Thursday, November 29, 2018

ორი ექსმინისტრი, რუსეთის "აგენტურა" და სააკაშვილის ჩრდილი" - რას წერს რუსული მედია საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე

ხმა­უ­რი­ა­ნი და და­ძა­ბუ­ლი არ­ჩევ­ნე­ბის შემ­დეგ, ცეს­კოს წი­ნას­წა­რი შე­დე­გე­ბის მი­ხედ­ვით, გრი­გოლ ვა­შა­ძემ ხმა­თა 40.48% მი­ი­ღო, სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა კი - 59.52%. სა­ქარ­თვე­ლო­ში მიმ­დი­ნა­რე ნე­ბის­მი­ერ პო­ლი­ტი­კურ პრო­ცესს ინ­ტე­რე­სით ადევ­ნებს თვალს რუ­სუ­ლი მე­დია, რო­მელ­საც ორი­ვე კან­დი­დატ­თან და­კავ­ში­რებ თა­ვი­სე­ბუ­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბა გა­აჩ­ნია.
"ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა გა­ი­მარ­ჯვა - სა­ა­კაშ­ვი­ლი არ ჩა­მო­ვა" - წერს Газета.Ru, რომ­ლის ცნო­ბი­თაც, ორი დიპ­ლო­მა­ტის შერ­კი­ნე­ბა­ში, რო­მელ­თაც ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდი ნა­წი­ლი მთა­ვარ ბრალ­დე­ბად "პრო­რუ­სუ­ლო­ბას" უყე­ნებ­და, ემიგ­რა­ცი­ა­ში გაზ­რდილ­მა, დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი წარ­სუ­ლის მქო­ნე სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა გა­ი­მარ­ჯვა.
"მისი ოპო­ნენ­ტიც დიპ­ლო­მა­ტია, ასე­ვე სა­ქარ­თვე­ლოს დიპ­ლო­მა­ტი­ურ სამ­სა­ხურს უძღვე­ბო­და. მისი და­მარ­ცხე­ბით, ქვეყ­ნის ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის შე­საძ­ლო დაბ­რუ­ნე­ბას წერ­ტი­ლი და­ეს­ვა.
გრი­გოლ ვა­შა­ძე, რო­მე­ლიც სა­ა­კაშ­ვი­ლის გუნ­დის კან­დი­და­ტი იყო, დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში რუ­სეთ­ში ცხოვ­რობ­და და აქა­უ­რი მო­ქა­ლა­ქო­ე­ბაც ჰქონ­და. მან საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში კარ­გი კა­რი­ე­რაც გა­ი­კე­თა. მისი მე­უღ­ლე, ცნო­ბი­ლი ბა­ლე­რი­ნა ნინო ანა­ნი­აშ­ვი­ლი, ასე­ვე დიდი ხანი ცხოვ­რობ­და რუ­სეთ­ში და მოს­კო­ვის დიდ თე­ატ­რში მოღ­ვა­წე­ობ­და", - წერს გა­მო­ცე­მა.
მა­თი­ვე თქმით, ახლა სა­ინ­ტე­რე­სოა, შეძ­ლებს თუ არა სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი რუ­სეთ­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს შო­რის 2008 წლის ომის შემ­დეგ შე­წყვე­ტი­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბის აღ­დგე­ნას.
"ბოლო ხა­ნებ­ში შე­ი­ნიშ­ნე­ბო­და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის აღ­დგე­ნის მცდე­ლო­ბა კულ­ტუ­რულ, ტუ­რის­ტულ და სხვა სა­ხის საქ­მი­ან სფე­რო­ებ­ში. ორი­ვე ქვეყ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი მო­ნა­წი­ლობ­დნენ სხვა­დას­ხვა სა­ხის კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­ში. მხა­რე­ე­ბი გა­ნაგ­რძო­ბენ მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­სა და ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ნორ­მა­ლი­ზა­ცი­ას კონ­ფლიქ­ტის სა­კი­თხებ­ში. არ­სე­ბობ­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ ყო­ფილ პრე­ზი­დენ­ტთან, გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვილ­თან შეხ­ვედ­რაც იგეგ­მე­ბო­და, თუმ­ცა ვერ გან­ხორ­ცი­ელ­და, ვნა­ხოთ რა მოხ­დე­ბა ახა­ლი პრე­ზი­დენ­ტის შემ­თხვე­ვა­ში", - წერს Газета.Ru.
tvrain.ru-ის ცნო­ბით, "სა­ქარ­თვე­ლოს საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში გა­ი­მარ­ჯვა ემიგ­რა­ცი­ა­ში და­ბა­დე­ბულ­მა ფრან­გმა დიპ­ლო­მატ­მა სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა, რო­მელ­მაც რუ­სუ­ლი არ იცის, მაგ­რამ მა­ინც პრო­რუ­სუ­ლო­ბას აბ­რა­ლე­ბენ. მას მხარს უჭერს ოლი­გარქ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მიერ და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი პარ­ტია "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა". ვნა­ხოთ, რას ნიშ­ნავს სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის გა­მარ­ჯვე­ბა რუ­სე­თის­თვის", - წერს ინ­ტერ­ნეტ­გა­მო­ცე­მა.
Novayagazeta.ru-ს მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი სტა­ტი­ის თა­ნახ­მად (სა­თა­უ­რით: "კრემ­ლის დამ­ბე­ზღებ­ლე­ბი" Наводка - кремлевская), ორი­ვე კან­დი­და­ტის პი­არ­კამ­პა­ნია, რო­მე­ლიც გა­ჯე­რე­ბუ­ლი იყო ურ­თი­ერ­თბ­რალ­დე­ბე­ბით, აგე­ბუ­ლი იყო მოს­კო­ვის მი­მართ ლო­ი­ლა­ურ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ზე.
"ორი­ვე მათ­გა­ნი, თა­ვის დრო­ზე სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის პოსტს იკა­ვებ­და. გრი­გოლ ვა­შა­ძის მხარ­დამ­ჭრე­ბი ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის აგენ­ტო­ბას ხსნიდ­ნენ მისი გან­ცხა­დე­ბით, რომ 2008 წელს ომი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა და­ი­წყო, ხოლო ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის მომ­ხრე­ე­ბი ვა­შა­ძეს საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დრო­ინ­დელ წლებს უხ­სე­ნებ­დნენ; აგ­რეთ­ვე იმას ახ­სე­ნებ­დნენ, რომ მან პო­ლი­ტექ­ნო­ლო­გია ვი­ტა­ლი შკლი­ა­როვს ანდო, რო­მე­ლიც ადრე ქსე­ნია სობ­ჩაკ­თან თა­ნამმშრომ­ლობ­და", - წერს გა­მო­ცე­მა.
Novayagazeta.ru 21-23 ნო­ემ­ბრის ამ­ბებ­საც ეხე­ბა, რო­დე­საც სა­ქარ­თვე­ლო­ში კულ­ტუ­რუ­ლი ფეს­ტი­ვა­ლი "პა­ე­მა­ნი მოს­კოვ­თან" იმარ­თე­ბო­და, თუმ­ცა "სკან­და­ლის გარ­შე ვერ ჩა­ი­ა­რა", რად­გან რამ­დე­ნი­მე მო­ნა­წი­ლე, მათ შო­რის Ералаш-ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი ბო­რის გრა­ჩევ­სკი, მწე­რა­ლი ვიქ­ტორ ერ­ო­ფე­ე­ვი და ფეს­ტი­ვა­ლის დი­რექ­ტო­რი ვლა­დი­მირ პი­როჟ­კა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვარ­ზე არ შე­მუშ­ვეს.
"მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, არ შემ­დგა­რი ფეს­ტი­ვა­ლის დი­რექ­ტორ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში "კე­თი­ლი მი­სი­ით" ჩა­დი­ო­და. ეტყო­ბა, პი­როჟ­კას არ უფიქ­რია, რომ ახლა რუ­სებ­თან პა­ე­მან­ზე არც ისე ბევ­რი ქარ­თვე­ლი და­დის", - წერს Novayagazeta.ru.
"ორი ექსმი­ნის­ტრი და სა­ა­კაშ­ვი­ლის ჩრდი­ლი" - ამ სა­თა­უ­რით ეხ­მა­უ­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებს TASS.RU. გა­მო­ცე­მა, გრი­გოლ ვა­შა­ძის გა­მარ­ჯვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­საძ­ლო დაბ­რუ­ნე­ბა­ზე აკე­თებს აქ­ცენტს, "რაც ქვე­ყა­ნა­ში კარ­დი­ნა­ლურ ცვლი­ლე­ბებს გა­მო­იწ­ვევ­და".
"ვა­შა­ძე, რო­მელ­მაც სა­ა­კაშ­ვი­ლის შე­წყა­ლე­ბა და­ა­ა­ნონ­სა, მას­თან რამ­დე­ნი­მე­წ­ლი­ა­ნი მე­გობ­რო­ბით არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. 2006 წელს, მის­მა მე­უღ­ლემ, რუ­სე­თი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხალ­ხო არ­ტის­ტმა, ნინო ანა­ნი­აშ­ვილ­მა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის უმ­ცრო­სი ვაჟი, ნი­კო­ლო­ზი მო­ნათ­ლა. ამ ოდი­ო­ზუ­რი პო­ლი­ტი­კო­სის ან­გა­რიშ­ზეა 2003 წლის "ვარ­დე­ბის რე­ვო­ლუ­ცია" და 2008 წე­ლის ცხინ­ვალ­ზე თავ­დას­ხმა და მის დაბ­რუ­ნე­ბას, შე­იძ­ლე­ბო­და რეს­პუბ­ლი­კა­ში მო­რი­გი დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცია გა­მო­ეწ­ვია", - წერს გა­მო­ცე­მა
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment