Thursday, June 27, 2019

ეროვნული ბანკი განმარტავს, რა სჭირს ლარს

ეროვ­ნუ­ლი ბან­კი ლა­რის კურსთან და­კავ­ში­რე­ბით გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს. რო­გორც გან­ცხა­დე­ბა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი, სა­ვა­ლუ­ტო კურ­სზე გავ­ლე­ნას ახ­დენს სხვა­დას­ხვა შიდა და გარე ფაქ­ტო­რი, მათ შო­რის მო­ლო­დი­ნე­ბი.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

"ინ­ფორ­მა­ცია რუ­სე­თი­დან ტუ­რის­ტუ­ლი ნა­კა­დე­ბის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი შემ­ცი­რე­ბის შე­სა­ხებ ბოლო დღე­ებ­ში სა­ვა­ლუ­ტო ბა­ზარ­ზეც ისა­ხე­ბა.

🙏 საქართველოს საპატრიარქო

სა­გა­რეო შო­კის დროს გაც­ვლით კურ­სი ავ­ტო­მა­ტურ სტა­ბი­ლი­ზა­ტორს წარ­მო­ად­გენს. ამ პი­რო­ბებ­ში გაც­ვლი­თი კურ­სის გა­უ­ფა­სუ­რე­ბა შო­კის მშთან­თქმე­ლის როლს ას­რუ­ლებს. გა­უ­ფა­სუ­რე­ბის შე­დე­გად, გარ­კვე­უ­ლი დაგ­ვი­ა­ნე­ბით მცირ­დე­ბა იმ­პორ­ტი ან/და იზ­რდე­ბა ექ­სპორ­ტი. რაც უფრო სწრა­ფად მოხ­დე­ბა გაც­ვლი­თი კურ­სის კო­რექ­ცია, მით უფრო ნაკ­ლე­ბი ნე­გა­ტი­უ­რი გავ­ლე­ნა ექ­ნე­ბა შოკს ეკო­ნო­მი­კა­სა და, შე­დე­გად, და­საქ­მე­ბა­ზე და შო­კის აღ­მო­სა­ფხვრე­ლად ჯა­მუ­რად უფრო ნაკ­ლე­ბი გა­უ­ფა­სუ­რე­ბა იქ­ნე­ბა სა­ჭი­რო.ასეთ დროს ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის მიერ უცხო­უ­რი ვა­ლუ­ტის გა­ყიდ­ვა მხო­ლოდ გა­და­ა­ვა­დებს გაც­ვლი­თი კურ­სის კო­რექ­ცი­ას, გა­აღ­რმა­ვებს შოკს და სა­ბო­ლოო გა­უ­ფა­სუ­რე­ბის მას­შტა­ბიც უფრო დიდი იქ­ნე­ბა (ამის მა­გა­ლი­თე­ბია სხვა­დას­ხვა წლებ­ში აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი, ყა­ზა­ხე­თი, რუ­სე­თი, უკ­რა­ი­ნა).
💢 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ამ ეტაპ­ზე რთუ­ლია ზუს­ტი პროგ­ნო­ზის გა­კე­თე­ბა, თუმ­ცა პირ­ვე­ლა­დი გათ­ვლე­ბით, რუ­სე­თი­დან ტუ­რის­ტუ­ლი ნა­კა­დე­ბის შემ­ცი­რე­ბას წლის დარ­ჩე­ნილ პე­რი­ოდ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ეკო­ნო­მი­კა­ზე გავ­ლე­ნა და­ახ­ლო­ე­ბით 200-300 მლნ აშშ დო­ლა­რამ­დე იქ­ნე­ბა. ეს სა­გა­რეო შოკი აი­სა­ხე­ბა სა­გა­დამ­ხდე­ლო ბა­ლანსზე და, შე­სა­ბა­მი­სად, კურ­სზეც.
თუმ­ცა, გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, I კვარ­ტა­ლის მიმ­დი­ნა­რე ან­გა­რი­შის დღეს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის თა­ნახ­მად, მიმ­დი­ნა­რე ან­გა­რი­ში 2018 წლის პირ­ველ კვარ­ტალ­თან შე­და­რე­ბით და­ახ­ლო­ე­ბით ორ­ჯერ (207 მლნ აშშ დო­ლა­რით) გა­უმ­ჯო­ბეს­და. ეს ნიშ­ნავს, რომ, სხვა თა­ნა­ბარ პი­რო­ბებ­ში, მათ შო­რის რუ­სე­თის ფაქ­ტო­რის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბი­თაც, წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­გა­რეო ბა­ლან­სი პროგ­ნო­ზი­რე­ბულ­ზე მცი­რე­დით, მაგ­რამ მა­ინც გა­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა.
სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო შო­კე­ბით გა­მოწ­ვე­ულ კრი­ზის­თან გამ­კლა­ვე­ბის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვს. 2014-15 წლებ­ში ნავ­თო­ბის ფა­სე­ბის ვარ­დნის შე­დე­გად სა­ვაჭ­რო პარტნი­ორ ქვეყ­ნე­ბი­დან მო­თხოვ­ნი­სა და გზავ­ნი­ლე­ბის შემ­ცი­რე­ბამ, უკ­რა­ი­ნა­ში სა­ო­მარ­მა ვი­თა­რე­ბამ, რუ­სე­თის­თვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კუ­რი სან­ქცი­ე­ბის და­წე­სე­ბამ და აშშ დო­ლა­რის გლო­ბა­ლურ­მა გამ­ყა­რე­ბამ სა­ვა­ლუ­ტო შე­მო­დი­ნე­ბე­ბი და­ახ­ლო­ე­ბით 1.2 მლრდ აშშ დო­ლა­რით შე­ამ­ცი­რა.
მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ ეროვ­ნუ­ლი ბან­კი ზრუ­ნავს სა­ერ­თა­შო­რი­სო რე­ზერ­ვე­ბის ადეკ­ვა­ტუ­რო­ბა­ზე. ადეკ­ვა­ტუ­რი რე­ზერ­ვე­ბი ზრდის ქვეყ­ნის მი­მართ ინ­ვეს­ტო­რე­ბის ნდო­ბას, რი­თაც ხელს უწყობს მაკ­რო­ე­კო­ნო­მი­კურ სტა­ბი­ლუ­რო­ბას. რო­დე­საც ქვეყ­ნას არა­სა­თა­ნა­დო რა­ო­დე­ნო­ბის რე­ზერ­ვე­ბი აქვს, შო­კე­ბის დროს იზ­რდე­ბა უცხო­ურ ვა­ლუ­ტა­ზე სპე­კუ­ლა­ცი­უ­რი მო­თხოვ­ნა, ხდე­ბა კა­პი­ტა­ლის გა­დი­ნე­ბა და გაც­ვლი­თი კურ­სის გა­უ­ფა­სუ­რე­ბა უფრო მა­ღა­ლია. შე­სა­ბა­მი­სად, ადეკ­ვა­ტუ­რი რე­ზერ­ვის გა­რე­შე გაც­ვლით კურ­სზე ზე­წო­ლა გა­ცი­ლე­ბით უფრო ძლი­ე­რი იქ­ნე­ბო­და.
დღე­ვან­დე­ლი სი­ტუ­ა­ცია ცხად­ყოფს, რომ სეს­ხის და შე­მო­სავ­ლის ვა­ლუ­ტა უმ­ჯო­ბე­სია ერთი და იგი­ვე იყოს, რო­გორც ეს ეროვ­ნულ ბანკს არა­ერ­თხელ გა­ნუ­ცხა­დე­ბია. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში მსეს­ხებ­ლე­ბი მო­წყვლა­დე­ბი არ იქ­ნე­ბი­ან გაც­ვლი­თი კურ­სის მი­მართ. ამავდრო­უ­ლად, კი­დევ ერთხელ და­დას­ტურ­და, რომ დო­ლა­რი­ზა­ცი­ის შემ­ცი­რე­ბის პო­ლი­ტი­კა და პა­სუ­ხის­მგებ­ლი­ა­ნი დაკ­რე­დი­ტე­ბის პრინ­ცი­პე­ბის ამოქ­მე­დე­ბა სწო­რი და დრო­უ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იყო“, - ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment