Monday, September 24, 2018

10 მავნე ჩვევა, რომლითაც ნოუთბუქს გააფუჭებთ

უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნის­თვის ნო­უთ­ბუ­ქი იმ ნივ­თებს შო­რი­საა, რომ­ლის გა­რე­შე ცხოვ­რე­ბაც წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. თუმ­ცა, ბევ­რმა თქვენ­გან­მა შე­იძ­ლე­ბა არც იცის, რომ მისი მოხ­მა­რე­ბის დროს ფრთხი­ლად უნდა იყოს, რად­გან, შე­საძ­ლოა, უმ­ნიშ­ვნე­ლო მოქ­მე­დე­ბით და­ა­ზი­ა­ნოს.
პორ­ტა­ლი AdMe.ru რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვას გთა­ვა­ზობთ.

1. არ იმუ­შა­ოთ ნო­უთ­ბუქ­თან ცხო­ვე­ლებ­თან ერ­თად

არ მის­ცეთ უფ­ლე­ბა კა­ტებს, მო­ი­კა­ლა­თონ მო­წყო­ბი­ლო­ბას­თან ახ­ლოს, მით უფრო - კლა­ვი­ა­ტუ­რა­ზე. კა­ტებს მოს­წონთ სით­ბო, რო­მელ­საც კომ­პი­უ­ტე­რი მუ­შა­ო­ბის დროს გა­მოჰ­ყოფს, მათი ბეწ­ვი კი, შე­საძ­ლოა, სა­ვენ­ტი­ლა­ციო სივ­რცე­ში მოხ­ვდეს და ვენ­ტი­ლა­ცია და­ა­ზი­ა­ნოს. ეს კი ნო­უთ­ბუქს გა­და­ა­ხუ­რებს და მისი მუ­შა­ო­ბა გა­უ­ა­რეს­დე­ბა.

2. ნუ გა­დახ­ლარ­თავთ კა­ბელსერთი შე­ხედ­ვით ჩანს, რომ კომ­პი­უ­ტე­რის დამ­ტე­ნის სა­დე­ნი გა­უძ­ლებს დახ­ვე­ვა­სა და მო­ღუნ­ვას, თუმ­ცა რე­ა­ლუ­რად, იმა­ზე სუს­ტია, ვიდ­რე გვგო­ნია. ნუ გა­და­ახ­ვევთ სა­დენს სხვა ნივ­თებ­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით - თუ ამ ნივ­თებს ბას­რი შვე­რი­ლე­ბი აქვთ.

 ნუ გექ­ნე­ბათ ნო­უთ­ბუ­ქი მუდ­მი­ვად და­მუხ­ტვის რე­ჟიმ­შიელე­მენ­ტის დიდი ხნით და­მუხ­ტვა არ შე­იძ­ლე­ბა. კონ­ტრო­ლი­ო­რი, რო­მე­ლიც ელე­მენტს ზედ­მე­ტი და­ტენ­ვის­გან იცავს, შე­საძ­ლოა, გა­ფუჭ­დეს.ეკ­რა­ნი ძა­ლი­ან სუს­ტია და მსხვრე­ვა­დი, ამი­ტომ ნუ ას­წევთ მას ეკ­რა­ნით. ფრთხი­ლად უნდა ვი­ყოთ გახ­სნის დრო­საც, ხელი მო­კი­დეთ შუა ნა­წილ­ში და გახ­სე­ნით.

5. ნუ და­ი­დებთ ნო­უთ­ბუქს მუხ­ლებ­ზეშე­საძ­ლოა, და­იბ­ლო­კოს სა­ვენ­ტი­ლა­ციო ხვრე­ლი და კომ­პი­უ­ტე­რი გა­და­ხურ­დეს.

6. მო­ა­თავ­სეთ სხვა ელექტრო­მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბი­სა და მაგ­ნი­ტე­ბის­გან შორსყა­რი დის­კის­თვის მაგ­ნი­ტუ­რი სის­ტე­მა გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. ნო­უთ­ბუქ­თან ახ­ლოს მაგ­ნი­ტე­ბი­სა და სხვა ელექტრო­მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, შე­საძ­ლოა, კომ­პი­უ­ტე­რის მუ­შა­ო­ბა შე­ფერ­ხდეს და თქვე­ნი ინ­ფორ­მა­ცია და­ი­კარ­გოს.

7. ნუ გა­მო­აძ­რობთ უხე­შად კა­ბელს

იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი, თუ ჩქა­რობთ, ფრთხი­ლად მოხ­სე­ნით დამ­ტე­ნის სა­დე­ნი კომ­პი­უ­ტერს, რად­გან შე­საძ­ლოა, და­ა­ზი­ა­ნოთ რო­გორც თა­ვად სა­დე­ნი, ასე­ვე - ნო­უთ­ბუ­ქიც.

8. გაწ­მენ­დის დროს არ და­აწ­ვეთ უხე­შად ეკ­რანსწყლით ან ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ნაჭ­რით ეკ­რა­ნის გაწ­მენ­და რომ არ შე­იძ­ლე­ბა, ყვე­ლამ იცის. თუმ­ცა თუ სპე­ცი­ა­ლუ­რი, რბი­ლი ნაჭ­რი­თა და საწ­მენ­დი სი­თხით ასუფ­თა­ვებთ, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ ეკ­რა­ნი ძა­ლი­ან თხე­ლია და ფრთხი­ლად გაწ­მინ­დეთ.

9. ნუ და­ტო­ვებთ ნო­უთ­ბუქს მუდ­მი­ვად ჩარ­თულსთუ დღე­ში რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობთ, მუდ­მი­ვად ჩარ­თუ­ლი ნუ გექ­ნე­ბათ, მო­უფრ­თხილ­დით მყარ დისკს და გაგ­რი­ლე­ბის სის­ტე­მას.

9. ნო­უთ­ბუქ­ზე ნუ დად­გამთ ჭი­ქას სას­მე­ლითკომ­პი­უ­ტერ­თან მუ­შა­ო­ბის დროს ხში­რად ვსვამთ ჩაის, ან ყა­ვას. იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი, თუ ნო­უთ­ბუქს არა­ფერს გა­და­ვას­ხამთ, ცხე­ლი ჭიქა მის მუ­შა­ო­ბას მა­ინც და­ა­ზი­ა­ნებს.

არ დად­გათ ჭიქა თავ­და­ხუ­რულ ნო­უთ­ბუქ­ზეც კი, რად­გან ასე ეკ­რა­ნის მატ­რი­ცას და­ზი­ა­ნებთ.
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment