Tuesday, November 20, 2018

გველის თუ არა "რევოლუცია" მეორე ტურის შემდეგ?

ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის შემ­დეგ ქვე­ყა­ნა­ში რე­ვო­ლუ­ცი­ას თუ არა, სულ მცი­რე დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ას ელი­ან. არე­უ­ლო­ბის მო­ლო­დინ­ში მმარ­თვე­ლი ძალა სხვა­დას­ხვა ტრი­ბუ­ნი­დან სულ უფრო აქ­ტი­უ­რად სა­უბ­რობს და ამ­ბობს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში რე­ვო­ლუ­ცი­ურ სცე­ნა­რებს გან­ვი­თა­რე­ბა არ ექ­ნე­ბა.
აქვე უნდა აღ­ვნიშ­ნოთ, რომ ეს პირ­ვე­ლი არ­ჩევ­ნე­ბი არ არის, რომ­ლის შემ­დე­გაც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ოპო­ზი­ცი­ის და­გეგ­მილ არე­უ­ლო­ბას აა­ნო­ნებს. გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი არ იქ­ნე­ბა თუ ვი­ტყვით, რომ მსგავ­სი ში­შე­ბი 2014 წლი­დან დღემ­დე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა არ­ჩევ­ნე­ბის წინ არ­სე­ბობ­და. თუმ­ცა, წინა წლე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, მიმ­დი­ნა­რე წლის საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ზე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ში­შებს თა­ვად ოპო­ზი­ცი­უ­რი ძა­ლის ლი­დე­რე­ბის გან­ცხა­დე­ბე­ბი და პო­ლიტ­ტექ­ნო­ლოგ ვი­ტა­ლი შკლი­ა­რო­ვის არ­ჩევ­ნე­ბი­სად­მი მი­ძღვნი­ლი ბლო­გიცკვე­ბავს.
რუსი ბლო­გე­რი და პი­არ­ტექ­ნო­ლო­გი ბლოგ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის პირ­ველ ტურს აჯა­მებს და ამ­ბობს, რომ ძა­ლი­ან ცო­ტას სჯე­რო­და, რომ ოპო­ზი­ცი­უ­რი კან­დი­და­ტი პირ­ველ ტურ­ში ხმე­ბის თით­ქმის იმა­ვე რა­ო­დე­ნო­ბას და­აგ­რო­ვებ­და, რამ­დენ­საც მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის მხარ­და­ჭე­რი­ლი კან­დი­და­ტი.არის შან­სი, რომ დე­კემ­ბერ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შე­იც­ვა­ლოს. არის შან­სი, რომ მოხ­დე­ბა არა მო­რი­გი "ვარ­დე­ბის რე­ვო­ლუ­ცია" ან ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ცვლა, არა­მედ მშვი­დო­ბი­ა­ნი და ნამ­დვი­ლი დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის "რე­ვო­ლუ­ცია". რე­ვო­ლუ­ცია, სა­დაც ქვე­და ფე­ნას, ისე­ვე რო­გორც ზედა ფე­ნას უკვე არ სურთ და აღარც შე­უძ­ლი­ათ ძვე­ლე­ბუ­რად ცხოვ­რე­ბა.რე­ვო­ლუ­ცია, რო­მელ­შიც არ იქ­ნე­ბი­ან და­მარ­ცხე­ბუ­ლე­ბი. სა­ქარ­თვე­ლო გახ­დე­ბა კი­დევ უფრო ძლი­ე­რი დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ახა­ლი ტი­პი­სა და ახა­ლი თა­ო­ბის "ქვე­ყა­ნა-სა­ხელ­მწი­ფო", თა­ნა­მედ­რო­ვე მსოფ­ლი­ო­ში კი - ეს გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და მისი ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქის ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის ერ­თა­დერ­თი გზაა" - ნათ­ქვა­მია შკლი­ა­რო­ვის ბლოგ­ში.
მო­სა­ლოდ­ნელ დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­კუ­თარ ვა­რა­უ­დებს, სწო­რედ ამ წყა­რო­ე­ბით ამ­ყა­რებს პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძე.
"ეს იკ­ვე­თე­ბა ყვე­ლაფ­რი­დან, ეს იკ­ვე­თე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლად "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" ლი­დე­რე­ბის და მათი რუსი პიარ ტექ­ნო­ლო­გე­ბის ფრა­ზე­ბი­დან. პირ­და­პირ სა­უბ­რობ­და მა­გა­ლი­თად, რუსი შკლი­ა­რო­ვი იმა­ზე, რომ მზად­დე­ბა რე­ვო­ლუ­ცია, ასე­ვე სა­უბ­რობ­და სა­ა­კაშ­ვი­ლი, რომ თუ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას სურს რე­ვო­ლუ­ცია, ის მი­ი­ღებს რე­ვო­ლუ­ცი­ას. პირ­და­პირ სა­უბ­რო­ბენ ნაც­მოძ­რა­ო­ბის ლი­დე­რე­ბი იმა­ზე, რომ მათ აქვთ და­გეგ­მი­ლი რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი სცე­ნა­რი, თუმ­ცა ვი­ცით რომ მათ ჰქონ­დათ ასე­თი სცე­ნა­რე­ბი 2016 წელს, სხვა დრო­საც, თუმ­ცა ისი­ნი ბუ­ნებ­რი­ვია სა­ქარ­თვე­ლო­ში დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ას და რე­ვო­ლუ­ცი­ას ვერ ეღირ­სე­ბი­ან" - გა­ნა­ცხა­და პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რემ მე­დი­ას­თან სა­უბ­რი­სას.
მმარ­თვე­ლი ძალა მუ­ქა­რის შემ­ცველ კონ­ტექსტს ხე­დავს პრე­ზი­დენ­ტო­ბის კან­დი­და­ტის გრი­გოლ ვა­შა­ძის მიერ გა­მო­ცე­მა "დო­ი­ჩე ვე­ლეს­თვის" მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში გაჟ­ღე­რე­ბულ ფრა­ზებ­შიც:
ვე­რა­ვინ ვერ შეძ­ლებს ჩემს შე­კა­ვე­ბას, რომ პო­ლი­ტი­კურ პრო­ცე­სებს ვუ­ხელ­მძღვა­ნე­ლო. მსურს შევ­ხე­დო ნე­ბის­მი­ერ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, როცა მე მო­ვუ­წო­დებ 50 ან 100 000 თა­ნა­მე­მა­მუ­ლეს ქუ­ჩებ­ში გა­მოს­ვლი­სა და ჩემს პრო­ტესტთან შე­ერ­თე­ბის­კენ. ვინ და­უდ­გე­ბა ამას წინ? უბ­რა­ლოდ წარ­მო­იდ­გი­ნეთ რა სა­ხის დე­მონ­სტრა­ცია იქ­ნე­ბა ეს. ამი­ტომ ე.წ ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა მარ­თა­ლია, რო­დე­საც აწარ­მო­ებს სამ­კვდრო-სა­სი­ცო­ცხლო ბრძო­ლას ამ პოს­ტის­თვის, თუმ­ცა ისი­ნი ამ ბრძო­ლა­ში უკვე და­მარ­ცხდნენ" - გა­ნა­ცხა­და ვა­შა­ძემ "დო­ი­ჩე ვე­ლეს­თვის" მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში.
თა­ვად ოპო­ზი­ცის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი რა­ი­მე სა­ხის დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ურ სცე­ნარს გა­მო­რი­ცხა­ვენ. ნა­წი­ლი, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ბრალ­დე­ბებს ბოდ­ვას უწო­დებს და ამ­ბობს, რომ "ოც­ნე­ბამ" ამომ­რჩევ­ლის და­ში­ნე­ბა ამ გზით უკვე არა­ერ­თხელ სცა­და. თუმ­ცა, ოპო­ზი­ცი­უ­რი ძა­ლის ნა­წი­ლი ამ­ბობს, რომ არ­ჩევ­ნე­ბის გა­ყალ­ბე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, სა­ზო­გა­დო­ე­ბას შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს მშვი­დო­ბი­ა­ნი პრო­ტეს­ტი.
"ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ყო­ვე­ლი არ­ჩევ­ნე­ბის წინ გვი­ა­ნონ­სებს რა­ღაც გა­დატ­რი­ა­ლე­ბას. ჯერ იყო ჭი­კა­ი­ძის სა­ბუ­რა­ვე­ბის გა­დატ­რი­ა­ლე­ბა, შემ­დეგ იყო "რუს­თა­ვი 2"-ის ეზო­ში რო­გორ იგეგ­მე­ბო­და გა­დატ­რი­ა­ლე­ბა და ა.შ. ამი­ტომ ამ ბოდ­ვა­ზე სე­რი­ო­ზულ კო­მენ­ტარს ვერ გა­ვა­კე­თებ. ისი­ნი ცდი­ლო­ბენ ამომ­რჩევ­ლის და­ში­ნე­ბას ამ ბოდ­ვით, უკვე მე­რამ­დე­ნედ" - გა­ნა­ცხა­და "ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს" წევ­რმა ოთო კა­ხი­ძემ AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში და გან­მარ­ტა, რომ მშვი­დო­ბი­ა­ნი პრო­ტეს­ტი არის პო­ლი­ტი­კუ­რი ცხოვ­რე­ბის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლი და, რომ ამა­ში არა­ფე­რი რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი და დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ის შემ­ცვე­ლი არ არის.
იმას, რა­საც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა დეს­ტა­ბი­ლი­ზა­ცი­ას უწო­დებს, არას­ტა­ბი­ლუ­რო­ბის სა­ხე­ლით მო­იხ­სე­ნი­ებს ექ­სპერ­ტი გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც პო­ლი­ტი­კუ­რად ცხელ 2019 წელს აა­ნონ­სებს. თუმ­ცა ამ­ბობს, რომ ვი­თა­რე­ბა დუ­ღი­ლის ტემ­პე­რა­ტუ­რას არ მი­აღ­წევს და მოვ­ლე­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ურ სცე­ნარს გა­მო­რი­ცხავს.
თუ "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა" საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში გა­ი­მარ­ჯვებს, ამ შემ­თხვე­ვა­ში იქ­ნე­ბა არას­ტა­ბი­ლუ­რო­ბის ინი­ცი­რე­ბის ფაქ­ტე­ბი, იქ­ნე­ბა რიგ­გა­რე­შე არ­ჩევ­ნე­ბის მო­თხოვ­ნა, რა­ღაც ეტაპ­ზე სა­ვა­რა­უ­დოდ სა­ა­კაშ­ვი­ლიც გა­მოჩ­ნდე­ბა არე­ნა­ზე და უფრო აქ­ტი­უ­რად და ინ­ტენ­სი­უ­რად იმოქ­მე­დებს. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა იქ­ნე­ბა მუდ­მი­ვი რყე­ვი­სა და ტურ­ბუ­ლენ­ცი­ის პი­რო­ბებ­ში...
არას­ტა­ბი­ლუ­რო­ბა­ში ვგუ­ლის­ხმობ იმას, რომ მუდ­მი­ვი პო­ლი­ტი­კუ­რი პრე­სინ­გი იქ­ნე­ბა. ასე­თი დი­ნა­მი­კა გაგ­რძელ­დე­ბა და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას მუდ­მი­ვი პრე­სინ­გის პი­რო­ბებ­ში მო­უ­წევს მუ­შა­ო­ბა. ეს ცუდი სუ­ლაც არ არის - იმი­ტომ რომ სხვა­ნა­ი­რად ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ვერ მო­ა­ხერ­ხა გა­მო­ფხიზ­ლე­ბა და სის­ტე­მურ პრობ­ლე­მებ­ზე სის­ტე­მუ­რი პა­სუ­ხის გა­ცე­მა. ასე კი, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა შე­საძ­ლოა იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­დეს, იმოქ­მე­დოს სა­ხელ­მწი­ფო პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­წყვე­ტის კუ­თხით" - აღ­ნიშ­ნა ხუ­ხაშ­ვილ­მა.
იმა­ში, რომ არ­ჩევ­ნებ­ში გა­მარ­ჯვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ოპო­ზი­ცია ვა­დამ­დე­ლი სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის­თვის მზა­დე­ბას და­ი­წყებს, დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია კი­დევ ერთი ექ­სპერ­ტი ზაალ ან­ჯა­ფა­რი­ძე.
"თუ არ­ჩევ­ნებს ოპო­ზი­ცი­ის კან­დი­და­ტი გრი­გოლ ვა­შა­ძე მო­ი­გებს, თით­ქმის დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, რომ პირ­ველ ეტაპ­ზე შე­ეც­დე­ბა არ გა­ამ­წვა­ვოს სი­ტუ­ა­ცია, რად­გან ეს არ იქ­ნე­ბა კარ­გად აღ­ქმუ­ლი და­სავ­ლე­თის თვალ­ში, რომ­ლის მხარ­და­ჭე­რაც ასე ძა­ლი­ან სჭირ­დე­ბათ. ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად მოხ­დე­ბა მისი აღი­ა­რე­ბა გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლად.
რო­დე­საც და­ი­კა­ვებს პრე­ზი­დენ­ტის პოსტს, მის ირ­გვლივ შე­მოკ­რე­ბი­ლი ოპო­ზი­ცი­უ­რი ძა­ლე­ბი და­ი­წყე­ბენ პო­ლი­ტი­კუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რის აწე­ვას, და­ი­წყებს იმ და­პი­რე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას, რა და­პი­რე­ბე­ბიც გას­ცა და რა­ზეც ძა­ლი­ან ღიად ილა­პა­რა­კა "დო­ი­ჩე ვე­ლეს­თან" - რომ მოხ­დე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მო­ბი­ლი­ზე­ბა ვა­დამ­დე­ლი სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის მო­თხოვ­ნით" - აღ­ნიშ­ნავს ან­ჯა­ფა­რი­ძე.
ექ­სპერ­ტი თვლის, რომ პო­ლი­ტი­კურ­მა ძა­ლამ, რო­მელ­მაც არ­ჩევ­ნე­ბის პირ­ველ ტურ­ში 700 ათა­სი ხმის მო­პო­ვე­ბა შეძ­ლო, არც ვა­დამ­დე­ლი სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის ინი­ცი­რე­ბის­თვის სა­ჭი­რო 200 ათა­სი ხმის მო­ბი­ლი­ზე­ბა გა­უ­ჭირ­დე­ბა.
საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში ოპო­ზი­ცი­უ­რი კან­დი­და­ტის და­მარ­ცხე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ექ­სპერ­ტე­ბი საპ­რო­ტეს­ტო ტალ­ღას ელი­ან, თუმ­ცა ამ­ბო­ბენ, რომ ამ­ჟა­მად სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი მუხ­ტი არ არ­სე­ბობს და მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ამ სცე­ნა­რის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში ოპო­ზი­ცი­ურ ძა­ლებს არ აყ­ვე­ბი­ან.
თუმ­ცა, რო­გორც ხუ­ხაშ­ვილ­მა და ან­ჯა­ფა­რი­ძემ AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში გა­ნა­ცხა­დეს, მოვ­ლე­ნე­ბის ნე­ბის­მი­ე­რი გან­ვი­თა­რე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლად არ­ჩევ­ნე­ბის დღე­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი და იმა­ზე, თუ რა დას­კვნას და­დე­ბენ სა­ერ­თა­შო­რი­სო და ად­გი­ლობ­რი­ვი დამ­კვირ­ვებ­ლე­ბი პრო­ცე­სის დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.
ambebi.ge

No comments:

Post a Comment