Sunday, August 31, 2014

მაგისტრანტობის კანდიდატთა სია

გთავაზობთ იმ მაგისტრანტობის კანდიდატთა სიას, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს საერთო სამაგისტრო გამოცდა

ტესტი A
ტესტი B
ტესტი C
ტესტი D
ტესტი E

naec.ge

No comments:

Post a Comment