Thursday, August 25, 2016

გთავაზობთ ჩარიცხულთა რანჟირებულ სიას ფაკულტეტებისა და არჩევითი საგნების მიხედვით: ჩარიცხულთა სია - 2016 წელი - აკადემიური (საბაკალავრო) პროგრამები ჩარიცხულთა სია - 2016 წელი - ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამები

გთავაზობთ ჩარიცხულთა რანჟირებულ სიას ფაკულტეტებისა და არჩევითი საგნების მიხედვით:

ჩარიცხულთა სია - 2016 წელი - აკადემიური (საბაკალავრო) პროგრამები 

ჩარიცხულთა სია - 2016 წელი - ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამები

No comments:

Post a Comment