დე­ნი­მე თვის წინ გახ­და ცნო­ბი­ლი.
აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის საქ­მის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მოწ­მე ვლა­დი­მერ მუ­რა­ვი­ო­ვი, რო­მე­ლიც აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის ოჯახ­ში მუ­შად მუ­შა­ობ­და, ამ­ტკი­ცებ­და, რომ სა­კუ­თა­რი თვა­ლით ნახა გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბუ­ლი გო­გო­ნა სვა­ნეთ­ში, აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის სახ­ლში. 2006 წელს შსს-ს მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ კად­რებ­ში ჩანს, რო­გორ ხსნის ნა­ნახს ვლა­დი­მერ მუ­რა­ვი­ო­ვი. უწყე­ბამ გა­ავ­რცე­ლა ვი­დე­ოჩ­ვე­ნე­ბაც - ვი­დე­ო­ში მუ­რა­ვი­ო­ვი ყვე­ბა: "ოქ­ტომ­ბე­რი ან ნო­ემ­ბე­რი იყო, და­ვი­ნა­ხე ბიჭი, რო­მე­ლიც იქ შეჰ­ყავ­დათ, შე­ვი­ტა­ნე შეშა, და­ვი­ნა­ხე ბიჭი, რო­მე­ლიც ტე­ლე­ვი­ზორს უყუ­რებ­და, იქვე და­ვი­ნა­ხე გო­გოც, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­ვი­გე, რომ ეს გოგო მო­ტა­ცე­ბუ­ლი იყო".
მა­შინ მუ­რა­ვი­ო­ვის ად­ვო­კა­ტი, მა­რი­ნა ტა­ბა­ტა­ძე ამ­ტკი­ცებ­და, რომ მისი დაც­ვის ქვეშ მყოფ­მა პირ­მა კა­ლა­ძე და გო­გი­ნაშ­ვი­ლი ფო­ტო­ებ­ზე ამო­იც­ნო და და­ა­დას­ტუ­რა, რომ ისი­ნი აფ­რა­სი­ძის სახ­ლში ნახა.
მას შემ­დეგ, რაც "ვარ­დე­ბის ხე­ლისფლე­ბა" შე­იც­ვა­ლა, მუ­რა­ვი­ოვ­მა სა­მარ­თალ­დამ­ცავ უწყე­ბას აღი­ა­რე­ბი­თი ჩვე­ნე­ბა მის­ცა და გა­ნა­ცხა­და, რომ თა­ვის დრო­ზე იც­რუა, როცა თქვა, რომ გო­გი­ნაშ­ვი­ლი და კა­ლა­ძე აფ­რა­სი­ძე­ებ­თან ნახა. მისი თქმით, ასე­თი ში­ნა­არ­სის ჩვე­ნე­ბის მი­ცე­მა მას პი­რა­დად ადე­იშ­ვილ­მა მოს­თხო­ვა და წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის გა­წე­ვის შემ­თხვე­ვა­ში, მოკ­ვლით და­ე­მუქ­რა.
"ადე­იშ­ვი­ლის მეშ­ვი­დე სა­პყრო­ბი­ლე­ში შევ­ხვდი, რო­დე­საც უფ­როს­თან კა­ბი­ნეტ­ში შე­მიყ­ვა­ნეს, პირ­და­პირ მი­თხრა - უნდა თქვა ის, რაც გა­მო­ძე­ბას სჭირ­დე­ბა და ცი­ხი­დან გას­ვლის შან­სი გექ­ნე­ბა, თუ არა­და, ცი­ხე­ში დალ­პე­ბიო - ეს მისი სი­ტყვე­ბია. ღა­მის 12 სა­ათ­ზე საკ­ნი­დან გა­მო­მიყ­ვა­ნეს, ძვე­ლი ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს შე­ნო­ბის მეშ­ვი­დე სარ­თულ­ზე ამიყ­ვა­ნეს და მა­ი­ძუ­ლებ­დნენ, უნდა თქვა, რომ გო­გი­ნაშ­ვი­ლი და კა­ლა­ძე ნახე აფ­რა­სი­ძეს­თა­ნო, თვი­თონ კი მაგ ოჯახ­ში მძე­ვა­ლი იყა­ვიო. როცა დენ­ზე შე­მა­ერ­თეს, მი­თხრეს, რომ ზოგ­მა ვერ გა­უძ­ლო და ფან­ჯრი­დან გა­დახ­ტაო. ამით მი­მა­ნიშ­ნეს, რომ ფან­ჯრი­დან გა­და­მაგ­დებ­დნენ და ვე­რა­ვინ ვე­რა­ფერს და­ამ­ტკი­ცებ­და", - გა­ნა­ცხა­და ვლა­დი­მერ მუ­რა­ვი­ოვ­მა.
AMBEBI.GE და­უ­კავ­შირ­და საქ­მის მა­შინ­დელ გა­მომ­ძი­ე­ბელს ვა­ლე­რი ლა­ცუზ­ბა­ის, თუმ­ცა მან გა­მო­ძი­ე­ბის ინე­ტე­რე­სე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე კო­მენ­ტა­რის გა­კე­თე­ბის­გან თავი შე­ი­კა­ვა.
გარ­კვე­უ­ლი პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის საქ­მეს შსს-ს ყო­ფი­ლი მა­ღალ­ჩი­ნო­სა­ნი ბათო სა­ღი­ნა­ძეც იძი­ებ­და. ბათო სა­ღი­ნა­ძე, რო­მელ­მაც ლე­ვან კა­ლა­ძის მკვლე­ლო­ბის საქ­მის დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ყალ­ბე­ბა­სა და გა­მო­ძი­ე­ბის არა­ო­ბი­ექ­ტუ­რად წარ­მარ­თვის ბრალ­დე­ბით, უკა­ნო­ნოდ მო­ი­ხა­და 7-წლი­ა­ნი სას­ჯე­ლი (ევ­რო­სა­სა­მარ­თლომ და­ად­გი­ნა, რომ იგი უსა­მარ­თლოდ იხ­დი­და სას­ჯელს), ამ­ბობ­და, რომ მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით ინ­ფორ­მა­ცი­ას ფლობ­და. AMBEBI.GE ბათო სა­ღი­ნა­ძეს და­უ­კავ­შირ­და. მან ჩვენ­თან სა­უ­ბარ­ში გა­ტა­ცე­ბუ­ლი გო­გო­ნას საქ­მე გა­იხ­სე­ნა.
ბათო სა­ღი­ნა­ძე:
- მე უკვე პენ­სი­ა­ზე ვი­ყა­ვი გა­სუ­ლი და ბიზ­ნეს­საქ­მი­ა­ნო­ბას ვე­წე­ო­დი, რო­დე­საც ჩემ­თან მო­ვი­და კახა კა­ლა­ძე და მისი მამა. მათ მთხო­ვეს, რომ ჩავ­რთუ­ლი­ყა­ვი ლე­ვან კა­ლა­ძის საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბის პრო­ცეს­ში. უცხო­ე­ლი, უმაღ­ლე­სი დო­ნის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბი იყ­ვნენ ჩა­მო­სუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში და თქვეს, რომ კა­ლა­ძის საქ­მე ვერ გა­იხ­სნე­ბა, რად­გან არა­ნა­ი­რი კვა­ლი და ხელ­ჩა­სა­ჭი­დი არ არ­სე­ბობ­სო. ამან კი­დევ უფრო წა­მა­ხა­ლი­სა და ჩა­ვერ­თე საქ­მე­ში. და­ვი­წყე გა­მო­ძი­ე­ბა. ძი­ე­ბის პრო­ცეს­ში მოწ­მის სა­ხით ვლა­დი­მერ მუ­რა­ვი­ო­ვი გა­მოჩ­ნდა. ვე­სა­უბ­რე მას და ამის შემ­დეგ ასე­თი ფაქ­ტი მოხ­და - ჩემ­თან მო­ვი­და ცი­ხის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის თა­ნამ­შრო­მე­ლი და მი­თხრა: პა­ტიმ­რე­ბი თურ­მე ჟურ­ნალ "სარ­კეს" ათ­ვა­ლი­ე­რებ­დნენ, სტა­ტია ყო­ფი­ლა მა­რი­ა­მზე პირ­ველ გვერ­დზე მი­სი­ვე ფო­ტო­თი და რომ და­უ­ნა­ხავს მუ­რა­ვი­ოვს, წა­მო­უყ­ვი­რია, ეს გოგო ვიცი, აფ­რა­სი­ძე­ებ­თან ჰყავ­დათ მოყ­ვა­ნი­ლი და იქ ცხოვ­რობ­და გარ­კვე­უ­ლი ხა­ნიო. ეს რომ გა­ვი­გე, მო­ვა­ტა­ნი­ნე მა­რი­ა­მის საქ­მე და ასე ჩა­ვერ­თე გო­გო­ნას საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბა­ში.
აქ­ტი­უ­რად ვხვდე­ბო­დი მის მა­მას, რო­მელ­მაც ჩემ­თან სა­უ­ბარ­ში გა­მოთ­ქვა ეჭვი, თუ ვის შე­იძ­ლე­ბო­და გა­ე­ტა­ცე­ბი­ნა მისი შვი­ლი. ის იყო პო­ლი­ცი­ის პოლ­კოვ­ნი­კი და მის­სა­ვე თა­ნამ­შრო­მელ­თან ჰქონ­და მტრუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა. ეს ადა­მი­ა­ნი და­მუქ­რე­ბია მა­რი­ა­მის მა­მას, რომ გა­გამ­წა­რე­ბო. ერ­თა­დერ­თი შვი­ლი ჰყავ­და მშობ­ლებს, რო­გორც ვიცი, აყ­ვა­ნი­ლი ჰყავ­დათ, მაგ­რამ მათი გაზ­რდი­ლი იყო და ძა­ლი­ან უყ­ვარ­დათ. მუ­რა­ვი­ო­ვი დე­ტა­ლუ­რად მოყ­ვა, რო­გორ მი­იყ­ვა­ნეს აფ­რა­სი­ძე­ებ­თან მა­რი­ა­მი. მა­შინ გა­მო­სას­ყი­დის სა­ნაც­ვლოდ გა­ტა­ცე­ბე­ბი ძა­ლი­ან გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი იყო. კრი­მი­ნა­ლუ­რი ავ­ტო­რი­ტე­ტე­ბი იყ­ვნენ ჩარ­თუ­ლი ამ საქ­მე­ებ­ში. აფ­რა­სი­ძე­ე­ბი ძა­ლი­ან და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი იყ­ვნენ ქურ­დუ­ლი სამ­ყა­როს წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან და სვა­ნეთ­ში, რო­გორც მი­უ­ვალ ად­გი­ლას, აფ­რა­სი­ძე­ე­ბის სახ­ლში ხდე­ბო­და გა­ტა­ცე­ბუ­ლე­ბის დრო­ე­ბით გა­ჩე­რე­ბა.
საქ­მი­დან გა­მო­იკ­ვე­თა, რომ ომეხ აფ­რა­სი­ძეს ძა­ლი­ან მოს­წო­ნე­ბია მა­რი­ა­მი და უთ­ქვამს, რომ გო­გო­ნას შეშ­ვე­ბოდ­ნენ. ამ ვერ­სი­ა­ზე ვმუ­შა­ობ­დი, ვა­პი­რებ­დი ომეხ­თან და­კავ­შრე­ბას, თუმ­ცა ჩემ­ზე და­ი­წყო ზე­წო­ლე­ბი და რო­გორც კა­ლა­ძის ძმის, ისე მა­რი­ამ გო­გი­ნაშ­ვი­ლის საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბა შე­ჩერ­და, გა­ი­ყი­ნა. შემ­დეგ ამო­წყვი­ტეს აფ­რა­სი­ძე­ე­ბი, ხოლო მე და­მი­ჭი­რეს. ცი­ხე­ში ჩემ­თან იყო მო­სუ­ლი ად­ვო­კა­ტი ზუ­რაბ თო­დუა, რო­მელ­მაც მი­თხრა, ძა­ლი­ან სან­დო კა­ცის­გან გა­ვი­გე, მა­რი­ა­მი ჩრდი­ლო­ეთ კავ­კა­სი­ა­ში გა­და­უყ­ვა­ნი­ათ და იქ შვი­ლიც კი გა­უ­ჩე­ნი­აო. ეს იყო და ეს. ეს საქ­მე გა­ი­ყი­ნა და არა­ვის არა­ფე­რი მო­უ­კი­თხავს. მუ­რა­ვი­ოვ­მა კი სა­კუ­თა­რი ჩვე­ნე­ბა უარ­ყო და თქვა, რომ გო­გი­ნაშ­ვი­ლი არ უნა­ხავს აფ­რა­სი­ძე­ებ­თან. მე არ ვიცი, რა­ტომ მო­იქ­ცა ასე, შე­იძ­ლე­ბა ცი­ხი­დან გა­მოს­ვლის მიზ­ნი­თაც გა­ა­კე­თა ეს.
ambebi.ge

რეალში“ აზარის პრეზენტაციისთვის მზადებას იწყებენ

მადრიდის „რეალი“ ედენ აზარის წარდგენისთვის მზადებას იწყებს...

მოეწყობა სპეციალური კონსტრუქცია, სადაც ფლორენტინო პერესი ბელგიელ ფეხბურთელს ქომაგებს წარუდგენს...

სტადიონზე დასწრება ნებისმიერ ქომაგს შეეძლება.
Halamadrid.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ბარსელონას" ფილოსოფია ვალვერდეს იცავს

ცუდი სეზონის მიუხედავად, კლუბის პრეზიდენტი, ჟოზეპ მარია ბართომეუ "ბარსელონას" მთავარ მწვრთნელს, ერნესტო ვალვერდეს მხარს უჭერს და მის გაშვებას არ აპირებს.

საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბოლოს "ბარსელონამ" მწვრთნელი თანამდებობიდან 16 წლის წინ გაათავისუფლა. მას შემდეგ, "ბლაუგრანამ" 6 თავკაცი გამოიცვალა.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ლუი ვან გაალი

ჰოლანდიელი სპეციალისტი 2003 წელს დაითხოვეს.

რადომირ ანტიჩი

ანტიჩმა ვან გაალი ჩაანაცვლა და "ბარსელონას" ხელმძღვანელობის ნდობაც მიპოვა. თუმცა, როდესაც კლუბის პრეზიდენტი ჟოან ლაპორტა გახდა, მან თავისი არჩევანი სხვა მწვრთნელზე შეაჩერა.

ფრანკ რაიკარდი

ახალი მწვრთნელი ფრანკ რაიკარდი გახდა, რომელმაც კლუბში ამ პოზიციაზე 5 წელი გაატარა. მისი ბოლო სეზონი საუკეთესო არ ყოფილა, მაგრამ ლაპორტამ ის კონტრაქტის ამოწურვის ბოლომდე არ გაუშვა.

პეპ გვარდიოლა

საუკეთესო მწვრთნელი კლუბის ისტორიაში. ის გუნდს 2008-12 წლებში ედგა სათავეში. ესპანელმა თანამდებობა თავისით დატოვა, იმის მიუხედავად, რომ ახალ კონტრაქტს სთავაზობდნენ.

ტიტო ვილანოვა

მან პეპ გვარდიოლას საქმე გააგრძელა, მაგრამ მხოლოდ ერთი სეზონით... დაკავებული პოსტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო დატოვა.

ტატა მორტინო

ტატას კარგი დასაწყისი ჰქონდა. არგენტინელს შეეძლო ტრებლი მოეგო, მაგრამ სეზონი უტიტულოდ დაასრულა. საბოლოოდ, მან კლუბის დატოვება გადაწყვიტა.

ლუის ენრიკე

გვარდიოლას შემდეგ, მანაც მოიგო ტრებლი. კლუბში სამი სეზონი გაატარა. "ბარსელონა" ენრიკეს ახალ კონტრაქტს სთავაზობდა, მაგრამ ზეწოლის გამო, კატალონიური გრანდი მაინც დატოვა.

ერნესტო ვალვერდე

შესაძლოა, იყოს მეშვიდე მწვრთნელი, რომელსაც არ გაათავისუფლებენ. მას მხარს უჭერენ - ლიონელ მესიჟორდი ალბაივან რაკიტიჩიჟერარდ პიკე და ჟოზეპ მარია ბარომეუ.
თუ "ბარსელონა" ამ ფილოსოფიასაც არ უღალატებს, ერნესტო მომავალ სეზონშიც "ბლაუგრანას" მთავარი მწვრთნელი იქნება.
barcamania.ge

ბარაკ ობამამ ახსნა თუ რატომ ვერ აღწევს წარმატებას მესი და არგენტინის ნაკრები

სამშაბათს, აშშ-ს ექსპრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვიზიტით კოლუმბიაში იმყოფებოდა, სადაც ბიზნეს-მარკეტინგის კონფერენციას დაესწრო, რომელზეც სიტყვით გამოვიდა და მოულოდნელად მან არგენტინის ნაკრებისა და ლეო მესის შესახებ ისაუბრა.
ობამამ ახსნა თუ რატომ ვერ აღწევს წარმატებას მესი ნაკრებში.
„ის ადამიანებიც კი რომლებსაც ჩვენ გენიოსებად ვთვლით, მუშაობენ სხვა ადამიანებთან ერთად, რომ მათი სტილი შესაბამისად დახვეწონ და გამოავლინონ.
არგენტინის ნაკრებს ჰყავს შესანიშნავი მესი, მაგრამ მათ მსოფლიო ჩემპიონატის მოგებასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვთ.
ახალგაზრდებისთვის ჩემი რჩევა ასეთია - ძალიან ცოტა ადამიანი ახერხებს სრულიად მარტო დიდების მოხვეჭას“.
ობამას სიტყვით გამოსვლის პარალელურად ლეო მესი ბუენოს აირესში ჩაფრინდა და კოპა ამერიკისთვის მოსამზადებელ პროცესში ეორვნულ ნაკრებს შეუერთდა.
2017 წელს თეთრი სახლის დატოვების შემდეგაც კი, ბარაკ ობამა ლეო მესის მიმართ აღტაცებას მუდამ გამოხატავდა.
აშშ-ს ექსპრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მისი შვილებიც მესის დიდი თაყვანისმცემლები არიან.
crystalsport.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

მეცნიერების პასუხი - როგორი იქნება კაცობრიობის მომავალი 1000 წლის შემდეგ?

რაც დრო გადის, ადამიანი ახერხებს უფრო მეტს ვიდრე წარსულში: უფრო დიდხანს ვცოცხლობთ, უფრო მაღლები ვართ ვიდრე ჩვენი წინაპრები, უამრავი ცათამბჯენი ავაშენეთ და მივაღწიეთ ტექნოლოგიების მწვერვალამდე, თუმცა ეს არ კმარა... მსოფლიოს ყველაზე წარმატებული მეცნიერების აზრით მომავალი კიდევ უფრო საინტერესო იქნება კაცობრიობის ისტორიისთვის. წარმოგიდგენთ მსოფლიოს 1000 წლის შემდეგ:

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

ადამიანის ტექნოლოგიასთან ურთიერთობა დღითი დღე იზრდება. ჩვენ მარტივად ვეჩვევით ვსწავლობთ ახალ ტექნოლოგიებს, რაც მომავალში მის განვითარებას ხელს შეუწყობს. მეცნიერების აზრით მომავლის ტენოლოგიების საშუალებით, ადამიანს ბევრად უფრო ძლიერი იმუნური სისტემა ექნბა, გარდა ამისა ტვინში შესაძლოა მინი კომპიუტერი დამონტაჟდეს, რათა უფრო კარგი მეხსიერების პატრონები გავხდეთ.
მეცნიერები აქტიურად მუშაობენ ახალ გენზე - CRISPR, რომელსაც შეუძლია კიბოს რისკის მაქსიმუმამდე შემცირება, უფრო ძლიერი ძვლების ჩამოყალიბება და ნაკლები ტკივილის მგრძნობიარობა. ამ გენის საშუალებით ადამიანს შეეცვლება თვალის ფერი და დამატებით სმენის ორგანოები გაუუმჯობესდება. ნაგუსიხმევ გენს ასევე სუპერმენის მუტაციასაც უწოდებენ.
💢 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტე
განვითარებული ახალშობილები - მეცნიერებმა უკვე დაიწყეს ახალი პროგრამა, რომლის საშუალებითაც ჩვილების ჯერ კიდევ დაბადებამდე განვითრება სურთ, ამას უახლესი ტენოლოგიური მოწყობილობების საშუალებით აპირებენ. მომავლის ბავშვები დაბადებიდანვე შეძლებენ ლაპარაკს.

მეცნიერები გვპასუხობენ, რომ პრობლემებს, რაც დღეს მოუგვარებელი ჩანს, მომავალში სუპერ-სწრაფი კომპიუტერები მოაგვარებენ. სწრაფი კომპიუტერი 1000 წლის შემდეგ, ადამიანზე 100 000 -ჯერ ბევრად უფრო განვითარებული იქნება.
1000 წლის შემდეგ, სახლის მშენებლობა არც ისეთუ რთული იქნება. მომავალში რობოტების დახმარებით, ადამიანის საქმიანობა ბევრად უფრო გამარტივდება, რობოტები საშუალო ფართის სახლს დაახლოებით 14 საათში ააშენებენ.
არც უნდა გაგვიკვრდეს, თუ 1000 წლის შემდეგ, სუპერ მთვარაზე ან კიდევ მეგა მარსზე ვიცხოვრებთ. დედამიწაზე საარსებო წყაროები იწურება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები დიდხანს ვერ იცხოვრებენ ამ პლანეტაზე და აქედან გამომდინარე, როგორც დღეს ცდილობენ, მომავალში სხვა პლანეტების შესწავლას გააგრძელებენ
მოგახსენებთ, რომ დედამიწის სუპერ მდიდრები - სერგეი ბრინი და ლერი პეიჯი უკვე აქტიურად ეძებენ სიბერის დამარცხების ელექსირს და მუშაობენ ცნობილ მეცნიერებთან ერთად. მომავალში სიკვდილის დამარცხება შესაძლებელი რომც არიყოს, მეცნიერების ვარაუდით ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა 200 წალმდე გაიზრდება.
intermedia.ge

გოცირიძემ ფოთის პორტის საკითხზე პარლამენტში თურნავა და კაკაურიძე დაიბარა

საპარლამენტო ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე რომან გოცირიძე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს (სსიპ) ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ყოფილ უფროსს გრიგოლ კაკაურიძეს და ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას პარლამენტში იბარებს. გოცირიძის განცხადებით, კაკაურიძემ უნდა განმარტოს, თუ რის საფუძველზე გასცა ფოთში ახალი საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობის ნებართვა. 

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

რომან გოცირიძის თქმით, მას ფოთის პორტის ინციდენტზე პრეტენზია აქვს ეკონომიკის ყოფილ მინისტრ გიორგი ქობულიასთანაც: „ჩვენ პრეტენზია გვაქვს ქობულიასთანაც, ისიც კაი ვირეშმაკა გამოდგა, მოვიდა და თავი მოისაწყლა“, - განაცხადა რომან გოცირიძემ. 
მისი თქმით, პარლამენტში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს (სსიპ) ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ყოფილი უფროსი გრიგოლ კაკაურიძეც უნდა მივიდეს. 
„ბატონი კაკაურიძე, რომელიც გაათავისუფლეს, უნდა გამოცხადდეს პარლამენტში. ჩვენ ვიბარებთ ნათია თურნავას და ფრაქციამ განაცხადი უკვე დილიდანვე შევიტანეთ. 2-ში გაიცა ნებართვა, რომელიც ფაქტობრივად საქართველოს სტრატეგიულ პროექტს აჩერებდა. წარმოუდგენელია, რომ ეს არ სცოდნოდა პრემიერმინისტრს, ივანიშვილს, თურნავას. ჩვენ პრეტენზია გვაქვს ქობულიასთანაც. ისიც კაი ვირეშმაკა გამოდგა, მოვიდა და თავი მოისაწყლა. განაცხადი შეტანილი იყო ოქტომბერში და მას საზოგადოებისთვის უნდა ეთქვა, თუკი მსგავსი რისკები არსებობდა", - განაცხადა რომან გოცირიძემ. 
ფოთში ახალი ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის ნებართვის დოკუმენტი გაუქმებულია. თანამდებობიდან გადაყენებულია მშენებლობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელი, რომელმაც ამის ნებართვა გასცა, -  ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა.
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეწყვეტის საფრთხის შესახებ ინფორმაცია „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა” 29 მაისს გაავრცელა.
ქალაქ ფოთში ახალი საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობის შესახებ ინფორმაცია ფოთის მერიამ  გაავრცელა. მშენებლობის ნებართვა ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტომ გასცა.
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დაფინანსების საკითხზე 21 მაისს მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი გაიმართა. მხარეებმა კრედიტორი ინსტიტუტების მიერ წარმოდგენილი 8-პუნქტიანი მოთხოვნა განიხილეს.
შეხვედრის შემდეგ „თიბისი ბანკის” თანადამფუძნებელმა ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ ანაკლიის პროექტს არანაირი შეფერხება არ ემუქრება. 
მიმდინარე წლის 7 მაისს ვიცეპრემიერმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, მაია ცქიტიშვილმა ანაკლიის მშენებარე პორტის ტერიტორია დაათვალიერა. 
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა 2017 წლის დეკემბერში ადრეული სახმელეთო სამუშაოებით დაიწყო. პორტის პირველი ფაზის მშენებლობის დასრულება და პირველი გემების მიღება 2020 წლის ბოლოსკენ იგეგმებოდა.
რა ეტაპზეა ანაკლიის პორტის მშენებლობა, ნახეთ ამ ბმულზე. 
imedinews.ge

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში