Tuesday, April 9, 2019

ეს ყველაფერი 15 აპრილის ჩათვლით "დაპაუზებული" იქნება" - უახლოესი დღეების ასტროლოგიური მიმოხილვა

ას­ტრო­ლო­გი ხა­თუ­ნა ნო­ე­ლი უახ­ლო­ე­სი დღე­ე­ბის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი ტენ­დენ­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ წერს და რე­კო­მენ­და­ცი­ებს გვთა­ვა­ზობს:

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

"11 აპ­რი­ლის ჩათ­ვლით იუ­პი­ტე­რი მოძ­რა­ო­ბის სიჩ­ქა­რეს თან­და­თან ანე­ლებს და სტა­ცი­ო­ნა­რუ­ლი ხდე­ბა. რაც ნიშ­ნავს იმას, რომ პლა­ნე­ტა შე­მობ­რუ­ნე­ბი­სათ­ვის და უკუს­ვლით ფა­ზა­ზე გა­დას­ვლი­სათ­ვის ემ­ზა­დე­ბა.⠀ჩვენც უნდა მო­ვემ­ზა­დოთ, ამის­თვის - უნდა ვი­ცო­დეთ, რას მო­ი­ტანს ეს მოვ­ლე­ნა.
სტა­ცი­ო­ნა­რუ­ლო­ბის პე­რი­ო­დი გა­ცი­ლე­ბით უფრო რთუ­ლია, ვიდ­რე უშუ­ა­ლოდ უკუს­ვლი­თი ფაზა, რად­გან ამ დროს პლა­ნე­ტა გა­ჩე­რე­ბუ­ლია და მას­თან ერ­თად გა­ჩე­რე­ბუ­ლია ის პრო­ცე­სე­ბიც, რომ­ლებ­საც ეს პლა­ნე­ტა კუ­რი­რებს.
"დიდი ბედ­ნი­ე­რე­ბის პლა­ნე­ტად" წო­დე­ბუ­ლი იუ­პი­ტე­რი ჩვენს ცხოვ­რე­ბა­ში სო­ცი­ა­ლურ თე­მებს გა­ნა­გებს - იმას, თუ რა მო­რა­ლუ­რი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბის მა­ტა­რებ­ლე­ბი ვართ, რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლად ვმკვიდ­რდე­ბით სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში, რო­გო­რია ჩვე­ნი გან­ვი­თა­რე­ბის ექ­სპან­სია.
უფრო ზო­გა­დად კი იუ­პი­ტე­რი გახ­ლავთ გა­ნათ­ლე­ბა, იდე­ო­ლო­გია, რწმე­ნა, უცხო­ეთ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი თე­მე­ბი.
გა­მო­დის, რომ ყვე­ლა­ფე­რი ეს 15 აპ­რი­ლის ჩათ­ვლით და­პა­უ­ზე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იქ­ნე­ბა. სა­ვა­რა­უ­დოდ გა­და­ი­დე­ბა ან შე­ჩერ­დე­ბა სა­გა­მომ­ცემ­ლო და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრო­ექ­ტე­ბი, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი უცხო­ე­თის ქვეყ­ნებ­თან. ასე­ვე ფრი­ად არა­ხელ­საყ­რე­ე­ლია ეს დრო სა­ელ­ჩო­ებ­ში ვი­ზის მთხოვ­ნე­ლე­ბის შე­სას­ვლე­ლად. სწავ­ლის და­სა­ყე­ბად, მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ში წა­სას­ვლე­ლად, სუ­ლი­ერ მო­ძღვარ­თან პირ­ვე­ლი ვი­ზი­ტი­სათ­ვის, ნათ­ლო­ბი­სა და ჯვრის­წრე­ბი­სათ­ვის.
გა­მო­ნაკ­ლი­სი იქ­ნე­ბა მხო­ლოდ იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის, რომ­ლებ­თაც პი­რად რუ­კა­ში იუ­პი­ტე­რი ასე­თი­ვე სტა­ცი­ო­ნა­რუ­ლი ჰყავთ. მათ ამ ხან­მოკ­ლე პე­რი­ოდ­ში უნდა მო­ას­წრონ ზე­მო­თჩა­მოთ­ვლილ თე­მებ­ში პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯის გა­დად­გმა. შე­გახ­სე­ნებთ, რომ მომ­დევ­ნო ასე­თი მო­მენ­ტი სტა­ცი­ო­ნა­რუ­ლი იუ­პი­ტე­რე­ბის პატ­რო­ნებს მხო­ლოდ 6-16 აგ­ვის­ტოს ჩათ­ვლით ექ­ნე­ბათ. ახლა კი 15 აპ­რი­ლამ­დე შე­უძ­ლი­ათ იაქ­ტი­უ­რონ".
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment