Wednesday, November 6, 2019

"მამაჩემის რჩევას დავუჯერე და მილიარდერი გავხდი" - როგორ გამდიდრდა ღარიბი ინდოელი ბიჭი

„ჩემი, რო­გორც მე­წარ­მის წარ­მა­ტე­ბა, მა­მა­ჩე­მის ერთი რჩე­ვის შე­დე­გია“ - ამ­ბობს ინ­დო­ე­ლი ბჰა­ვინ ტუ­რა­ქია, რო­მელ­მაც ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი კომ­პა­ნი­ე­ბის და­არ­სე­ბა ჯერ კი­დევ მო­ზარ­დო­ბის ასაკ­ში და­ი­წყო. 1990-იან წლებ­ში, რო­დე­საც ინ­დო­ეთ­ში ინ­ტერ­ნე­ტის მოხ­მა­რე­ბის „ბუმი“ და­ი­წყო, ძმას­თან ერ­თად რამ­დე­ნი­მე მი­ლი­ო­ნი გა­მო­ი­მუ­შა­ვა - ისი­ნი მომ­ხმა­რებ­ლებს ვებ ჰოს­ტინ­გი­სა და დო­მე­ი­ნის სა­ხე­ლის რე­გის­ტრა­ცი­ას სთა­ვა­ზობ­დნენ. „მა­მა­ჩე­მი ყო­ველ დღე დი­ლის 9 სა­ა­თი­დან ღა­მის 9 სა­ა­თამ­დე მუ­შა­ობ­და, რომ რო­გორ­მე თავი გვერ­ჩი­ნა. ყვე­ლა­ფე­რი, რაც ახლა გა­მაჩ­ნია, მა­მა­ჩე­მის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დამ­სა­ხუ­რე­ბაა. ის ბავ­შვო­ბა­ში მუდ­მი­ვად მი­მე­ო­რებ­და ერთ რჩე­ვას - იმ­დე­ნად ხში­რად, რომ ვპა­სუ­ხობ­დით „ვი­ცით, მამა!“ რჩე­ვა ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვი იყო, სულ ერთი წი­ნა­და­დე­ბა - „ყვე­ლა­ფერს მი­აღ­წევ, თუ გო­ნე­ბა­ში კარ­გად ჩა­ი­ბეჭ­დავ, რისი გა­კე­თე­ბაც გინ­და“. თუ ამის გა­თა­ვი­სე­ბას მო­ა­ხერ­ხებთ, მა­შინ­ვე თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი გახ­დე­ბით, ფი­ზი­კის ფუნ­და­მენ­ტუ­რი კა­ნო­ნე­ბის დარ­ღვე­ვის გარ­და ყვე­ლაფ­რის მიღ­წე­ვა შე­იძ­ლე­ბა, თუ გო­ნე­ბას შე­სა­ბა­მი­სად გა­ნა­წყობ“, - ამ­ბობს ტუ­რა­ქია.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში


კო­დი­რე­ბა მან 10 წლის ასაკ­ში ის­წავ­ლა. სა­ჭი­რო წიგ­ნე­ბით მამა ამა­რა­გებ­და. „სა­გა­ნი ერთი ნახ­ვით შე­მიყ­ვარ­და, უამ­რავ დროს ვა­ტა­რებ­დი კომ­პი­უ­ტე­რის ოთახ­ში სკო­ლა­ში, მა­შინ არ გვქონ­და სა­შუ­ა­ლე­ბა, კომ­პი­უ­ტე­რი სახ­ლში გვქო­ნო­და.“ პირ­ვე­ლი დე­ვე­ლო­პე­რუ­ლი კომ­პა­ნია ჯერ კი­დევ სკო­ლა­ში სწავ­ლის დროს შექ­მნა. „რო­დე­საც სრუ­ლი­ად ახალ იდე­ა­ზე ვი­წყებ მუ­შა­ო­ბას სულ სხვა სივ­რცე­სა და ინ­დუსტრი­ა­ში, რო­მელ­ზეც წარ­მოდ­გე­ნაც კი არ მაქვს, ყო­ველ­თვის მაქვს ში­ნა­გა­ნი რწმე­ნა, რომ ყვე­ლა­ფერს მი­ვაღ­წევ, თუ გო­ნე­ბას შე­სა­ბა­მი­სად გან­ვა­წყობ“. სა­კუ­თა­რი და­არ­სე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის გა­ყიდ­ვის შე­დე­გად ტუ­რა­ქი­ამ 1 მი­ლი­არ­დი დო­ლა­რი გა­მო­ი­მუ­შა­ვა. ახლა ის ორი უმ­სხვი­ლე­სი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი კომ­პა­ნი­ის აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი დი­რექ­ტო­რია.
ambebi.ge