Tuesday, October 30, 2018

რა დაჯდება მეორე ტური და აქვს თუ არა უფლება საპრეზიდენტო კანდიდატს კანდიდატურა მოხსნას

რთუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ვი­თა­რე­ბა, მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი დი­ლე­მის წი­ნა­შე და ზედ­მე­ტი სა­ბი­უ­ჯე­ტო ხარ­ჯი - ასე­თია 28 ოქ­ტომ­ბრის საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის პირ­ვე­ლი ტუ­რის შე­დე­გე­ბი. რად­გან 50%-იანი ბა­რი­ე­რი ვერ­ცერ­თმა კან­დი­დატ­მა ვერ გა­და­ლა­ხა, მას შემ­დეგ, რაც არ­ჩევ­ნე­ბის სა­ბო­ლოო შე­დე­გი 20 დღის ვა­და­ში გა­მოქ­ვეყ­ნდე­ბა, ხე­ლა­ხა­ლი არ­ჩევ­ნე­ბი 2 კვი­რის ვა­და­ში უნდა გა­ი­მარ­თოს. მე­ო­რე ტუ­რის ჩა­ტა­რე­ბის ბოლო ვადა 2 დე­კემ­ბე­რია.
მე­ო­რე ტურ­ში პირ­ველ და მე­ო­რე ად­გილ­ზე გა­სუ­ლი კან­დი­და­ტე­ბი იბ­რძო­ლე­ბენ - სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილი (38.64%) და გრი­გოლ ვა­შა­ძე (37.74%). აქ ბა­რი­ე­რი და­წე­სე­ბუ­ლი აღარ არის, შე­სა­ბა­მი­სად - იგებს ის, ვი­საც მეტი ხმა ექ­ნე­ბა.
რთუ­ლი არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე დგა­ნან ამომ­რჩევ­ლე­ბი, რომ­ლებ­მაც პირ­ველ ტურ­ში სულ სხვა კან­დი­დატს და­უ­ჭი­რეს მხა­რი.
თენ­გო 35 წლის: "სამ­წუ­ხა­როდ, მე­ო­რე ტურ­ში არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა ცუდ­სა და უა­რეს კან­დი­დატს შო­რის მო­მი­წევს. არც ვა­შა­ძეს მინ­და მივ­ცე ხმა და არც ზუ­რა­ბიშ­ვილს, თუმ­ცა არ­ჩევ­ნებ­ზე წას­ვლის სურ­ვი­ლი მაქვს. ჯერ ვერ გა­დავ­წყვი­ტე, სა­ბო­ლო­ოდ, ვის და­ვუ­ჭი­რო მხა­რი".
ნა­თია 26 წლის: "პირ­ველ ტურ­ში, ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძეს მი­ვე­ცი ხმა, რად­გან მომ­წონს მისი კრე­ა­ტი­უ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა და თა­ვი­სუ­ფა­ლი იდე­ე­ბი. მე­ო­რე ტურ­ში რას ვი­ზამ, ნამ­დვი­ლად არ ვიცი. ორი­ვე კან­დი­და­ტი მი­უ­ღე­ბე­ლია, თუმ­ცა რო­გორც მო­ქა­ლა­ქე, არ­ჩევ­ნებ­ზე აუ­ცი­ლებ­ლად მი­ვალ და ან ორი­ვეს გა­დავ­ხა­ზავ, ან იძუ­ლე­ბით ვა­შა­ძეს მივ­ცემ ხმას სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ“.ანა­ლო­გი­უ­რად ფიქ­რობს 32 წლის თიკო, რო­მელ­მაც არ­ჩევ­ნე­ბის პირ­ველ ტურ­ში და­ვით უსუ­ფაშ­ვილს მის­ცა ხმა: "რთუ­ლი არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე ვდგა­ვარ. ჩემ­თვის ორი­ვე კან­დი­და­ტი მი­უ­ღე­ბე­ლია, ამი­ტომ მი­ვალ არ­ჩევ­ნებ­ზე და ორი­ვეს გა­დავ­ხა­ზავ. ქვეყ­ნის ბედი უკვე სე­რი­ო­ზუ­ლად მა­ღელ­ვებს", - გვი­თხრა რეს­პო­დენ­ტმა.
"გა­ურ­კვე­ველ ვი­თა­რე­ბა­ში ვარ არ ვიცი, რო­გორ მო­ვიქ­ცე. არ­ცერ­თი კან­დი­და­ტი მომ­წონს, ამი­ტომ ალ­ბათ ორი­ვეს გა­დავ­ხა­ზავ, ამ­ბო­ბენ, ეს ხმა ზუ­რა­ბიშ­ვილს ეთ­ვლე­ბაო, მაგ­რამ ჩემს სინ­დის­თან მა­ინც ვიქ­ნე­ბი მარ­თა­ლი", - გვი­თხრა კი­დევ ერ­თმა რეს­პო­დენ­ტმა.
"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" პრე­ზი­დენ­ტო­ბის კან­დი­და­ტი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი არ­ჩევ­ნე­ბის შემ­დეგ დღეს პირ­ვე­ლად გა­ა­კე­თებს სა­გან­გე­ბო გან­ცხა­დე­ბას. რის თქმას აპი­რებს ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი, წი­ნას­წარ არა­ვინ ახ­მა­უ­რებს, თუმ­ცა ვრცელ­დე­ბა ინ­ფორ­მა­ცია, რომ შე­საძ­ლოა ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა კან­დი­და­ტუ­რა მოხ­სნას.
AMBEBI.GE და­ინ­ტე­რეს­და, რამ­დე­ნად აქვს უფ­ლე­ბა კან­დი­დატს მე­ო­რე ტურ­ში სა­კუ­თა­რი კან­დი­და­ტუ­რა მოხ­სნას. ამ შე­კი­თხვით არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია "სა­მარ­თლი­ან არ­ჩევ­ნებს" მივ­მარ­თეთ. რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, ამ უფ­ლე­ბას მას სა­ქარ­თვე­ლოს სა­არ­ჩევ­ნო კო­დექ­სი (მუხ­ლი 105) უზღუ­დავს.
"კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით მე­ო­რე ტურ­ში გა­სულ არ­ცერთ კან­დი­დატს კან­დი­და­ტუ­რის მოხ­სნის უფ­ლე­ბა არ აქვს. მან ამის შე­სა­ხე­ბაც რომ გა­ნა­ცხა­დოს, ბი­უ­ლე­ტენ­ში მისი სა­ხე­ლი და გვა­რი მა­ინც ჩა­ი­წე­რე­ბა, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ჩა­ი­წე­რე­ბა - გრი­გოლ ვა­შა­ძე და სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი.
თუ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი გა­ნა­ცხა­დებს, რომ აღარ სურს არ­ჩევ­ნებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა, თუმ­ცა მე­ო­რე ტურ­ზე მი­სუ­ლი ამომ­რჩევ­ლის უმე­ტე­სი ნა­წი­ლი მა­ინც მას მის­ცემს ხმას, ქვე­ყა­ნა­ში უპ­რე­ცე­დენ­ტო ვი­თა­რე­ბა შე­იქ­მნე­ბა და თა­ვად კან­დი­და­ტის გა­და­სა­წყვე­ტი იქ­ნე­ბა, გახ­დე­ბა თუ არა პრე­ზი­დენ­ტი.
სამ­წუ­ხა­როდ, ასეა კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით და­რე­გუ­ლი­რე­ბუ­ლი. „სა­მარ­თლი­ა­ნი არ­ჩევ­ნე­ბი“ თა­ვის დრო­ზე ამის წი­ნა­აღ­მდე­გი იყო და ვი­თხოვ­დით, რომ კან­დი­დატს ჰქო­ნო­და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა სურ­ვი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში უარი ეთ­ქვა არ­ჩევ­ნებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა­ზე და მისი ჩა­ნაც­ვლე­ბა მე­სა­მე ად­გილ­ზე გა­სუ­ლი კან­დი­და­ტით მომ­ხდა­რი­ყო, თუმ­ცა „ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ“ ეს არ და­უშ­ვა და სა­მო­ქა­ლა­ქო სექ­ტო­რის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი არ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნა", - გა­ნუ­ცხა­და AMBEBI.GE-ს „სა­მარ­თლი­ა­ნი არ­ჩევ­ნე­ბის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლემ ელე­ნე ნი­ჟა­რა­ძემ.
რაც შე­ე­ხე­ბა და­მა­ტე­ბით ხარ­ჯებს - საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის პირ­ვე­ლი ტური ქვე­ყა­ნას და­ახ­ლო­ე­ბით 40 მი­ლი­ო­ნი და­უჯ­და, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ამის ნა­ხე­ვა­რი დაჯ­დე­ბა მე­ო­რე ტური. თუმ­ცა, ცენ­ტრა­ლურ სა­არ­ჩევ­ნო კო­მი­სი­ას მე­ო­რე ტუ­რის ხარ­ჯებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ჯერ არ უმსჯე­ლია.
არ­ჩევ­ნე­ბის პირ­ვე­ლი ტუ­რის 39 მი­ლი­ონ­ზე მეტი თან­ხი­დან არ­ჩევ­ნე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე 28 272 634 ლარი და­ი­ხარ­ჯა. არ­ჩევ­ნე­ბი­სათ­ვის მო­ხე­ლე­თა მომ­ზა­დე­ბა - გა­დამ­ზა­დე­ბის­თვის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი იყო 1 002 300 ლარი, სა­არ­ჩევ­ნო სუ­ბი­ექ­ტე­ბის სა­ტე­ლე­ვი­ზიო რეკ­ლა­მის გან­თავ­სე­ბის ხარ­ჯი 2 242 850 ლარი, სა­არ­ჩევ­ნო სუ­ბი­ექ­ტის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა და­ფი­ნან­სე­ბის­თვის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი იყო 7 619 000 ლარი. ხოლო მე­ო­რე ტუ­რის­თვის რამ­დე­ნი და­იხრჯე­ბა, ჯერ­ჯე­ორ­ბით უც­ნო­ბია. შე­სა­ბა­მი­სი კო­მი­სია ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით რამ­დე­ნი­მე დღე­ში შე­იკ­რი­ბე­ბა, რის შემ­დე­გაც ხარ­ჯე­ბი ფი­ნანსთა სა­მი­ნის­ტროს გა­და­ე­ცე­მა.
"უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში ცენ­ტრა­ლუ­რი სა­არ­ჩევ­ნო კო­მი­სია შე­იკ­რი­ბე­ბა და და­ით­ვლის მე­ო­რე ტუ­რის ხარ­ჯებს და შემ­დეგ ამას წა­რუდ­გენს ფი­ნანსთა სა­მი­ნის­ტროს. მე­ო­რე ტური გა­ი­მარ­თე­ბა ყვე­ლა იმ უბან­ზე, სა­დაც პირ­ველ ტურ­ში ჩა­ტარ­და, სა­ზღვარ­გა­რე­თაც გა­იხ­სნე­ბა უბ­ნე­ბი ანა­ლო­გი­უ­რად. ჩვენ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ იმ ხარ­ჯებს და და­ნა­ზო­გებს, რაც შე­იძ­ლე­ბა ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ას ჰქონ­დეს და ახ­ლაც კო­მი­სია ეც­დე­ბა შე­ამ­ცი­როს ხარ­ჯე­ბი.
მა­გა­ლი­თად, სა­რეკ­ლა­მო ხარ­ჯე­ბი სა­არ­ჩევ­ნო პე­რი­ოდ­ში გა­ი­ცა, შე­სა­ბა­მი­სად მე­ო­რე­ჯერ აღარ გა­ი­ცე­მა, რაც შე­ე­ხე­ბა წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბას, ახლა მხო­ლოდ “ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის” კან­დი­დატს ექ­ნე­ბა, რად­გან სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი კან­დი­და­ტი იყო და მისი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის ხარ­ჯე­ბი ბი­უ­ჯე­ტი­დან არ ფი­ნანსდე­ბო­და" - უთხრა AMBEBI.GE-ს ცეს­კოს სპი­კერ­მა ანა მი­ქე­ლა­ძემ.
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment