Friday, September 28, 2018

რატომ აღარ ჩანს ზვიად კუპრავა დავით სარალიძის გვერდით აქციებზე?

რა­ტომ აღარ ჩანს პარ­ლა­მენ­ტთან მიმ­დი­ნა­რე აქ­ცი­ებ­ზე ზვი­ად კუპ­რა­ვა - ეს კი­თხვა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნა­წილ­ში უკვე რამ­დე­ნი­მე კვი­რაა იწ­ვევს ინ­ტე­რესს, მას შემ­დეგ რაც, სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნოს­თან ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მოკ­ლუ­ლი და­ვით სა­რა­ლი­ძის მა­მამ საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ე­ბი გა­ნა­ახ­ლა.

არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლი კუპ­რა­ვა, რო­მე­ლიც რო­გორც ზაზა სა­რა­ლი­ძე ამ­ბობ­და, ბავ­შვო­ბის მე­გო­ბა­რია და აქ­ცი­ებ­ზე თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ედგა გვერ­დით შვილმკვდარ მა­მას, 10 სექ­ტემ­ბრი­დან გა­ნახ­ლე­ბულ აქ­ცი­ებ­ზე აღარ გა­მო­ჩე­ნი­ლა. ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მოკ­ლუ­ლი მო­ზარ­დის მა­მის გვერ­დით, ამ აქ­ცი­ებ­ზე ახლა პან­კის­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი სპე­ცო­პე­რა­ცი­ის შე­დე­გად და­ღუ­პუ­ლი თე­მირ­ლან მა­ჩა­ლი­კაშ­ვი­ლის მამა, მალ­ხაზ მა­ჩა­ლი­კაშ­ვი­ლი დგას.არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ზაზა სა­რა­ლი­ძე­სა და ზვი­ად კუპ­რა­ვას შო­რის სე­რი­ო­ზუ­ლი უთან­ხმო­ე­ბა მოხ­და და სა­რა­ლი­ძემ კუპ­რა­ვა სცე­მა კი­დეც. ეს ინ­ფორ­მა­ცია ბოლო რამ­დე­ნი­მე დღეა აქ­ტი­უ­რად ვრცელ­დე­ბა "ფე­ის­ბუ­ქის" სხვა­დას­ხვა გვერ­დზე, თუმ­ცა თა­ვად კუპ­რა­ვა აღ­ნიშ­ნულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სი­სუ­ლე­ლეს უწო­დებს, რო­მე­ლიც მისი თქმით, "სუს-ის ბოტ­მა მო­ჯღაბ­ნა".
არ­სე­ბობს კი­დევ ერთი ვერ­სია, რო­მე­ლიც AMBEBI.GE-ს წყა­რომ მი­ა­წო­და. მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ზვი­ად კუპ­რა­ვა გარ­კვე­ულ ჯგუ­ფებს, რომ­ლე­ბიც მას უკავ­შირ­დე­ბოდ­ნენ, მო­უ­წო­დებ­და არ მი­სუ­ლიყ­ვნენ პარ­ლა­მენ­ტის წინ მიმ­დი­ნა­რე აქ­ცი­ებ­ზე. რად­გან გა­მოს­ვლე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებს შო­რის კუპ­რა­ვა აღარ არის, ეს მისი მხრი­დან ერ­თგვარ ნიშ­ნის­მო­გე­ბას წარ­მო­ად­გენს, რომ "ჩემს გა­რე­შე არა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ".არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის გა­და­სა­მოწ­მებ­ლად და იმის გა­სარ­კვე­ვად, თუ რა­ტომ არ ჩანს აქ­ცი­ებ­ზე ერთ-ერთი აქ­ტი­უ­რი სახე ზვი­ად კუპ­რა­ვა, AMBEBI.GE-მ კი­თხვე­ბით ზაზა სა­რა­ლი­ძეს მი­მარ­თა. შვილმკვდა­რი მამა არა­ფერს ადას­ტუ­რებს, თუმ­ცა არც უარ­ყოფს. ჩვენ­თან სა­უბ­რი­სას იმა­საც კი აცხა­დებს, რომ მას თა­ვა­დაც სმე­ნია ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ, თუმ­ცა მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბის გა­რე­შე სა­უ­ბარს ერი­დე­ბა.
"რა­ღაც ხმე­ბი მეც მო­მი­ვი­და, მაგ­რამ ჯერ­ჯე­რო­ბით ამა­ზე ვერ გა­ვა­მახ­ვი­ლებ ყუ­რა­დღე­ბას, სა­ნამ მე ჩემი თვა­ლით არ და­ვი­ნა­ხავ და ჩემი ყუ­რით არ მო­ვის­მენ" - აღ­ნიშ­ნავს ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მოკ­ლუ­ლი არას­რულ­წლო­ვა­ნის მამა.
ამ პა­სუ­ხის შემ­დეგ სა­რა­ლი­ძეს ჯერ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში, შემ­დეგ კი მე­დი­ა­ში გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ზე ვკი­თხეთ, თუმ­ცა მან და­კონ­კრე­ტე­ბის­გან თავი შე­ი­კა­ვა და მოკ­ლე კო­მენ­ტა­რით შე­მო­ი­ფარ­გლა.
"გი­თხა­რით, ამ თე­მა­ზე სა­უბ­რის­გან ჯერ­ჯე­რო­ბით თავს შე­ვი­კა­ვებ. სა­ნამ არ მექ­ნე­ბა და­ზუს­ტე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, ვე­რა­ფერს ვი­სა­უბ­რებ. ეს პირ­და­პირ ბა­ტონ კუპ­რა­ვას შე­გიძ­ლი­ათ კი­თხოთ. რა­ტომ არ ჩანს აქ­ცი­ებ­ზე, ვერც ამას გე­ტყვით, თა­ვი­სი გა­და­სა­წყვე­ტია, მე ვე­რა­ვის ვე­რა­ფერს და­ვა­ძა­ლებ. ჩემი თხოვ­ნა იყო და არის, ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ან­თან, რომ დაგ­ვიდ­გეს გვერ­დით, უსა­მარ­თლო­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ", - გვი­თხრა ზაზა სა­რა­ლი­ძემ.
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment