Monday, April 22, 2019

რას შეიძლება ველოდოთ უკრაინის მომავალი პრეზიდენტისგან, ვლადიმერ ზელენსკისგან?

რას შეიძლება ველოდოთ უკრაინის მომავალი პრეზიდენტისგან, ვლადიმერ ზელენსკისგან?უკ­რა­ი­ნა­ში დას­რულ­და საპ­რე­ზი­დენ­ტო რბო­ლა. დას­რულ­და საკ­მა­ოდ სა­ინ­ტე­რე­სო შე­დე­გით - ხმე­ბის 90.25%-ის დათ­ვლის შე­დე­გად გა­მოჩ­ნდა, რომ ვლა­დი­მერ ზე­ლენ­სკი ლი­დე­რობს 73,13%-ით, პეტ­რო პო­რო­შენ­კომ კი ხმე­ბის მხო­ლოდ 24,49% მი­ი­ღო.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში


თუ ამ მო­ნა­ცე­მებ­სა და წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნოდ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ რე­ი­ტინ­გებს გა­დავ­ხე­დავთ, ეჭვი აღა­რა­ვის შე­ე­პა­რე­ბა, რომ უკ­რა­ი­ნის შემ­დე­გი პრე­ზი­დენ­ტი ზე­ლენ­სკი იქ­ნე­ბა. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ ბოლო წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო რე­ი­ტინ­გე­ბის მო­ნა­ცე­მე­ბი თით­ქმის ზუს­ტად და­ემ­თხვა არ­ჩევ­ნე­ბის შე­დე­გებს. 18 აპ­რი­ლის მო­ნა­ცე­მე­ბის მი­ხედ­ვით, ზე­ლენ­სკის­თვის ხმის მი­ცე­მას უკ­რა­ი­ნე­ლი ამომ­რჩევ­ლე­ბის 73% აპი­რებ­და, პო­რო­შენ­კოს­თვის კი 25%. და­ახ­ლო­ე­ბით იგი­ვე რე­ა­ლო­ბა აჩ­ვე­ნა პირ­ველ­მა ეგ­ზიტ­პო­ლებ­მაც, რო­მელ­თა მი­ხედ­ვი­თაც ვლა­დი­მერ ზე­ლენ­სკიმ ამომ­რჩე­ველ­თა ხმე­ბის 73.2% მი­ი­ღო, ხოლო მოქ­მედ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა პეტ­რო პო­რო­შენ­კომ კი 25.3%.
თუმ­ცა კი­თხვის ნი­შა­ნი მა­ინც რჩე­ბა - ვინ არის ის უმ­რავ­ლე­სო­ბა, რო­მელ­მაც მხა­რი და­უ­ჭი­რა ზე­ლენ­სკის? მისი მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი, თუ ისი­ნი ვი­საც პო­რო­შენ­კოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში დარ­ჩე­ნა არ სურ­და და პრინ­ცი­პუ­ლად არ მის­ცეს ხმა მოქ­მედ პრე­ზი­დენტს? ალ­ბათ, შე­დე­გებ­ზე ორი­ვე ფაქ­ტორ­მა იმოქ­მე­და
.

უკ­რა­ი­ნე­ლებ­მა გა­ნა­ჩე­ნი გა­მო­უ­ტა­ნეს "შო­კო­ლა­დის მე­ფეს", მაგ­რამ რო­გო­რი შე­იძ­ლე­ბა იყოს მსა­ხი­ო­ბი­სა და კო­მი­კო­სის პრე­ზი­დენ­ტო­ბა?
ამა­ზე მსჯე­ლო­ბის­თვის 19 აპ­რილს ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი დე­ბა­ტე­ბი შეგ­ვიძ­ლია გა­ვიხ­სე­ნოთ. დე­ბა­ტე­ბი, უფრო სწო­რად კი ურ­თი­ერ­თბ­რალ­დე­ბე­ბით გა­ჯე­რე­ბუ­ლი კა­მა­თი და­ახ­ლო­ე­ბით სა­ათ­სა და 10 წუთს გაგ­რძელ­და. ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სამ­წუ­ხა­როდ, ვერც ერთი კან­დი­და­ტის­გან ვერ მო­ვის­მი­ნეთ არ­სე­ბი­თი გან­ცხა­დე­ბე­ბი სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა­ზე, პო­ლი­ტი­კურ დღის წეს­რიგ­ზე. ვერ მო­ვის­მი­ნეთ თუ რით შე­იძ­ლე­ბა პრე­ზი­დენ­ტი ზე­ლენ­სკი პრე­ზი­დენტ პო­რო­შენ­კოს სჯობ­დეს.
გა­მო­იკ­ვე­თა, რომ ვლა­დი­მერ ზე­ლენ­სკი, მი­უ­ხე­და­ვად კარ­გი მომ­ზა­დე­ბი­სა, პო­ლი­ტი­კა­ზე სა­უბ­რის­თვის მზად არ ყო­ფი­ლა. ის კარ­გად იყო მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ბრალ­დე­ბე­ბის­თვის, პრო­ვო­კა­ცი­უ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბის­თვის, თუმ­ცა ისიც რე­ა­ლო­ბაა, რომ რეგ­ლა­მენ­ტით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სა­სა­უბ­რო დრო­ის შევ­სე­ბა უჭირ­და..
რა თქმა უნდა, ძნე­ლია წი­ნას­წარ გან­სა­ზღვრო ვინ რო­გო­რი იქ­ნე­ბა, თუმ­ცა, ჩემი აზ­რით, ვლა­დი­მერ ზე­ლენ­სკი წმინ­და პო­პუ­ლის­ტი პრე­ზი­დენ­ტი იქ­ნე­ბა. პრე­ზი­დენ­ტო­ბის და­სა­წყის­ში არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი გა­ა­ტა­როს "არ­სე­ბი­თი" რე­ფორ­მე­ბი, შეც­ვა­ლოს თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბი, შე­იძ­ლე­ბა ვი­ღა­ცე­ბი და­ა­პა­ტიმ­როს, მაგ­რამ რა იქ­ნე­ბა შემ­დეგ?
შემ­დეგ ალ­ბათ ის იქ­ნე­ბა, რა­საც ძა­ლი­ან ბევ­რი ვა­რა­უ­დობს - უკ­რა­ი­ნას ეყო­ლე­ბა ოლი­გარქ იგორ კო­ლო­მო­ის­კის მიერ მარ­თუ­ლი პრე­ზი­დენ­ტი, რო­მე­ლიც, კარ­გი მსა­ხი­ო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბის წყა­ლო­ბით, ისე მო­იქ­ცე­ვა, რო­გორც სცე­ნა­რით იქ­ნე­ბა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment