Tuesday, June 4, 2019

მიხეილ კალანდია დავით სარალიძის ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს - შსს

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მომ­ხდა­რი მკვლე­ლო­ბის საქ­მის ფი­გუ­რან­ტი მი­ხე­ილ კა­ლან­დია და­ვით სა­რა­ლი­ძის ჯგუ­ფუ­რად და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში ჩა­დე­ნი­ლი მკვლე­ლო­ბის ბრალ­დე­ბი­თაა და­კა­ვე­ბუ­ლი.

👉  კვალიფიციური მომზადება - ყველა საგანი ერთ სივრცეში

კა­ლან­დი­ას და­კა­ვე­ბის სა­კი­თხზე უწყე­ბა­ში კო­მენ­ტა­რი რამ­დე­ნი­მე წუ­თის წინ გა­კეთ­და.

🙏 საქართველოს საპატრიარქო

„რო­გორც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ცნო­ბი­ლია, ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო უკვე რამ­დე­ნი­მე თვეა, პრაქ­ტი­კუ­ლად შე­უ­ჩე­რებ­ლად აწარ­მო­ებს ინ­ტენ­სი­ურ გა­მო­ძი­ე­ბას ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მომ­ხდა­რი მკვლე­ლო­ბის საქ­მი­დან გა­მო­ყო­ფილ სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე­ზე. აღ­ნიშ­ნუ­ლი საქ­მის ფარ­გლებ­ში დღემ­დე სხვა­დას­ხვა მუხ­ლით 10-მდე პი­რია მი­ცე­მუ­ლი სის­ხლის სა­მარ­თლის პა­სუ­ხის­გე­ბა­ში.
💢 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
გა­მო­ძი­ე­ბას­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის კუ­თხით არ­სე­ბუ­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო მთე­ლი ამ დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში აქ­ტი­უ­რად მუ­შა­ობ­და მკვლე­ლო­ბა­ში მ. კ.-ს შე­საძ­ლო თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.
პირ­ვე­ლი ინ­სტან­ცი­ის სა­სა­მარ­თლოს მიერ გა­ნა­ჩე­ნის გა­მო­ტა­ნის შემ­დეგ, ჩვენ მო­ვი­პო­ვეთ მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი, რომ­ლებ­მაც გა­მო­ძი­ე­ბას მ. კ.-ს მხრი­დან მკვლე­ლო­ბა­ში თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის სა­ფუძ­ვლი­ა­ნი ეჭვი გა­უმ­ყა­რა.
სა­ა­პე­ლა­ციო სა­სა­მარ­თლოს 2019 წლის 3 ივ­ნი­სის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბამ, რომ­ლი­თაც გ.ჯ. ცნო­ბილ იქნა დამ­ნა­შა­ვედ და­ვით სა­რა­ლი­ძის ჯგუ­ფუ­რად მკვლე­ლო­ბა­ში, კი­დევ ერთხელ და­ა­დას­ტუ­რა გა­მო­ყო­ფი­ლი საქ­მის ფარ­გლებ­ში ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს მიერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­ძი­ე­ბის სის­წო­რე, გა­მო­ძი­ე­ბას გა­უმ­ყა­რა პო­ზი­ცია და შექ­მნა და­მა­ტე­ბი­თი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბი­თი სა­ფუძ­ვე­ლი და­ვით სა­რა­ლი­ძის მკვლე­ლო­ბა­ში მ. კ.-ს თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის შე­სა­ხებ.
შე­სა­ბა­მი­სად, 2019 წლის 4 ივ­ნისს, ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს მიერ, ჯგუ­ფუ­რად, და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში მკვლე­ლო­ბის ჩა­დე­ნის ბრალ­დე­ბით, მო­სა­მარ­თლის გან­ჩი­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლია მ. კ.
და­ნა­შა­უ­ლი გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს სსკ-ის 109-ე მუხ­ლის მე-2 ნა­წი­ლის „ბ“ და „ე“ ქვე­პუნ­ქტე­ბით, ჯგუ­ფუ­რად, და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში, დამ­ნა­შა­ვი­სათ­ვის წი­ნას­წა­რი შეც­ნო­ბით არას­რულ­წლოვ­ნის ან უმ­წეო მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მყო­ფის მი­მართ ჩა­დე­ნი­ლი მკვლე­ლო­ბა“, - გა­ნა­ცხა­და ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე ვლა­დი­მერ ბორ­ცვა­ძემ.
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment